2012 YILINA AİT ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI ÜYELİK AİDATLARI VE BELGE ÜCRETLERİ BELİRLENMİŞTİR.‏

Değerli Meslektaşlarımız, 

Adana-Osmaniye Tabip Odası, mesleki hak ve yararlarımız için faaliyet gösteren yasal bir meslek kuruluşumuzdur.    (Bkz 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Madde 1). MADDE 1 – (Değişik: 3224 – 7.6.1985) Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmî veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabipler arasında meslekî deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslekî bir kuruluştur.

Yaşadığımız dönem, ülkemizin tarihi içerisinde hekimlik mesleğinin en zor duruma düşürüldüğü meslek onurunun her geçen gün siyasiler tarafından rant amacı ile ayaklar altına alındığı olağanüstü günlerden geçmekte olduğumuz süreçlerden biridir.

Bu dönemde, hekimler arasında mesleki dayanışmayı ve birlikteliği aynı zamanda ortak mücadeleyi sürdürmemiz ve ayakta dik durmamız için elimizden gelen her çabayı göstermemiz gerekmektedir. Bu nedenle sermayeden ve hükümetlerden bağımsız olarak Türk Tabipleri Birliği ve Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın çatısı altında ve her zaman kapısını çalabileceğiniz bir meslek odamızın olduğunu bilmemiz ve unutmamamız gereklidir.

Adana-Osmaniye Tabip Odası, mücadelelerimizi, iletişimlerimizi,  hekimlere karşı görevlerimizi yapabilmemiz için en önemli finansal kaynağımız üyelik aidatlarımız olup bunları da ilgili yasa gereği de toplamak zorundadır.  (Bkz 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Madde 8).

Madde 8- (Değişik madde: 5477 sayılı Kanun m.2 Resmi Gazete:30.03.2006 – 26124) Tabip odalarının gelirleri şunlardır:
a)
Odaya giriş ücretleri ve üye aidatları.
b) Eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
c) Disiplin kurullarınca verilip kesinleşen para cezaları.
d) Basılı belgelerden ve yayınlardan elde edilecek gelirler.
e) Görevleri içine giren onaylamalardan alınacak ücretler.
f) Bağış ve yardımlar.
g) Gerektiğinde Merkez Konseyince yapılacak yardımlar.
h) Çeşitli gelirler.

Bu miktarlar Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

10 Aralık 2011’de yapılan Türk Tabipleri Birliği 61. Büyük Kongresi’nde, aidatların aşamalı olarak eşitlenmesine ilişkin olarak 60. Büyük Kongrede alınan kararın kaldırılmasına ilişkin önergenin reddiyle Merkez Konsey tarafından sunulan önergenin kabulüne;  2012 yılında üye aidatlarının yıllık 215 TL olarak belirlenmesine, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 7. maddesinin ikinci fıkrasına göre odaya üye olmak zorunda olmadığı halde üye olan tabipler için 2012 yılında üye aidatlarının yıllık 125 TL olarak belirlenmesine; aidatların 2013 yılında bütün üyeler için yıllık 215 TL olarak eşitlenmesine “oyçokluğuyla” karar verilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği 61. Büyük Kongresi, aile hekimi olarak görev yapan üyelerimizden alınması gereken 2012 yılı aidatının 125 TL olarak belirlenmesine “oyçokluğuyla” karar vermiştir.

2012 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir;
a) Üye kayıt ücreti : 47.00TL.
b) Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler için aidat :125.00TL.
c) Diğer üyeler için aidat : 215.00TL.

Belge ücretleri 2012 yılında uygulanacak belge ücretleri aşağıda gösterilmiştir;
a) Üye kimlik kartı yenileme ücreti :31.00TL.
b) Üyenin isteği üzerine düzenlenen ve durumunu belirten (üyelik belgesi,sicil belgesi,faaliyet belgesi,sertifika yenileme vb.)  1-4 belge için :10.00TL.       
c) Üyenin isteği üzerine düzenlenen ve durumunu belirten (üyelik belgesi,sicil belgesi,faaliyet belgesi,sertifika yenileme vb.)  5-10 belge için : 15.00TL.
d) Tescil ve onay işlemleri için : 78.00TL.

Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesine göre aidatlar Haziran ayı sonuna kadar ödenebilir. Haziran ayından sonra üye olanlardan aidat, kayıt sırasında peşin alınır. Aidat ödemelerinin gecikmesi halinde yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı 2006 yılından bu yana yıllık % 9’dur.

Üyenin bir odadan başka bir odaya naklinde, odaya kayıt ücreti ve üye aidatı yeniden alınmaz.  

Bu nedenle hatırlatma beklemeden, kimi zaman odamıza bizzat gelerek, yıllık aidatlarını düzenli ödeyen pek çok sayıda meslektaşımıza, duyarlılıkları için çok teşekkür ederiz. 

Aidat Borcunuzu Tabip Odasını arayarak (458 00 08-533 745 51 19) numaraları arayarak veya adanatabip@adanatabip.org.tr’ye mail atarak öğrenebilirsiniz.

Borcunuzun ödemesini nerede yapabileceğiniz konusunda,  aşağıdaki alternatifleri değerlendirebilirsiniz;
1)  Bizzat Odamıza gelerek,
2) Sürekli olarak hastanelerimizi ve sağlık merkezlerimizi aidat borçlarının tahsilini yapmak için görevli Seval Öner’e  (0 541 391 99 31)  yapabilirsiniz.
3) Adana-Osmaniye Tabip Odası’ndan bilgi alarak borcunuzun ödemesini nasıl yapabileceğiniz konusunda,  aşağıdaki alternatifleri  de değerlendirebilirsiniz;
a) Nakit ödeyerek,
b) Kredi kartıyla tek çekim ile,
c) Kredi kartına taksitli olarak “mail order” formu ile
d)Bankası Akbank Gazipaşa Şubesi 8491 nolu hesaba isminiz ile birlikte “aidat ödemesi açıklaması” yaparak,

Hepimizin odası olan Adana-Osmaniye Tabip Odamıza katkı yapmak için göstermiş olduğunuz duyarlılığa şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

               Dr. Resmiye KAYA
Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı