ADANA TABİP ODASI ÖĞRENCİ BURSU YÖNERGESİ

ADANA TABİP ODASI ÖĞRENCİ BURSU YÖNERGESİ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve SBÜ Adana Tıp Fakültesi’nde okuyan deprem mağduru ve yardıma muhtaç tıp öğrencilerine burs verilecektir. Başvuru Tarihleri 01 Eylül – 31 Ekm 2023

Burs Başvuru Formu

 1. AMAÇ

Bu Yönerge’nin amacı,

 • Adana’daki devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinde tıp/hekimlik eğitimi alan ve ekonomik olarak yardıma ihtiyaç duyan öğrencilere katkı sağlamak. Depremzede öğrencilere öncelik tanınacaktır.
 • Adana’da çalışmaktayken veya ikamet ederken vefat eden hekimlerin çocuklarının okul

öncesinden üniversite eğitimleri tamamlanana dek eğitimlerine destek olmak üzere Adana Tabip Odası tarafından verilecek burs ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

2.     KAPSAM

Bu Yönerge,

 • Adana’daki devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinde tıp/hekimlik eğitimi alan ve ekonomik

olarak yardıma ihtiyaç duyan öğrencileri, Adana’da çalışmaktayken veya ikamet ederken vefat eden hekimlerin okul öncesinden üniversite eğitimleri tamamlanana kadar çocuklarını kapsar.

3-  DAYANAK

 Bu Yönerge, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun birinci, dördüncü ve sekizinci maddeleri uyarınca düzenlenmiştir.

4-  BURS FONU

 

 • Bu Yönerge uyarınca verilecek burs için Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından burs fonu oluşturulur. Burs fonu, Adana Tabip Odası Yönetim Kurulunun belirleyeceği, yıllık gelirinden ayıracağı pay, katkıda bulunmak isteyen gönüllülerce, gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak ayni ve maddi katkılar ile, komisyon tarafından düzenlenecek gelir getirici sosyal etkinliklerce sağlanacak katkılarca oluşur.
 • Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu, 2023 yılı nisan ayından başlamak üzere burs fonuyla ilgili bir duyuru
 • Burs fonuna yapılacak katkı, bir kerede ödenebileceği gibi, aylara bölünerek de ödenebilir.
 • Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından burs fonu için ayrı bir banka hesabı açılır; bu hesapta sadece öğrenci bursu için kaynak toplanır. Hesaba ilişkin malî bilgiler, yıllık bilançoda ayrı bir kalem

olarak gösterilir.

5-  BURS KOMİSYONU

 

 • Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından, burs verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Burs Komisyonu oluşturulur.
 • Burs Komisyonu en az beş üyeden oluşur. Üyelerden biri, Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Diğer üyeler, Adana Tabip Odası üyeleri arasından atama yoluyla
 • Burs Komisyonu, ayda bir kez toplanır. İlk toplantısında bir Başkan ve bir Sekreter seçer. Kararlarını oyçokluğu ile alır. Alınan kararlar, Komisyon Karar Defteri’ne işlenir. Kararların işlenmesi ve uygulanması, Komisyon Sekreteri tarafından takip
 • Komisyon üyeliği görevinden çekilme veya üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmama gibi sebeplerle üyeliğin kendiliğinden düşmesi vb nedenlerle ihtiyaç doğması halinde Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yeni görevlendirme yapılır.
 • Burs Komisyonu’nun görev süresi, Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile birlikte sona Seçimli

genel kurulun ardından, iki ay içerisinde Burs Komisyonu’nun yeni üyeleri belirlenir. Aynı üyeler yeniden görevlendirilebilir.

 • Burs Komisyonu, aşağıda sayılan görevleri yerine getirir:
 1. Burs fonuna katkıda bulunulması için hekimlere ve bağışçılara yönelik duyuruyu hazırlar; resmi web sayfasında yayınlanmasını ve çeşitli iletişim araçlarıyla hekimlere ulaşmasını sağlar.
 2. Burs fonuna katkıda bulunacağını bildiren hekimlerle ve bağışçılarla iletişim kurar; yazışmaları yürütür.
 3. Öğrencilerin kullanacağı burs başvuru formunu hazırlar.
 4. Her yıl Ağustos ayında, öğrenciler için başvuru koşullarını ve başvuru süresini içerir duyuruyu hazırlar, resmi web sayfasında yayınlanmasını sağlar; öğrencilerin haberdar olması için tıp

fakültesi dekanlıklarıyla ve ilgili birimlerle yazışmalar yapar.

 1. Her yıl Eylül ayında, burs fonunda toplanan kaynak çerçevesinde burs verilecek öğrenci sayısını ve bursun miktarını belirler.
 2. Her yıl Ekim ayında, başvurucuların ekonomik ihtiyaç düzeylerini ve tıp fakültelerine göre dağılımlarını gözeterek burs başvurularını değerlendirir, burs verilecek öğrencileri
 3. Afet ve olağanüstü durumlarda komisyon yukarıdaki tarihler gözetilmeksizin burs başvurularını değerlendirir, başlatabilir
 4. Başvuru sayısının fazla olması durumunda; ekonomik ihtiyaç düzeyini saptamak için başvuruculardan ek bilgi ve belge isteyebilir.
 5. Burs verilecek öğrencilerin listesi ile bursun devamına ve kesilmesine ilişkin teklifleri Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu’na
 • Bursun verilmesi, devamı ve kesilmesine ilişkin teklifler, Yönetim Kurulu’nun kararı ile uygulamaya

BURS TÜRLERİ, MİKTARLARI VE SÜRELER

 

 1. ATO Destek Bursu (ADB): Adana Tabip Odası burs komisyonu tarafından belirlenen esaslar

çerçevesinde , Adana ilindeki devlet üniversitelerinin tıp fakültelerine kayıtlı ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrenciler ile hangi seviye ve hangi branşta öğrenim gördüğüne bakılmaksızın Adana’da çalışırken veya ikamet ederken vefat eden hekimlerin çocuklarına Adana Tabip Odası burs fonundan sağlanan karşılıksız burslardır. Miktarı her yıl Adana Tabip Odası burs komisyonu tarafından belirlenerek duyurusu yapılır.

 1. İsim Yaşatma Bursu (İYB): Vefat eden tıp mezunu, öğrencisi, isim ve anılarını eğitim ile yaşatmak amacıyla yapılan bağışlarla sağlanan karşılıksız burslardır. Aynı kişi adına birden fazla sayıda öğrenciye burs verilebilir ve miktarı ADB ile aynıdır.
 2. Şartlı Bağış Bursu (ŞBB): Adana Tabip Odası burs fonu dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Bağış”lardan, şartın yasaya aykırı olmaması ve komisyon tarafından uygun bulunması halinde bağış yapan(lar)ın talebi doğrultusunda ve Adana Tabip

Odası tarafından “durumu uygun bulunan” öğrenci(ler)e verilen burslardır ve miktarı ADB ile aynıdır.

6-  BURS BAŞVURUSU

 

 • Burs başvurusu, resmi web sayfasında yayınlanan duyuru uyarınca yapılır.
 • Başvuran öğrencinin burstan yararlanabilmesi için, aşağıdaki koşulları taşıması gerekir:
 1. Adana’daki bir devlet üniversitesinin tıp fakültesinde kayıtlı öğrenci
 2. Ekonomik durumu itibariyle bursa ihtiyaç
 3. Başvuru için yayınlanan duyuruda belirtilmiş diğer koşulları sağlamak.
 4. Süresi içinde başvuru formunu doldurmak ve istenen belgeleri teslim
 • Başvuru sırasında Burs Komisyonu tarafından hazırlanan Başvuru Formu’nun doldurulması ve aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekir:

Adana’da çalışmakta veya ikamet etmekteyken vefat eden hekimlerin çocukları için ;

1.  Tam ve eksiksiz doldurulmuş, imzalanmış Adana Tabip Odası Başvuru Formu

2. Vesikalık fotoğraf

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. İkametgah (e-devlet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetleri arasında bulunan “Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama” çıktısı) https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama

5. Öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)

 *** verilmesi yeterli iken diğer başvurular için bu belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler de hazırlanacaktır ***

6. Tüm aile bireylerini (vefat/yaşam durumu, kardeş sayısı, medeni hali vb.) içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devletten alınabilir. Ebeveynlerin aldığı dökümde tüm aile bireyleri görülmektedir.)

7. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden TYT/AYT Sonucu (TYT/TYT ve Yerleştirme Puanları Dahil)

 https://ais.osym.gov.tr/Sonuc/Listele (SADECE HAZIRLIK SINIFI YADA 1. SINIFA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER İÇİNDİR.)

 8. Güncel tarihli öğrenci belgesi https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama

9. Son dönem not durumunu belirten belge (transkript) (2022 yılında hazırlık sınıfı ve 1. Sınıfa başlayan öğrenciler hariç tüm başvuran adaylardan istenmektedir.)

10.Tüm aile bireylerini (vefat/yaşam durumu, kardeş sayısı, medeni hali vb.) içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devletten alınabilir. Ebeveynlerin aldığı dökümde tüm aile bireyleri görülmektedir.)

11.Öğrenci yurtta kalıyorsa kurum imzalı yurt belgesi, kiralık evde kalıyorsa kira kontratı fotokopisi

12. Anne / Baba vefat etmiş ise; öğrencinin kendisine ait “4A, 4B ve 4C Aylık Bilgisi” (e-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu -SGK- hizmetleri arasında bulunan “4A, 4B ve 4C Emekli Aylık Bilgisi Sorgulama” sayfa çıktıları) https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi

 https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi, https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik- bilgisi

13. Anne ve babaya ait SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu – SGK- hizmetleri arasında bulunan tescil ve hizmet dökümü sayfasında “Tüm SGK Hizmet Dökümü”

işaretlenerek “Barkodlu Belge” oluşturulacaktır.) https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet- dokumu

14. Çalışan anne ve babaya ait maaş bordroları (Devlet memurları için e-bordro, diğer çalışanlar

için iş yerlerinden alınacak güncel bordro örneği) https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama

15. Anne ve baba emekli ise SGK “4A, 4B ve 4C Emekli Aylık Bilgisi” (E-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu -SGK- hizmetleri arasında bulunan “4A, 4B ve 4C Emekli Aylık Bilgisi Sorgulama”

sayfası çıktıları) https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi, https://www.turkiye.gov.tr/4b- emekli-aylik-bilgisi, https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi

16. Anne ve babaya ait e-devlet vergi levhası (E-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı -GİB- hizmetleri arasında bulunan “e-Vergi Levhası Sorgulama” sayfa çıktıları) https://www.turkiye.gov.tr/e-vergi-levhası-sorgulama

17. Öğrencinin kendisi ile anne ve babasına ait tapu taşınmaz bilgileri (E-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetleri arasında bulunan “Tapu Bilgileri Sorgulama” sayfasından isim, soyadı ve taşınmaz listesinin bulunduğu ilk sayfanın çıktıları) https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama

18.Ailenin oturduğu ev kira ise “kira kontratı” fotokopisi

19. Öğrencinin kendisi ile anne ve babası adına tescilli araç bilgileri (E-devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik hizmetleri arasında bulunan “Adıma Tescilli Araç Sorgulama” sayfasının

isim görünecek şekildeki ekran görüntüsü) https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-adima-tescilli-arac- sorgulama

 ÖNEMLİ NOT: Talep edilen bilgilerin mevcut olmadığı hallerde de, durumun belgelendirilmesi amacıyla, “kaydınız yoktur” yazılı e-devlet bilgisi ve isim bulunan ekran görüntülerinin verilmesi ZORUNLUDUR. Tüm belgelerde kişinin adı ve soyadının bulunmasına özellikle dikkat edilmelidir.

 

 • BURSUN ÖDENMESİ, DEVAMI, KESİLMESİ
  • Burs ödemeleri, her yıl Ekim ayında başlar. Ödeme, on iki ay süreyle, her ayın on beşinci günü, öğrenci adına açılmış banka hesabına yapılır. Afet ve olağanüstü haller durumunda, burs komisyonu süreçleri takvim dışı başlatabilir.
  • Burs ödenmesi kararı, bir yıl için geçerlidir. Öğrenci süresi içinde yeniden başvuruda bulunursa

komisyon tarafından yeniden değerlendirilerek, burs fonunun yeterli olması halinde, bursun devamına karar verilebilir.

 • Öğrencinin başvuru sırasında yanıltıcı bilgi verdiğinin anlaşılması halinde bursun kesilmesine karar
 • Öğrencinin tıp fakültesiyle ilişiğinin sona ermesi halinde burs ödemesi
 • Burs fonunun yetersiz hale gelmesi, bursun devamı için kaynak bulunamaması gibi nedenlerle burs ödemeleri tamamen veya kısmen

8-  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

9-  YÜRÜRLÜK

 Bu Yönerge, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminden itibaren yürürlüğe girer.

10-  YÜRÜTME

Bu Yönerge hükümlerini, Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Başvuruda bulunmak için başvuru formunun doldurulması ve listelenen belgeler ile birlikte Adana Tabip Odası T. Özal Bulvarı. Güzelyalı, 81101. Sk. No:10, Çukurova/Adana adresine elden teslim edilmesi gereklidir.

Burs Başvuru Formu