İş Bırakma Eylemi-Basın Açıklaması

İş Bırakma Eylemi-Basın Açıklaması

a

17 NİSANDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKACAK
Başta Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere sağlık meslek örgütlerinin çağrısıyla 17 Nisan 2013 tarihinde Türkiye’nin her yerinde, her hastane ve sağlık biriminde hekimler ve sağlık çalışanları artan şiddeti ve alınmayan önlemleri protesto etmek üzere iş bırakacak.

Adana Tabip Odasında bir araya gelen Adana-Osmaniye Tabip Odası Yönetimi ile SES Adana Şube Yönetimi yaptığı yazılı açıklamada “Eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti, iş, can ve gelir güvencesi” talepleri ile 17 Nisan 2013’te iş bırakacaklarını açıkladı.

BU ŞİDDET SONA ERSİN
Kurumlar adına konuşan Adana Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, “17 Nisan 2013, Gaziantep’te öldürülen meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümüdür. Böyle Sağlık Sistemi Olmaz! Geçtiğimiz hafta içinde bir uzman hekimin darp edilmesi üzerine Ağrı’da, iki sağlık çalışanının şiddete maruz kalması sonucu İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nde, hasta yakını tarafından uzman doktorun darp edilmesi üzerine Mersin Erdemli Devlet Hastanesi’nde ve son olarak iki asistan hekimin hasta yakını şiddetine uğraması sonucu Dokuz Eylül Üniversitesi’nde sağlık çalışanları iş bırakmışlardır. Geçtiğimiz bir yılda maalesef sağlık çalışanlarına şiddet artarak devam etmiştir. Daha da ürkütücü gelişme ise şiddetin yaygınlaşmasının yanı sıra olağanlaşmasıdır. Artan şiddet, sağlık hizmeti verilmesini kesintiye uğratmakta ve tüm sağlık çalışanlarının gelecek ile ilgili beklentilerini azaltarak, çalışma isteğini yok etmektedir. Sağlıkta artan şiddeti araştırmak ve önlemek için kurulan TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu henüz raporunu bile açıklayamamış durumda olup bu gelişmelere seyirci kalmaktadır.  Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri 14 Mart için 14 Talep içinde şiddet konusunu öne çıkarıp taleplerini Sağlık Bakanlığı’na iletmiş ancak bu konuda da herhangi bir gelişme sağlanamamıştır. Bütün bu nedenlerle,  17 Nisan 2013 Çarşamba günü G(ö)REVdeyiz: Türkiye’nin her köşesinde, her hastane ve sağlık biriminde tüm sağlık çalışanları artan şiddeti ve alınmayan önlemleri protesto etmek üzere seslerini yükseltecek, şiddete neden olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı mücadele kararlılığını gösterecek, Dr. Ersin  Arslan’n ölümü ve artan sağlıkta şiddet ile ilgili anma ve toplantılar yaparak hizmet veremeyecektir. Sağlık çalışanlarının mücadelesi bununla bitmeyecek, taleplerimizle ilgili mücadele daha kararlı ve daha etkin biçimde, 17 Nisan 2013 sonrasında da sürdürülecektir. 17 Nisan 2013 günü, başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm çalışanları ve halkımızı yanımızda olmaya çağırıyoruz” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET AZALMAYIP, ARTMIŞTIR
Dr. Ökten, Sağlıkta Dönüşüm Programı” ve son uygulaması olan “Kamu Hastane Birlikleri” sonucu çalışanların; Gittikçe ağırlaşan bir iş yükü ve angarya ile karşı karşıya gelmesi, 7/24 esnek, kuralsız ve baskı altında çalıştırılması, Baskısı altında çalışmak bir yana, ödeme güvencesini tamamen yitirmiş PERFORMANS uygulaması, Birlik Hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkması, Görev tanımı dışında “sağlıkçı her işi yapabilir mantığı” ile çalışma yetmezmiş gibi, çalışanlara yönelik şiddet devam etmektedir. Üstelik, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kışkırtan uygulamalar; Sağlık hizmetine ulaşmak için her kademede ödenen katkı-katılım payı ve ilave ücretler giderek artıyor, Sağlık çalışanlarını itibarsızlaştırma ve şiddeti kışkırtan üslup değişmedi, Şiddeti engellemek adına hiçbir adım atılmadığını ifade etti.

17 Nisan 2013 Çarşamba günü iş bırakacak kurumlar: TTB (Türk Tabipleri Birliği), TDB (Türk Dişhekimleri Birliği), SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası), DEV SAĞLIK İŞ (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası), THD (Türk Hemşireler Derneği), Türk Ebeler Derneği, TÜM RAD DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği), TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği), SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği), Türk Psikologlar Derneği, SÖZSEN (Sağlık Çalışanlarının Sözü Sendikası) ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği.