İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Torbayasa Hakkında Anayasa Mahkemesi’nde Dava Açılmıştır

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 4857 sayılı İş Kanunu ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun’da değişiklik yapan düzenlemelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu doğrultusundaki görüşünü Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileriyle paylaşmış olup, yapacakları çalışmalarda dikkate alınması ve katkı sunulması amacıyla Türk Tabipleri Birliği’nce yapılan hazırlık da Ağustos ayı içerisinde kendilerine iletmişlerdi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 6009 sayılı Torba Yasa’nın kimi hükümlerinin iptali istemiyle 28 Eylül 2010 Salı günü de Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana Tabip Odası
Genel Sekreteri

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile işyeri hekimliği hizmetlerinin, çalışanların üretim alanından çıkartılarak Bakanlığın onay vereceği firmalar kanalıyla dışarıdan satın alınmasının yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan personelin eğitimlerinin Bakanlığın uygun göreceği kurum ve özel şirketler tarafından verilmesinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler de içeren 6009 sayılı Torba Yasa, 1 Ağustos 2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bu Yasanın 4857 sayılı İş Kanunu ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun’da değişiklik yapan düzenlemelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu doğrultusundaki görüşümüz Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileriyle paylaşılmış olup, yapacakları çalışmalarda dikkate alınması ve katkı sunulması amacıyla Türk Tabipleri Birliği’nce yapılan hazırlık da Ağustos ayı içerisinde kendilerine iletilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 6009 sayılı Torba Yasa’nın kimi hükümlerinin iptali istemiyle 28 Eylül 2010 Salı günü Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur.