ACİL…DEPREM BÖLGESİNİN GÖNÜLLÜ HEKİMLERE İHTİYACI VARDIR….

Değerli Meslektaşlarım,
TTB ODSH (Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu), deprem bölgesinde görevin yerine getirilebilmesi için uyarıcı olma ve olanaklarımız ölçüsünde poliklinik hizmeti sunmak ve koordinasyon sorumlusunun yapacağı işlerde yardımcı olmak ve vereceği görevlere katkı sunmak amacıyla 3–4 günlük periyotlarla gönüllü hekimlere ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. (TTB’den gelen yazı aşağıda sunulmuştur.)

Bu kapsamdaki hizmetler SES ile birlikte yürütülecektir. Bu çerçevede 4 gün süreyle deprem bölgesine gidebilecek gönüllü arkadaşlarımıza ihtiyaç vardır.

-Gönüllü olarak bölgede çalışacak arkadaşlarımızın isimlerini acilen TTB’ye 0312 231 31 79/ dahili 121 numaralı telefona veya yonetim@ttb.org.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışacak arkadaşlarımızın ayrıca Adana Tabip Odası’nı da arayarak (0 322 458 00 08 – 0 533 745 51 19) isimlerini yazdırmaları rica olunur. Gönüllü gidecek arkadaşlarımızın ulaşım ücreti Adana-Osmaniye Tabip Odası tarafından karşılanacaktır. Meslektaşlarımızın deprem bölgesinde barınma ve beslenme gereksinimleri koordinasyon birimince karşılanacaktır.

Yapılacak program ve koordinasyonu kolaylaştırmak için gönüllü olarak çalışacak arkadaşlarımızın hangi tarihlerde çalışabilecekleri bilgisini de iletmeleri çalışmayı kolaylaştıracaktır.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

   Dr. Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
      
Genel Sekreteri

Van Depremi (Ekleme tarihi: Çarşamba, 16 Kasım 2011 18:29)
1574-2011
16.11.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
Bilindiği gibi Van’da 23 Ekim tarihinde meydana gelen deprem büyük acılara yol açmıştır.  Türk Tabipleri Birliği 23 Ekim’de deprem sonrası hızla bölgeye ulaşarak sağlık hizmetleri sunumu ve koordinasyonuna katkı sunmuş, çalışmalarını ve önerilerini hazırladığı dört raporla yetkililer ve kamuoyu ile paylaşmıştır.
 Bir yandan Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ile birlikte bölgede sağlık hizmeti sürdürülmesi ve koordinasyonuna katkı sunarken TTB’ye başvuran gönüllü hekimlerin isimleri de Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi ile paylaşılmıştır.
Kuşkusuz sürecin her aşamasında büyük bir sorumlulukla davranılmış ve durumun olağanüstülüğünü bilerek farklı yorumlara yol açabilecek tutum ve açıklamalardan da kaçınılmıştır.

9 Kasım tarihinde yaşanan ikinci deprem bölgede var olan sorunları derinleştirmiş, etki ve tahribatı çok yönlü olarak büyütmüştür. Barınmadan beslenmeye, sağlık hizmetlerinden eğitime yaşamı ilgilendiren bütün alanlarda etkileri uzun zamana yayılacak sorunlar acilen çözüm beklemektedir.
TTB önümüzdeki günlerde bölgede son durumun irdelendiği bir değerlendirme raporunu  kamuoyuyla paylaşacaktır. Ancak söylenmesi gereken bugün itibariyle durumun iç açıcı olmadığıdır.

Yukarda tanımlanan sebeplerle TTB Merkez Konseyi, ilgili çalışma grubu TTB ODSH (Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu) yürütme kurulu ve ilk andan başlayarak bölgede TTB – SES gönüllüsü olarak çalışan meslektaşlarımızdan aldığı bilgiler ışığında aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kararlaştırmıştır:

1-      21 Kasım tarihinden başlayarak Van’da TTB ODSH Koordinasyon Birimi kurulacaktır. Konu ile ilgili olarak TTB ODSH kolundan iki meslektaşımız bir hafta süreyle bölgede sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve özellikle hizmete erişim, hizmet sunumu konusundaki sorunlar yanı sıra hekimler ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlar ve sorunların çözümlenmesi konularında görev yapacak ve sonraki ekibe görevi devredecektir. Bu kapsamda barınmadan beslenmeye, çevre sağlığına dek uzanan bir yelpazede sağlığın sosyal belirleyenlerine ilişkin değerlendirmeler yapacak ve yetkilileri uyarma, kamuoyunu bilgilendirme işlevini sürdürecektir.

2-      Yaşanan sıkıntılar ve hava koşullarının sonucu olarak bölgede önemli ölçüde nüfus azalmıştır. Ancak bir başka ifadeyle en yoksul ve yoksunlar/ şu ya da bu gerekçeyle bölgeyi terk edemeyenler orada kalmıştır. Gözlemlerimiz devletin sağlıklı kalma  (barınma, ısınma vb) ve sağlık hizmetine ulaşma anlamında söz konusu insanlarımıza yeteri kadar ulaşamadığı yönündedir.  Bu görevin yerine getirilebilmesi için uyarıcı olma ve olanaklarımız ölçüsünde poliklinik hizmeti sunmak ve koordinasyon sorumlusunun yapacağı işlerde yardımcı olmak ve vereceği görevlere katkı sunmak amacıyla 3-4 günlük periyotlarla gönüllü hekimler görevlendirilecektir. Bu kapsamdaki hizmetler SES ile birlikte yürütülecektir. Bu çerçevede tabip odalarımızın 4 gün süreyle deprem bölgesine gidebilecek gönüllü meslektaşlarımızın isimlerini acilen bildirmeleri gerekmektedir.

3-      Meslektaşlarımızın deprem bölgesinde “barınma ve beslenme gereksinimleri “koordinasyon birimince karşılanacaktır. Tabip Odalarımızın gönüllü meslektaşlarımızın “bölgeye ulaşımı” konusunda katkıda bulunmaları, bu katkıyı sunamayan odalarımızın TTB Merkez Konseyi ile iletişime geçmeleri yerinde olacaktır.

Ağırlaşan kış koşullarının ve  bölgeden yaşanan göçün, orada kalanlar için terk edilme duygusu yaratabileceği bir dönemde TTB gönüllü hekimlerinin bölgeye uzatacağı el her şeyin ötesinde bir dayanışma duygusu yaratacaktır. Meslektaşlarımızın bu insani çağrıya yanıt verecekleri düşüncesiyle saygılar sunarız.

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter