Basın Açıklaması – “Torba Yasa”

Basın Açıklaması – “Torba Yasa”

Torba Yasayı Protesto Ettiler.

Dr. Ökten, Bu Yasa Hekimlik Yapmayı Suç Haline Getiriyor.

TBMM’de kabul edilen Torba Yasa hekim ve sağlık çalışanları tarafından protesto edildi. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Poliklinikler Önünde bir araya gelen Adana Tabip Odası(ATO) yönetimi ve üyeleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Adana Şube yönetici ve üyeleri basın açıklaması yaparak yasayı protesto etti.

Yaptığı açıklamada Torba Yasa ile hekimliğin suç haline getirildiğini ifade eden Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, “Yolda, durakta veya hastane önünde birisinin başı dönse veya kaza geçirirse, bu yasayla artık hekim onun nabzını tutamayacak veya tansiyonuna bakamayacaktır. Deniyor ki; acil hizmet olay yerine gelene kadar hastaya bakma “hakkımız” varmış. “Teşekkür ederiz!” Kim o acil hizmeti verecek olan peki? Yine yasayla düzenleniyor: Acil durumlara müdahale eğitimi almış asker ve polis! Yani gözünden, başından yaralı, bacağı kırık bir yurttaşa hekim yardım edemeyecek ama tıp eğitimi almamış bir asker ya da polis bu hizmeti verecek. Bir hekimin birine yardım etmesi nasıl suç olabilir? Bu nasıl hapis cezalık bir suç olabilir? Hasta bakmak rüşvet, şantaj, yolsuzluk, kaçak yapılaşma gibi bir suç nasıl olabilir? Bu torbadaki maddelerin her birisi hakkında çok şey söyledik, çok yazdık çizdik. Ama yasama erki ne yazık ki bugüne dek olduğu gibi yine bizi dinlemedi, dinlemiyor. Bu torba yasanın pek çok maddesi Anayasa’ya aykırıdır; kişi hak ve hürriyetlerine aykırıdır. Bu yasada zorla çalıştırma da vardır, halkın, işçinin sağlığını hiçe sayma da. Türkiye’de tıp okumaya ceza da vardır, köleleştirme de”

Dr. Ökten, “Son haliyle artık “Tam Gün”le hiçbir ilişkisi kalmayan ve fakat kamuda çalışan hekimlerin muayenehane, tıp merkezi veya polikliniklerde çalışmasını yasaklayan, öte yandan; Rektörlere üniversite öğretim üyelerinin, Bakanlar Kurulu’na da eğitim ve araştırma hastanelerindeki akademisyenler ve eğitim görevlilerinin % 50’sini özel hastanelere kiralama, pazarlama hakkı tanıyan, “Bıçak parasını ortadan kaldırıyoruz” bahanesiyle yaptığı düzenlemede akademisyenlere ve eğitim görevlilerine özel hastanelerde de olsa tanıdığı ikinci işte çalışma hakkını kamuda görevli diğer uzman ve pratisyen hekimlere tanımayarak onları töhmet altında bırakmaya devam eden, Sülükçüye, hacamatçıya sertifika zorunluluğu getirirken işçi sağlığı ile ilgili alanda işyeri hekimliğinde sertifika zorunluluğunu delen,

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı çalışan aile hekimlerine nöbet zorunluluğu getiren, bu şekilde birinci basamakta zaten yaygın olan angarya çalıştırmayı aile hekimlerinin çalışma saatlerini arttırarak genişleten, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından gayet sarih bir şekilde iptal edildiği halde hekimler, sağlık çalışanları sanki toprak kölesiymiş gibi ikamet zorunluluğu getiren, Yurtiçinde okuyanı, ihtisas yapanı yıllarca mecburi hizmete gönderip yurtdışında okuyanı, üç gün bile çalışanı kayıran, Dünyada eşi benzeri görülmemiş ve bu nedenle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden Dünya Tabipler Birliği’ne, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü’nden Avrupa Hekimler Daimi Komitesi’ne kadar dünyanın dört bir yanından tepkiyle karşılanan bir düzenlemeyle, diplomamızın bize verdiği yetkiyi kullanarak hekimlik mesleğimizi yerine getirmeyi “Ruhsatsız sağlık hizmeti sunma” adı altında bir suça dönüştürüp 3 yıla kadar hapis ve 2 milyon TL (eski parayla 2 trilyon lira!) ceza öngören, İnsanların en mahrem sağlık bilgilerini paylaşmayan hekimleri cezalandıran, paylaşma ile ilgili masrafları hekimlere, sağlık kurumlarına yükleyen, Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeyi sağlamayacak, kâğıt üzerine yazılı olmaktan öteye geçecek bir düzenleme içermeyen BU TORBA YASAYI PROTESTO EDİYORUZ VE KABUL ETMİYORUZ” diye konuştu.

Dr. Ökten, 5 gündür hizmet üretmeyerek hukuksuz ihalelerin iptal edilmesi, sosyal haklarının verilmesi ve açlık sınırının üzerinde bir ücret talep eden Balcalı taşeron işçilerinin iş bırakma eylemini Adana Tabip Odası olarak haklarını alıncaya kadar verecekleri mücadelede desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Eylemin ardından Dev Sağlık İş adına açıklama yapan Mustafa Hotlar, iş bırakma eylemini fiziki olarak bıraktıklarını duyurdu.

4mail (1)4mail (2)