Aile Hekimlerine Duyuru / Sosyo – Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti

Aile Hekimlerine Duyuru / Sosyo – Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti

Değerli Aile Hekimi,

SOSYO – EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ÜCRETİ ile ilgili eksik ödemenin tarafınıza iadesi hususunda hazırlanan dilekçe örnekleri ektedir.

İlçelerde Aile Hekimi olarak çalışan arkadaşlar, ekteki sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti ile ilgili eksik ödemenin tarafınıza iadesi hususunda hazırlanan dilekçeyi kendinize göre uyarladıktan sonra ya TSM kanalıyla ya da bizzat Müdürlüğe ulaştırılmasını sağlayınız. İade için dilekçe ile başvuru esastır.

30.12.2010 tarihinde yayınlanan “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 23.Maddesinde “16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında yer alan Türk Lirası tutarlar ve değişken katsayılar ile Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlar tavan ücrette yapılan artış oranında artırılır.” Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz bilgiler uyarınca hazırlanmış olan dilekçeleri kendi bilgilerinize göre düzenleyip TSM kanalıyla Halk Sağlığı Müdürlüğüne ulaştırmanızın çıkarınıza olacağını düşünüyoruz. Saygılar sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr. Ahmet SUNTUR
Adana Tabip Odası
Genel Sekreteri

GERİ ÖDEMELER İLE İLGİLİ DİLEKÇELER

1- İlçelerde çalışan arkadaşlar, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti ile ilgili eksik ödemenin tarafınıza iadesi hususunda hazırlanan dilekçe ektedir. Dilekçeyi kendinize göre uyarladıktan sonra ya TSM kanalıyla ya da bizzat Müdürlüğe ulaştırılmasını sağlayınız. İade için dilekçe ile başvuru esastır.

2- 2014 yılı ocak ayına ait yapılan hata ile ilgili dilekçe (not: burada yer alan hata tüm aile hekimlerini ilgilendirmektedir) İade için dilekçe ile başvuru esastır. İlçelerden çalışan ve sosyo-ekonomik düzey ücreti alanlar her 2 dilekçeyi, almayanlar sadece 2.sayfadaki dilekçeyi göndereceklerdir.

3- Damga vergisi iadesinin hesaplanmasında hata olduğunu düşünenler için hazırlanmıştır.

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
……….Aile Sağlığı Merkezi

SAYI : 20.02.2014

KONU: Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin hatalı ödenmesi

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ADANA

……… tarihinden itibaren ….. ili ….. ilçesinde, …..No’luAile Hekimliği Biriminde sözleşmeli aile hekimi olarak görevimi sürdürmekteyim.

30.12.2010 tarihinde yayınlanan “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 23.Maddesinde “16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında yer alan Türk Lirası tutarlar ve değişken katsayılar ile Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlar tavan ücrette yapılan artış oranında artırılır.” Hükmü yer almaktadır.

EK (3)’te yer alan Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti ile ilgili tutarlara söz konusu yönetmelik uyarınca, 01.07.2011, 01.01.2012, 01.07.2012, 01.01.2013, 01.07.2013 ve son olarak 01.01.2014 tarihlerinde tavan ücrette yapılmış olan artırım oranlarının uygulanması gerektiği halde, uygulanmadığı tarafımca tespit edilmiştir.

Ek (3) ile belirlenen ve tarafıma ödenen sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücretine, yukarıda belirtmiş olduğum tarihlerdeki tavan ücretteki artırım oranlarının uygulanmasını, kanuni haklarım saklı kalmak kaydıyla, şimdiye dek yapılmış olan eksik ödemenin ise yasal faizi ile birlikte iadesi hususunda,

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

İsim – Soyisim
Adres:
GSM:

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
………. Aile Sağlığı Merkezi

 SAYI : 20.02.2014

KONU: 2014 Yılı Ocak ayına ait ödemenin hesaplanmasındaki hata

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NE ADANA

………No’lu Aile Hekimliği Biriminde, sözleşmeli aile hekimi olarak görevimi sürdürmekteyim.

30.12.2010 tarihinde yayınlanan “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 23.Maddesinde “…Türk Lirası tutarlar ve değişken katsayılar ile Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlar tavan ücrette yapılan artış oranında artırılır.” hükmü yer almasına rağmen,

2014 Yılı Ocak ayı için tarafıma yapılan ödemede, 1000 puan üzerindeki puanlar için belirlenen “değişken katsayı”ya, 01.01.2014 tarihi itibariyle tavan ücrette yapılmış olan artış oranının uygulanmadığı tarafımca tespit edilmiştir.

2014 Yılı Ocak ayı ile ilgili ödeme tutarının yeniden hesaplanmasını ve eksik yapılan ödemenin ivedilikle iadesi hususunda,

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

İsim-Soyisim
Adres:
GSM:

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
……… Aile Sağlığı Merkezi

SAYI : 20.02.2014

KONU: Damga vergisi iadesinin hesaplanmasında hata

ADANA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NE

……..No’lu Aile Hekimliği Biriminde, sözleşmeli aile hekimi olarak görevimi sürdürmekteyim.
Damga vergisi iademin eksik hesaplandığını düşünüyorum. Aile hekimlerinin ödemeleri maaş ve cari gider olmak üzere 2 kalemden oluşmaktadır.
1-) Maaş ödemeleri
a- İlk 1000 puan için ödeme
b- 1000 puan sonrası için ödeme
2-) Cari gider ödemeleri
a- Standart ödeme (tavan ücretin %50’si)
b- Sınıflandırmaya ait ödeme (tavan ücretin %50’sine kadar)
Damga vergisi kesintileri ilk sözleşmemizde bu kalemlerin hepsine uygulanmıştı. Bir kısmının iadesine karar verildiğinde;
-İlk 1000 puan ve o zamanki sınıfına göre olan kesinti iade edilmeyecek
-1000 puan üstü ve sınıfın üzerinde kesilen damga vergisi ise iade edilecekti.
Damga vergisi iadeleri hesaplanırken sadece 1000 puan üstü kesinti için iade yapılmış olup, sınıflandırmaya ait kısım için iade yapılmamıştır. O
dönemde sınıfsız bir AHB idim. Geçici olarak cari gideri tam alıyordum.
Damga vergisi kesintisinin sınıfsız AHB’ye göre yapılması ve geçici olarak verilen kısımın iade edilmesi gerekiyorken bu yapılmamıştır.
Damga vergisi kesintimin yukardaki hususlar göz önüne alınarak yeniden hesaplanmasını ve eksik yapılan ödemenin ivedilikle iadesi hususunda,

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

İsim-Soyisim
Adres:
GSM: