Başasistanlık Sözlü Bilim Sınavları Şeffaf, Adaletli ve Bilimsel Ölçütlere Göre Yapılmalıdır

Başasistanlık Sözlü Bilim Sınavları Şeffaf, Adaletli ve Bilimsel Ölçütlere Göre Yapılmalıdır

Bilgiyi ve liyakati esas alan yaklaşımın tüm sınavlarda olduğu gibi 12.04.2021 tarihinde yapılan Başasistanlık Sözlü Bilim Sınavı’nda da göz ardı edildiği anlaşılmaktadır. Sınavın düzenlenmesinden uygulanmasına kadar her adımda şeffaflıktan uzak, tarafsızlık ve adaleti sarsıcı sorunları barındırdığı görülmektedir. Bu sınava dair Türk Tabipleri Birliği’ne hekimler tarafından iletilen ve saptadığımız sorunlu uygulamaların paylaşılmasında yarar olacaktır:

1. Bu tür sınavlarda jüri üyelerinin yönetmeliğe göre kura ile belirlenmesi ve sınav anına kadar gizli olması; jüri üyelerinin uygunsuz bazı taleplerden sakınılması ve tarafsızlıklarına gölge düşmesinin engellenmesi için zorunludur. Bu sınavda jüri üyelerinin bazı adaylarca önceden öğrenilmesi ve jürilerin aranması adaylar arasında eşitsizlik yaratmıştır.

2. Aynı klinikte eğitim sorumlusu jüri üyelerinin kendi kliniğindeki adayın sınavına girmesi etik ve deontolojik ilkelere aykırı olmakla birlikte bazı sınavlarda buna uyulmadığı tarafımıza iletilmiştir. Bu uygulamalarla tarafsızlık ilkesinin zedelendiği kaygısı oluşmuştur.

3. Sınav tutanaklarının adaylara talep etmelerine rağmen verilmemesi ise adayların bilgi edinme hakkının ihlalidir. Sınav tutanakları aracılığıyla adayların eksiklerini görerek olası bir sonraki sınava hazırlanmalarını sağlayacak önemli bir eğitim materyalidir. Bu durum eğitim hakkının ihlaline yol açmış, ayrıca itiraz edebilme olanağını da ortadan kaldırmıştır.

4. Başasistanlık Sözlü Bilim Sınavı bir bilim sınavı olmasına rağmen yanıtı bilimsel ölçütlerle mevcut olmayan sorular sorulduğu iddiaları tarafımıza bildirilmekte olup tutanakların incelenmesi bu yönde iddiaların da aydınlatılmasını sağlayacaktır.

5. Adayların bilimsel yayın dosyaları asgari koşulları yerine getirmesine rağmen, nesnel yapılandırılmış ölçütlerin bulunmaması ve sınavın değerlendirilme aşamasında bunlara dikkat edilmemesi, bu aşamanın da bilimsellikten uzak yürütüldüğü izlenimine yol açmaktadır.

6. Sınav süresi bu tür sınavlarda belirlenmiş olmalı ve buna uyulmalıdır. Soru sayısı adaya göre değişmemeli, mümkün olduğu kadar eşit sürede ve aynı sayıda soru sorulmalıdır. Bu yönde belirsizlik iddiaları yapılan sınavların tartışılır olmasına ve sınavda başarısız olanların adalet duygusunu sarstığı gibi başarılı bulunan adayların da başarılarına böylesi şaibe iddiaları nedeniyle gölge düşmesine yol açmaktadır. Sınavların tartışma yaratmaması için yapılandırılmış olmaları gerekmektedir.

7. Sözlü bilim sınavında başarı barajı 60 olup bazı adayların 58-59 gibi sınırda bir değerlendirme ile başarısız sayılması, sınavın yapılandırmadan uzak net olmayan ölçütleri nedeniyle; jürilerin bazı adayları bilinçli olarak sınavdan bıraktıkları izlenimi yaratmakta, adalet duygusunu da sarsmaktadır.

Sınavların tarafsızca değerlendirilebilmesi şaibelerin ortadan kaldırılabilmesi için tüm tutanaklar talep eden adaylarla paylaşılmalı ve sınav sonuçları bağımsız heyetlerce de incelenebilmelidir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi