Aile Hekimlerinden Nöbete İtiraz

Aile Hekimlerinden Nöbete İtiraz

AİLE HEKİMLERİ NÖBETE “İTİRAZIM VAR” DİYOR

Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde bir araya gelen Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu üyeleri, Adana Aile Hekimleri Derneği yönetici ve üyeleri ile Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yönetici ve üyeleri “Angarya Çalışmaya, Kölelik Düzenine Hayır” konulu basın açıklaması yaparak müdürlüğe itiraz dilekçesi verdiler.

İTİRAZIMIZI HAYKIRACAĞIZ

Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş, “Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nde “İptal Davası” görüşülüyor olmasına rağmen 09/04/2014 tarihinde aile sağlığı merkezleri (ASM) çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat “nöbet” tutmayı dayatan yasaya dayanarak acil nöbetinin uygulama şeklini belirleyen bir genelge yayınlamıştır. Bu şekilde ASM çalışanlarının görüş ve önerileri dikkate alınmadan ve medya organlarında toplumu yanıltacak gerekçeler öne sürerek kamuoyu oluşturulmuş, yasal alt yapı tamamlanmıştır. Sağlık Bakanlığı gerekçelerini sıralarken; önce “sağlık personeline ihtiyacımız var” demiş, bu yetmeyince “mesleki eğitim nöbetsiz olmaz” demeye başlamış, o da olmayınca “sizleri yeşil alanda çalıştıracağız” demiş. Geçerli bir dayanak bulmakta zorlanınca, ya da haksız gerekçeler işe yaramayınca bu defa da sözü “Nöbet hekimlik mesleğinin onurudur” demeye kadar getirmiştir. Ancak bizler, tüm bu gerekçelerin tutarlı olmadığını, bu uygulamanın halkın acil sağlık hizmetlerini olumsuz yönde etkileyeceğini biliyoruz ve bunun defalarca kamuoyu ile paylaştık. Bu uygulama ile Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliği Sistemine geçilirken topluma ve sağlık çalışanlarına verdiği sözler ve taahhütler yerle bir olmuştur. Birinci basamak sağlık çalışanlarının rızasını almadan uygulamaya koydukları performansa dayalı sözleşmeli çalışma modelinin, kendi belirledikleri ilke ve kurallarına bile uyma gereği duymayan Sağlık Bakanlığı, tek taraflı sözleşmelerle sistemi yürütürken; yaptıkları yasa değişiklikleriyle sağlık çalışanlarını hak kaybına uğratmakta, altına imza attıkları sözleşmeleri bile çiğnemektedir. Aile Sağlığı Merkezi çalışanları; gün içinde paylarına düşen tüm acillere bakmakta, poliklinik yapmakta, bunun dışında asıl işleri olan koruyucu sağlık hizmetine daha fazla zaman ayırmaya çalışmaktadır. Eğitimlerine zaman ayırma, alanlarına ve mesleklerine sahip çıkma çabasındadır. Sağlıkta Dönüşüm Programının esnek-kuralsız, “mesleği ne olursa olsun, sağlık çalışanı her işi yapar” mantığı ile çalışmaya itiraz etmektedir. Acil servislerin durumları ise içler acısıdır. Sağlık sisteminin ticarileştirilmesi sonucunda giderek artan katkı-katılım payı ve fark ücretleri nedeniyle iş yükü alabildiğince artmıştır. Acil servislerin alt yapı, çalışma koşulları ve çalışanların özlük hakları iyileştirilmemiştir. Aile hekimliği sistemine geçişle birlikte, acillerde çalışanların hemen hemen tamamı aile sağlığı merkezlerine geçmiş, acil servislerdeki personel eksiklikleride bundan kaynaklanmıştır. Açıktır ki acil servisler de Sağlıkta Dönüşüm’ün kurbanı olmuşlardır. Bu nöbetler sadece günü kurtarmaya yönelik yapılmış uygulamalardır. Bu işin Çözümü, Acillere eğitimini almış kalıcı personellerin tayini ile mümkündür. Uluslararası normlara uymayan çalışma biçimlerine karşı “dur” demeye, oluşabilecek her türlü baskıya da birlikte karşı çıkmaya kararlıyız. Bu amaçla bugün tüm illerde, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleriyle birlikte, Halk Sağlığı Müdürlükleri önünde, dayatılan bu nöbetlere karşı itiraz etmek üzere toplandık. Bizi görmezden, sesimizi duymazdan gelen anlayışa karşı kararlı bir biçimde mücadele edeceğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı, insanca olmayan, Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarının iş yüküne yeni bir yük ekleyen bu uygulamadan vazgeçmeye çağırıyor, 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 12:00’de tüm Türkiye’den gelen hekimler ve Aile Sağlığı Elemanları ile birlikte Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde buluşacağımızın ve yapacağımız basın açıklamasıyla yaşadığımız sorunları ve nöbet uygulamasına karşı itirazlarımızı bir kez de bizzat adresinin önünde haykıracağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından Aile Hekimleri, itiraz dilekçelerini müdürlüğe teslim ettiler.

 

Dr. Yaşar Ulutaş (1)
Dr. Yaşar Ulutaş (2)