21 Aralık öncesi HEP BERABER-HEP BİRLİKTE mücadele edeceğimizi göstermek ve Tabip Odası yeni döneminde görev almak isteyen tüm meslektaşlarımıza davet mektubu….

ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI YÖNETİM KURULUNUN “OY ÇOKLUĞU” İLE ALDIĞI KARAR GEREĞİ MESLEKTAŞLARIMIZA DAVET MEKTUBU…  


Değerli Meslektaşlarım,
Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın 5 Aralık 2011 günü yapılan yönetim kurulu toplantısında “oy çokluğu” ile alınan karar gereğince, 21 Aralık GREV öncesi mücadele için tüm meslektaşlarımızı bir araya getirmek HEP BERABER-HEP BİRLİKTE mücadele edeceğimizi kamuoyuna göstermek ve 2012 Adana-Osmaniye Tabip odası yeni döneminde   oluşturulacak yeni Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın her kademesinde, verilecek her görevi üstlenebilecek, iyi hekimliğe, hekimlik onuruna ve bağımsızlığına sahip çıkacak, halkın (yani hepimizin) nitelikli ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti alabilmesi için uğraş verecek, dinamik, eylemci, mücadeleci ve hayatın içinde olan, bu sıkıntıların çözümü için uğraş verecek, eşit, özgür, laik, tam bağımsız, gerçekten demokratik bir ülkede hep birlikte namuslu yaşamayı amaç edinen tüm arkadaşlarımızı    13 Aralık 2011 Salı günü saat 18:00’da Adana Tabip Odası toplantı salonunda yapılacak   toplantıya  davet  kararı alınmıştır.
Davet mektubu aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr. Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri  

Değerli Arkadaşlarım,

Türk Tabipleri Birliği, ülkemiz içerisinde hekimlik mesleğini serbest olarak icra eden, özelde veya kamuda çalışan hekimlerin oluşturduğu; hekimler arasında meslek ahlakını ve dayanışmayı, bunların haklarını ve yararlarını korumak,  hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak  amacıyla kurulmuş ve merkezi Ankara’da olan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Tabip Odaları bu birliğin illerdeki temsilcileridir.

Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlığın piyasalaştırılmasına, tümüyle özelleştirilmesine ve ticarileştirilmesine neden olacak bir ucubedir. Bizler görmekteyiz ki bu PROGRAM TÜM HEKİMLERİN ve SAĞLIK ÇALIŞANLARININ hukuksal niteliklerini, özlük haklarını ve emeklerinin değerini bütünüyle YOK ETMEKTEDİR.

Bu PROGRAMIN uygulanmaya başladığı zamandan beri HEP BERABER-HEP BİRLİKTE yaşadığımız üzere halk gözünde itibarsızlaştırılıyoruz, kaba oyunlarla değersizleştiriliyoruz ve hatta öz yaşamlarımız tehlikeye sokuluyor.

Bunlarla beraber  asıl planlanan ve yürütülenin eşit, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumunun REFORM adı altında hastaları müşteri, hastaneleri ticarethane yapmak olduğunun  da farkındayız.

Temel insan haklarının en önemlilerinden olan SAĞLIĞI, toplumsal, ekonomik ve sosyal boyutu ile bir bütün olarak gören Türk Tabipleri Birliğini ve Tabip Odalarını milli iradeye karşı ideolojik!? olarak mücadele veren kurumlar olarak değerlendirerek bu iradenin (milli irade olarak sadece kendilerini ve partilerini tanıdıklarından olsa gerek) meslek örgütleri yani Türk Tabipleri Birliği tarafından PASPAS yapılmasına izin vermeyeceklerini her yerde bağırıyorlar.

Bizler HEP BERABER-HEP BİRLİKTE; hekimleri KAMU ve/veya ÖZEL tüm çalışma alanlarında SERMAYENİN kurallarına göre PASPAS etmek için uğraşan ve halkın SAĞLIK HAKKINI da SERMAYEYE peşkeş çeken, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tümüne karşı duyarlılığını yitirmiş, sağırlaşmış ve en kötüsü iyi niyetli olmayan, TESLİMİYETÇİ iktidarın SAĞLIK POLİTİKALARINA karşı mücadeleci olmamız gereken günlerden geçtiğimizi biliyoruz.   

Sağlığın, sağlık hizmetinin ve bunu üretenlerin sorunlarının bütüncül olarak değerlendirilmesi gereğini benimsemiş olan Adana-Osmaniye Tabip Odası olarak BİZLER; sağlık alanındaki NEOLİBERAL SALDIRININ (ki ideolojinin daniskasıdır!)   REFORM olarak HALKA yanlış! ve yalan! anlatıldığının FARKINDAYIZ. 

Bu saldırının öncelikle HALKIMIZA sonrasında HEKİMLERE ve TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA karşı işlenmiş bir suç olduğunu görüyoruz. Tüm bu girişimleri ister YASA ister KHK adı altında çıkarmış olsunlar çağdışı ve gayri insani olarak değerlendiriyor ve böyle olduğunu HAYKIRMAK için HEP BERABER-HEP BİRLİKTE çalışmamız gereken tarihsel süreçten geçiyoruz.

Bizler HEP BERABER-HEP BİRLİKTE; yapılacak mücadeleyi hem SERMAYEDEN hem de HÜKÜMETLERDEN bağımsız olarak HANGİ iktidar olursa olsun, KAMUCU ve TOPLUMCU HEKİMLİK DEĞERLERİNİ HEDEFLEYEN, eylemci bir hareketlilik içinde olmamız gereken bir dönemdeyiz.

Bu nedenle; her türlü sermayeden ve hükümetlerden bağımsız, ülkemiz için yıllardır toplum yararına, doğru ve sağlıklı politikaların savunucusu olan teorik birikimi, insan gücü ve hekim/emek, toplumsal/demokrasi mücadeleleri ile her zaman ilerici Türk Tabipleri Birliği’nin çatısı altındaki en aktif kuruluşlardan birisi olan Adana-Osmaniye Tabip Odası olarak BİZLER; içinde bulunduğumuz bu tarihsel süreçte, geleceğe, ülkemize ve çocuklarımıza, insanlığa  karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için HEP BERABER-HEP BİRLİKTE, Mayıs 2012’de oluşturulacak olan yeni Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın her kademesinde, verilecek her görevi üstlenebilecek, iyi hekimliğe, hekimlik onuruna ve bağımsızlığına sahip çıkacak, halkın (yani hepimizin) nitelikli ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti alabilmesi için uğraş verecek, dinamik, eylemci, mücadeleci ve hayatın içinde olan, bu sıkıntıların çözümü için uğraş verecek, eşit, özgür, laik, tam bağımsız, gerçekten demokratik bir ülkede hep birlikte namuslu yaşamayı amaç edinen tüm arkadaşlarımızı 13 Aralık 2011 Salı günü saat 18.00’de Adana Tabip Odası toplantı salonunda yapılacak toplantıya davet ediyoruz.

Dr. Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Başkanı