BASIN AÇIKLAMASI-“EV İŞÇİLERİNİ YOK SAYAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI”

BASIN AÇIKLAMASI-“EV İŞÇİLERİNİ YOK SAYAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI”

Dr._Genel

Sayın Üyemiz,

İş güvencesi olmadığı gibi can güvencesi de olmayan ev işçisi Pakize Akçan 8 Temmuz 2012 Pazar günü Adana’da temizlik yaptığı binanın 8. katından düşerek hayatını kaybetti.30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası; ev hizmetlerinde çalışanları yasanın kapsamının dışında bırakması bu cinayetin hazırlayıcısı olmuştur.

Adana Tabip Odasında düzenlenen basın açıklamasına Türk Tabipleri Birliği(TTB)-TMMOB-DİSK-KESK temsilcileri katıldı. Basın Metnini kurumlar adına TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. İsmail Bulca okudu.

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Başkan

 

BASIN AÇIKLAMASI
EV İŞÇİLERİNİ YOK SAYAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI;
BU CİNAYET SANA BİR UYARIDIR!

 İş güvencesi olmadığı gibi can güvencesi de olmayan ev işçisi Pakize Akçan 8 Temmuz 2012 Pazar günü Adana’da temizlik yaptığı binanın 8. katından düşerek hayatını kaybetti.30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası; ev hizmetlerinde çalışanları yasanın kapsamının dışında bırakarak bu cinayetin hazırlayıcısı olmuştur.Yasanın hazırlanması sürecinde TTB,TMMOB,DİSK ve KESK olarak yaptığımız bütün uyarılara aldırmadan çıkartılan bu yasa, Pakize Akçanın olduğu gibi bundan sonra da gerek ev hizmetlerinde çalışanlar olsun, gerekse maden ocaklarında,tersanelerde,organize sanayi bölgelerinde, gerekse de küçük işletmelerde meydana gelecek iş cinayetlerinin sorumlusu olacaktır.

Bu yasa, isminden de anlaşılacağı gibi işçilerin sağlığı ve güvenliği için, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı korunabilmesi için çıkarılmamıştır.İşin sağlığı ve güvenliği düşünülerek çıkartılmıştır.Sadece işin verimi düşünülmektedir,üretimin maliyetini düşürmeyi hedeflemektedir.Bu maliyetin düşürülmesinde işçinin iş güvencesi ,can güvencesi ,işyerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak tedbirler maliyeti artırdığı düşünülerek önemsenmemiştir.

İş kazası ve meslek hastalıklarının temel nedenlerinden arasında taşeron çalışma ve her türlü güvencesiz çalışmanın önemi bilinirken AKP hükümeti işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumunu da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri üzerinden taşeronlaştırarak ve piyasalaştırarak bu konudaki tavrını göstermiştir.İşçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işletmelerin dışına taşıyarak,üretim alanlarının dışına taşıyarak, piyasanın koşullarına terketmektedir. Uluslararası normlar ,çalışanların da bu hizmetlerin planlanmasında söz sahibi olmasını gerektirmekteyken, üretim alanlarının dışına taşınarak taşeronlaştırılan bu hizmetlerde çalışanların katkısı da pratikte engellenmektedir.Yasa bu hizmetleri bizzat planlayan İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının bile mesleki bağımsızlıklarını ve güvencesini yok ederek işçi sağlığını merkeze koyan bir hizmetin planlanmasını ve sunulmasını engellemeye çalışmaktadır. İşte bu piyasacılık sistemi içerisinde de ev işlerinde çalışanlar bir yere oturtulamamıştır. Bu yüzden ev işçilerinin, çalışırken karşılaştıkları riskler ve bu risklere karşı alınacak önlemler, yasanın kapsamı dışına çıkartılarak Pakize Akçan ve onun gibi ev işlerinde çalışanlar iş güvencesi olmadıkları gibi can güvencesi de olmadan çalışmak zorunda bırakılarak adeta bundan sonraki cinayetlerin de zemini yaratılmıştır.

AKP hükümetini uyarıyoruz.

Yasayı tüm çalışanları kapsayacak şekilde yeniden düzenleyin.

Yasanın çıkartılması sürecinde söylediğimiz gibi,bu yasa iş cinayetlerini önlemede yetersizdir,iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemede yetersizdir.

Bu yasayı, maliyetleri düşüren değil, insan sağlığını merkeze koyan bir bakış açısıyla yeniden gözden geçirin.

Bu yasayı, çalışanların ve emeğin sağlıklı olma hakkını esas alan bir bakış açısıyla yeniden gözden geçirin.

Sağlıklı olmanın ve yaşama hakkının temel bir insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı,iş cinayetlerine karşı korunması için yasal bir güvence altına alınması zorunludur.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI ÖNLENEBİLİR!

İŞ KAZALARI ÖNLENMEZSE BİR CİNAYET OLUR.

Adana Tabip Odası-TMMOB-DİSK-KESK    adına                             
                          Dr.İsmail Bulca
                TTB Merkez Konseyi Üyesi