Birinci Basamağa Yönelik Pandemi Çalışma Planı hk.,

Birinci Basamağa Yönelik Pandemi Çalışma Planı hk.,

Sevgili Meslektaşlarımız;
Birinci Basamağa yönelik pandemi çalışma planı aşağıda sunulmuştur.
Kendinizi iyi koruyun,

ADANA TABİP ODASI, BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK PANDEMİ ÇALIŞMA PLANI

Corona salgının ülkemizde de ciddi bir biçimde etkisini göstermesi ile endişe içinde süreci izlemekte ve sistemsel aksaklıkları tespit etmekteyiz. Özellikle aile hekimleri hem salgından bireysel olarak korunmaya çalışırken , hem de ASM’de birlikte çalıştıkları sağlık çalışanlarının korunması noktasında işveren yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. Bu noktaya özellikle dikkat ederek tedbirlerin bu iki özellik gözetilerek alınmasında ciddi yarar vardır.

1-ASM girişinde triyaj oluşturulmalıdır. Triyaj alanında ateş ölçümü yapılmalı ve hastanın boğaz ağrısı, öksürük, solunum sıkıntısı şikayetleri ile yurtdışı teması mutlaka sorgulanmalıdır.

2-ASM girişine en yakın yerde bir “Geçici İzolasyon Odası” oluşturulmalıdır. Böylece olası Corona + olguların virüsü diğer hasta ve sağlık personeline bulaştırması engellenebilir.

3-Tüm ASM’lerde bağışıklama, gebe, lohusa, bebek ve çocuk izlemleri gibi koruyucu sağlık hizmetleri ve muayene saatleri birbirinden ayrılacak biçimde bir çalışma planı yapılmalıdır. Bizim oda olarak önerimiz izlemlerin 08-12:00 arası yapılması ve 13-17:00 arasında ise ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerinin verilmesidir. Tanı ve tedaviye yönelik hizmetler verilirken bulaşın önlenmesi için hastaların ASM binasına tek tek alınması daha uygun olacaktır. Ayrıca tanı ve tedaviye yönelik hizmetlerin de aciliyetleri göz önünde bulundurularak sınırlandırılması da önemlidir.

4-ASM’lerin aralıklı dezenfeksiyonu önemlidir. Bu sırada hizmetlerin uygun aralıklarla durdurularak dezenfeksiyon için yeterli süre bırakılması gerekir. Dezenfeksiyon için %1’lik su-çamaşır suyu karışımı, şüpheli vaka varsa % 10’luk su-çamaşır suyu kullanılması önemlidir.

5-Geçici izolasyon odasının dezenfeksiyon ve havalandırma işlemi her hastadan sonra yapılmalıdır. Bunun için belli bir personelin görevlendirilmesi gerekir.

6-Obezite, kanser, 15-49 yaş kadın izlemi gibi hizmetler ise iş akışı ve yoğunluk göz önüne alınarak pandemiden sonraki dönemlere ertelenmelidir.

7-Mobil hizmetler ve esnek mesai ise gelir kaybına mahal vermeksizin pandemi sonuna dek askıya alınmalıdır. Yeni doğan ve adres değişikliği gerekçeleri dışında hasta kayıtları durdurulmalıdır.

8-Laboratuvar hizmetleri asgari düzeyde yapılmalıdır.

9-Tüm muayene ve işlemlerde de asgari sayıda kişinin ASM’de bulunması sağlanmalı ve dönüşümlü çalışmaya yönelik önlemler alınmalıdır.

10-Pandemi sona erene dek KİOSK makineleri kullanılmamalıdır.

11-Bütün ASM’ler, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve İl Sağlık Müdürlüğünden koruyucu malzeme ve ekipmanı düzenli olarak talep etmelidir.

ADANA TABİP ODASI