19-20 NİSAN GöREV ETKİNLİĞİ NEDENİYLE BELGE İMZALATTIRILMA GİRİŞİMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

Değerli Meslektaşlarım,
Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu, hekimlerin 19-20 Nisan GöREV etkinliğinden sora, müfettişler veya Sağlık Bakanlığı yöneticilerince, etkinliğe katılıp katılmadıkları yönünde sorgulanmaları ve belge imzalatma girişimleri doğrultusunda aşağıda sunulan açıklayıcı bilgi notunu hazırlamıştır.
 
Şu ana kadar etkinliklere katılanlarla ilgili herhangi bir soruşturma sürecinden bahsedilmemektedir. Bu konuda Türk Tabipleri Birliği ve Adana-Osmaniye Tabip Odası olarak bu konuda çok hassasız, çünkü Türkiye’nin bizim gibi örnek alınacak eylemleri yapanlara ihtiyacı vardır. Bu duyarlılığa ceza vermeye yönelenler olsa olsa totaliter bir rejimin arzusu içinde olabilirler.
Nitekim Türk Tabipleri Birliği Başkanımız Dr.Eriş Bilaloğlu, 22.4.2011 Cuma günü Sayın Bakan’la telefonla görüşerek bu konudaki hassasiyetimizi dile getirmiştir.
 
GöREV etkinliği ile ilgili soruşturma açılan herhangi bir meslektaşımız dahi olsa; Adana-Osmaniye Tabip Odası’nı arayarak, hukuksal her türlü desteğin verileceğini belirtiriz.
 
Çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.
 
      Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
      Genel Sekreteri
 
 Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu, hekimlerin 19-20 Nisan GöREV etkinliğinden sonra, müfettişler veya Sağlık Bakanlığı yöneticilerince, etkinliğe katılıp katılmadıkları yönünde sorgulanmaları ve belge imzalatma girişimleri doğrultusunda, açıklayıcı bilgi notu hazırladı.
 
Değerli Hekimler,

19-20 Nisan’da yapılan “GöREV” etkinliğinden sonra Sağlık Bakanlığı’na bağlı kimi sağlık kuruluşlarında, müfettişler ya da yöneticiler tarafından eyleme katılıp katılınmadığı yönünde soru sorulduğu, belge imzalatma girişimleri olduğu ya da savunma istenildiği yönünde başvurular gelmektedir.

Bu ve benzeri işlemlere karşı, hekimleri hukuki açıdan aydınlatmak için TTB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan aşağıdaki açıklamaların paylaşılmasında yarar görülmüştür.

1-Kamu çalışanı olan hekimler, kamu sağlığının, hekimlerin özlük haklarının, tıp eğitiminin korunması ve bu hizmetlerin toplum ve çalışanlar yararına geliştirilip yürütülmesi için “görev” etkinliğini yapmıştır. Hekimler, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca demokratik haklarını kullanmışlardır.
2-Mesleki hakları için yaptıkları, açıklama, toplantı, süreli iş bırakma, iş yavaşlatma eylemleri için hekimler ve diğer kamu görevlilerine disiplin cezası verilmesi hukuka aykırıdır. Mahkeme kararları ve bu konudaki açıklayıcı bilgi notumuz ilişiktedir.(http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/gorev-2607.html)
3-Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında, diğer kamu kurumlarında ve üniversitelerde çalışan hekimlerin savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Bunun için, hakkındaki suçlamanın somut bir biçimde hekime bildirilmesi ve en az 7 günlük süre verilmesi gerekir. Hekimin, hakkındaki suçlamayı gösterir savunma isteğini yazılı olarak talep etme hakkı vardır.
4-Sağlık Bakanlığı’na bağlı Teftiş Kurulunun asli görevi, Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşların faaliyetleri ile ilgili teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmektir. Soruşturma yaptıkları konularda yazılı ya da sözlü bilgi isteyebilirler. Ancak 19-20 Nisan’da yapılan görev eyleminin amacı “herkese sağlık, güvenli gelecek: sağlıkta özelleştirmeye karşı iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık, her türlü katkı-katılım paylarının kaldırılması” şeklinde çok önceden Türk Tabipleri Birliği tarafından yazılı ve sözlü olarak açıklanmıştır.

Eylem süresince Türkiye’de daha önce de yaşanan Bayram Tatili gibi genel tatillerdekine benzer biçimde sağlık hizmeti sunulacağı, eylem süresince de  her yaştaki acil hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterileceği belirtilmiştir. Bu ilkelere, görev gereklerine uygun bir biçimde etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Etkinliğin amacı, kapsamı ve sonuçları, hak arama özgürlüğü kapsamında önceden ilan edilen ve bilinen bir durumdur. Buna rağmen Müfettiş görevlendirilmesi, bu kurumun Yasadaki oluşturuluş amacı dışında kullanımıdır. Müfettişler aracılığı ile hekimlerden açıklama istenmesi bundan sonra demokratik haklarını kullanmak isteyenleri vazgeçirmeyi hedefleyen bir uygulamadır.
Hekimlere önerimiz, kendilerine müfettişler tarafından eyleme katılmalarına ilişkin sorulan sorulara Türk Tabipleri Birliği’nin ekte yer alan 18 Nisan 2011 günlü görev etkinliğine ilişkin yazı ( http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/gorev-2607.html )
doğrultusunda hareket ettiklerini bildirmeleridir. Bunun dışında ayrıntılı sorularla karşılaşmaları halinde soruları yazılı olarak istemelerinde yarar bulunmaktadır.
Bu tür ayrıntılı sorular ile ya da yazılı savunma talebi ile karşılaşan hekimlerimizden; Tabip Odalarının hukuk büroları ile doğrudan temas kurmaları halinde kendilerine ayrıntılı hukuki destek sunulacaktır. Tabip Odasında hukuk bürosu bulunmayan bölgelerdeki hekimlerimiz ise doğrudan yazılı olarak ya da telefonla TTB Hukuk Bürosu’na başvurmaları halinde kendilerine destek