DANIŞTAY 10. DAİRESİ MUAYENEHANELERİN AÇILIŞINI OLANAKSIZ HALE GETİREN FİZİKSEL KOŞULLARIN HÜKÜMLERİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU.

Değerli Meslektaşlarım,
 
Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı 3.8.2010 tarihinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapmıştı. Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği, 3 Ağustos 2010 tarihinde muayenehanelerin açılışını neredeyse olanaksız hale getiren fiziki koşullara ilişkin hükümlerin yürütmesinin durdurulması amacı ile Danıştay 10. Dairesi’ne yaptığı başvuru sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri 
 

Danıştay 10. Dairesi, 3 Ağustos 2010 tarihinde muayenehanelerin açılışını neredeyse olanaksız hale getiren fiziki koşullara ilişkin hükümlerin yürütmesini durdurdu.
Danıştay 10. Dairesi verdiği kararda;

  • Asgari fiziki ve tıbbi gerekliliklerin belirlenmesinin teknik bir konu olduğunu; bu hususların belirlenmesinin, bu konulardaki uzmanların görüşlerine başvurmayı gerektireceğini, Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde, Yüksek Sağlık Şurası, Tıpta Uzmanlık Kurulu gibi  sürekli kurullar bulunduğunu ve konuya ilişkin olarak kamu kurumu niteliğinde bir mesleki bir kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği’nin  faaliyette bulunduğunu  belirtmiş,
  • Dava konusu düzenlemeler yapılırken, Bakanlık bünyesinde bulunan kurulların ve meslek örgütünün görüşüne başvurulmadığını tespit etmiş,
  • Pratisyen veya çeşitli uzmanlık dallarında uzman olan doktorlar tarafından açılabilen muayenehanelerin taşıması gereken asgari fiziki ve tıbbi gerekliliklerin; oluşturulacak bilimsel kurullarda konunun uzmanlarının görüşü alınarak ve her bir uzmanlık dalı için o uzmanlık dalının ihtiyaç ve özelliklerine göre belirlenmesi gerekirken; yeterli çalışma yapılmadan ve uzmanlık alanları gözardı edilerek, bütün muayenehaneler için aynı standartların uyulması zorunlu asgari standart olarak konulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varmıştır.

Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı 3.8.2010 tarihinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapmıştır. Değişiklikle, yönetmeliğe eklenen  12/D maddesi ile muayenehanede, 8 metrekare hekim çalışma alanı ve 8 metrekare hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 metrekare kullanım alanına sahip hasta muayene odası ayrılması, hasta muayene odalarında hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunması gerektiği,  kullanım alanı en az 20 metrekare olan hasta bekleme salonu, en az 10 metrekare kullanım alanına sahip pansuman ve acil müdahale bölümü/odası ile acil müdahaleler için gerekli olan acil seti, ve bu setin içinde ambu, laringoskop, endotrakeal tüp bulundurulması gerektiği, , giriş katta olmayan muayenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması, merdivenin gerektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliğinin 16-18 santimetre, basamak genişliğinin 30-33 santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en az 1,30 metre olacağı ve merdiven basamak yüksekliği özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirileceği, muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılacağı,  , hasta kullanımına ait tüm kapıların sedye ve tekerlekli sandalye geçişine uygun olacak şekilde en az 110 santimetre genişliğinde olması gerektiği,  , kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde, içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve bakım odası bulunması gerektiğinin belirtildiği; bu düzenlemelerde; kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında tuvalet  bulunması  ve  kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde bebek emzirme ve bakım odası öngörülmesi yolundaki iki özel belirleme dışında, bu dallarla birlikte diğer tüm dallardaki muayenehaneleri  kapsayacak şekilde, zorunlu tek bir standart oluşturmuştur.

Karar için…(http://www.ttb.org.tr/index.php/hukuk/2404-hukuk)