Aile Hekimlerimizin Tabip Odalarına Üyelik İşlemlerini Tamamlamaları Gerekiyor

Aile Hekimlerimizin Tabip Odalarına Üyelik İşlemlerini Tamamlamaları Gerekiyor

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 7. maddesine göre ancak “kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar” isteğe bağlı olarak üye olabilecekler grubunda yer almaktadır. Diğer tüm hekimlerin ise üyelikleri zorunludur.

Belirtmek gerekir ki bugüne kadar Türk Tabipleri Birliği’nce birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin kabul edilemez olduğu ve aile hekimlerinin görev yaptığı sağlık kuruluşlarının “kamu kurumu” statüsüne kavuşturulması gerektiği bildirilmesine karşın, Sağlık Bakanlığı’nca gerekli adımlar atılmamıştır.  Ne yazık ki bugün, kamu hizmeti sunmakla ve kendileri de birer kamu görevlisi olmakla birlikte, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yazılan yazıda da açıkça ifade edildiği üzere, aile hekimlerinin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinin mevcut haliyle kamu kurum ve kuruluşu olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, 6023 sayılı Yasanın istisna hükmü kapsamında bulunmayan aile hekimlerinin tabip odalarına üye olmaları zorunludur. Nitekim bir aile hekiminin tabip odası üyeliğini sonlandırmak istemine ilişkin talebinin reddi üzerine Hatay Tabip Odası aleyhine açılan davada Hatay İdare Mahkemesi tarafından verilen 2014/47 E., 2015/741 K. sayılı kararda da aile hekimlerinin tabip odasına üyeliklerinin zorunlu bulunduğu belirtilerek davacı aile hekiminin açtığı dava reddedilmiştir.

6023 sayılı Yasanın açık düzenlemesi karşısında, tüm aile hekimlerinin tabip odasına üye olması hekimlerimizin; üye kayıtlarının yapılması ise tabip odası yönetim kurulumuzun yükümlülüklerindendir.

Esasen “zorunlu üyelik/gönüllü üyelik” ikilemine daralmış bir tartışma yapmak yerine, hızla tahrip edilen ve nitelikli sağlık hizmetinin ortadan kaldırıldığı bugünkü sağlık ortamında çalışma koşulları günden güne ağırlaştırılan aile hekimi meslektaşlarımızla hep birlikte hekimlik/hekimlik ortamı yararına neler yapabileceğimizi konuşabilmeyi değerli gördüğümüzün bilinmesini isteriz.

Bu nedenle aile hekimlerimizi, yıllardır hekim haklarının korunması ve toplumun nitelikli bir sağlık hizmetine kavuşturulabilmesi için mücadele eden meslek kuruluşumuz olan Türk Tabipleri Birliği çatısı altında, tabip odalarımız zemininde bir arada durmaya ve görev yaptıkları sağlık kuruluşlarının yeniden kamu kurumlarına dönüştürülmesi de dahil olmak üzere hak arama mücadelesini birlikte vermeye davet ediyor; üyelik işlemlerini tamamlamak üzere bulundukları yer tabip odalarına ivedilikle başvurması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

Hatay İdare Mahkemesi kararı için tıklayınız…

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu