17 NİSAN İŞ BIRAKMA EYLEMİMİZ İÇİN ADANA VE OSMANİYE BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE, YÖNETİCİLERİNE, ÖZEL HASTANE BAŞHEKİMLERİNE,HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NE, REKTÖR VE DEKANLARA MEKTUP İLETİLMİŞTİR.

Değerli Meslektaşlarım,

17 Nisan’da yapacağımız G(ö)REV etkinliği için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Sağlık Bakanı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı’na birer mektup yazılarak etkinliğimizin amacı ve Sağlık Bakanlığı’ndan beklentilerimiz iletilmiştir.
Başta Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nden 17 Nisan Çarşamba günü için randevu verilmemesi, tüm hastanelerde eylem ve etkinliklerde meslektaşlarımıza zorluk çıkarılmaması olmak üzere beklentilerimizin Adana ve Osmaniye bölgesindeki kamu hastaneleri yöneticilerine, özel hastane başhekimlerine, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne, Rektör ve Dekanlara aşağıdaki mektup iletilmiştir.
Bilgilerinize sunarım.

Dr. Ali İhsan Ökten
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Başkanı

Sayın…………………

Hekimler ve tüm sağlık çalışanları sağlıkta artan ve önlenemeyen şiddete dikkat çekmek ve alınması gereken önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini sağlamak amacı ile 17 Nisan 2013 günü hastalara hizmet vermeme kararı almış bulunmaktadır. 17 Nisan 2013, Gaziantep’te öldürülen meslektaşımız Dr.Ersin Arslan’ın ölümünün birinci yılıdır. Geçtiğimiz bir yılda maalesef sağlık çalışanlarına şiddet artarak devam etmiştir. Daha da ürkütücü gelişme ise şiddetin yaygınlaşmasının yanı sıra olağanlaşmasıdır. Artan şiddet hekim-hasta ilişkisini bozmakta, sağlık hizmeti verilmesini kesintiye uğratmakta ve tüm sağlık çalışanlarının gelecek ile ilgili beklentilerini azaltarak, çalışma isteğini yok etmektedir.
Sağlıkta artan şiddeti araştırmak ve önlemek için kurulan TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu henüz raporunu bile açıklayamamış durumda olup bu gelişmelere seyirci kalmaktadır. Türk Tabipleri Birliği, 14 Mart için 14 Talep içinde şiddet konusunu öne çıkarıp taleplerini Sağlık Bakanlığı’na iletmiş ancak herhangi bir gelişme sağlanamamıştır. Önerilen yasa teklifi ile ilgili hiçbir olumlu adım atılmamıştır. TTB, 17 Nisan’ın tüm dünyada “Sağlıkta Şiddeti Kınama Günü” olarak anılmasıdileği ile Dünya Sağlık Örgütü’ne başvuruda bulunmuş olup yanıt beklemektedir.
17 Nisan 2013 günü Türkiye’nin her köşesinde, her hastane ve sağlık biriminde başka çaresi kalmayan hekimler ve sağlık çalışanları artan şiddeti ve alınmayan önlemleri protesto etmek üzere seslerini yükselteceklerdir. Dr.Ersin Arslan’ın ölümü ve artan sağlıkta şiddet tüm hekimler gibi sizi de, eminiz ki, üzmektedir. 17 Nisan 2013 günü sizleri de aramızda görme dileğimizi ve önlemlerin bir an önce alınması konusundaki girişimlerinizi tüm hekimler adına bir kez daha talep ediyoruz.
Tüm hastane/ sağlık birimlerinde saat 09:00’ da Türkiye genelinde bir anma etkinliği düzenlenmesi planlanmıştır. Yöneticisi olduğunuz kurumda da hava şartlarına uygun olarak hastane önünde veya toplantı salonunda Dr.Ersin Arslan’ı anmak üzere tüm sağlık çalışanlarını toplamanız sağlıkta şiddete karşı mücadelemizi güçlendirecek ve geleceğe daha umutlu bakmamızı sağlayacaktır.
Şiddetten arınmış, herkes için ulaşılabilir, nitelikli bir sağlık ortamı hepimizin arzusudur.
Saygılarımızla,

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Başkan