ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARI  EYLEMDEYDİ.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARI EYLEMDEYDİ.

c.u

Değerli Meslektaşlarım,
“Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanları olarak;  (öğretim görevlileri, asistan hekimleri, hemşireler, teknisyenler, işçiler)  hakça, insanca bir çalışma ortamını ve yasaların sunduğu tüm maddi ve manevi özlük haklarını  yönetimden ve özellikle de yönetimin başında bulunup her kararı veren rektörden talep ediyoruz.”  şeklinde düzenlenen  eylem 16 Mayıs 2011 saat 10.00’da Tıp fakültesi poliklinikleri önünde toplanarak başlamış ve   ardından toplu olarak ve sloganlar alkışlar eşliğinde Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’nün önüne gelerek basın açıklaması ve oturma eylemi yapmışlardır.

Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr.Resmiye Kaya’da, öğretim görevlilerine, asistanlara, hemşirelere ve işçilere destek amacı ile diğer destek veren kuruluşlarla birlikte yürüyüş ve basın açıklamasına katılmıştır.(Konu ile ilgili basın açıklaması ve resimler sunulmuştur.)

Basın açıklamasını asistanlar ve tüm sağlık çalışanları adına  Dr.Evren Tümkaya okumuştur.

Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarımızı ve sevgilerimizi sunarız.

        Dr.Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
        Genel Sekreteri 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Biz bugün, Çukurova üniversitesi Tıp fakültesinin tüm sağlık çalışanları olarak hastalara daha iyi hizmet verebilmek için toplandık. Bizler , gelecek kaygısı olmadan ,şiddetten baskıdan uzak demokratik bir ortamda çalışmak istiyoruz.  Herkesin emeğinin karşılığını alması için haklı taleplerimizi dile getiriyoruz.  

Performansa dayalı sistemin sağlık çalışanları arasında iş barışını bozduğunu, eğitimi ve sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürdüğünü biliyoruz. Bu sistemle yaşamak zorunda bırakıldık.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanları olarak bu yanlış sistemin en kötü uygulandığı kurumda yaşamanın üzüntüsü içindeyiz.

Memurlar, işçiler,teknisyenler, hemşireler,  asistan hekimler,  öğretim üyeleri yani tüm Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  sağlık çalışanları bu kötü yönetimden nasibine düşeni almaktadır. Çalışma koşulları günden güne kötüleşmekte, her kademede çalışan insanların sayısı azalmakta ve iş yükü artmaktadır. Bu olumsuzluklara rağmen canla başla çalışan bu insanlara hakları verilmemekte ve sürekli yarın ne olacak kaygısı yaşatılmaktadır.

Taşeron işçilerin yasal yollarla sağladıkları bakanlık kararı uygulanmayarak bu işçilerin yıllardır üniversitemizde verdiği emek ve kazandıkları  özlük hakları geçtiğimiz hafta yapılan kanunsuz ihalelerle hiçe sayılmıştır .

Kanun ve Yönetmeliklerde açıkça belirtilmesine rağmen keyfi uygulamalarla “köle” yerine konulan haftada 130 saat çalışmaya zorlanan, her türlü psikolojik şiddete ve hakarete maruz bırakılan Araştırma Görevlisi olan biz Asistan hekimler ucuz iş gücü olarak görülmekte ve kullanılmaktayız. Ne yazık ki araştırma geliştirmeye ayıracak vaktimiz yok, ailemize sevdiklerimize vakit ayıramıyoruz.

Bu gidişe artık dur diyoruz.

Ve aşağıda sıraladığımız taleplerimizi dile getiriyoruz
1. Asistan hekimlere nöbet sonrası izin kullandırılması, esnek, kuralsız fazla çalışmanın ve angaryanın ortadan kaldırılması, asistan hekimlerin görev ve sorumluluklarının net olarak tanımlanması

2. Asistan hekim ücretlerinin yabancı uyruklu asistanları da kapsayacak şekilde klinik ve temel bilimler ayrımı olmadan performanstan bağımsız, eşit, adil, güvenceli ve iş barışını bozmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi

3. Asistan hekimlere akademik ve tüm yasal izin haklarının kullandırılması

4. Yetkili kurullarca akredite edilmiş standart eğitim programlarının uygulanması

5. Asistan hekimlere ücretsiz kongre ve kitap desteği verilmesi

6. Asistan hekimlerin yapacakları projelere bilimsel çalışma ödeneğinin ayrılması

7. Asistan hekimlerin eğitim sorumluları hakkında geri bildirim yapmasının önünün açılması ve olumsuz geri bildirimlerin değerlendirmeye alınması, her türlü şiddet, psikolojik baskı, hakaret ve onur kırıcı davranışların önüne geçilmesi ve bu konuyla ilgili objektif bir kurulun oluşturulması

8. Hastanemizde resmi olarak asistan hekim temsilciliklerinin kurulması ve bu temsilcilerin seçimle belirlenerek düzenli olarak başhekim ve dekanla görüşmesi

9. Döner sermaye komisyonunda bir asistan hekimin yer alması

10. Çalışma ortamlarımızda her türlü şiddete karşı caydırıcı güvenlik önlemlerinin alınması, mesleki maruziyetlere yönelik riskleri belirleyen çalışmaların yapılması ve meslek saygınlığımıza gölge düşürmeyecek bir çalışma ortamının sağlanması ve bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması.

Biz tüm sağlık çalışanları her geçen gün daha umutsuz, daha isteksiz olarak kurumda varlığımızı sürdürmekteyiz. Yasaların her kademedeki çalışanlara sağladığı haklar üniversite yönetimi tarafından verilmemektedir.  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanları olarak hakça, insanca bir çalışma ortamını ve yasaların bizlere sunduğu tüm maddi ve manevi özlük haklarımızı yönetimden ve özellikle de yönetimin başında bulunup her kararı veren rektörümüzden talep ediyoruz.

Taleplerimiz gerçekleşene kadar,haklarımızı elde edene kadar mücadele edeceğimizi ve bu kararlılığı sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanları adına
Dr. Evren Tümkaya

 

 

c.u_2

c.u_3