DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK GÖNÜLLÜ MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE…

Değerli Meslektaşlarımız,

Van Erciş Merkez’de meydana gelen deprem hepimizi derinden sarsmıştır.
Deprem nedeniyle kaybettiklerimizin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu gibi olağanüstü durumlarda sağduyulu hareket etmek herşeyden önce biz sağlık çalışanlarının görevidir. 1999 depremi sonrası kazanılan deneyimler ışığında sağlık otoriteleri tarafından sağlık hizmetlerinin  etkin bir şekilde yürütüldüğü/yürütüleceği inancındayız.

TTB -Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Mehmet Zencir’in de arasında bulunduğu 5 kişilik heyetle bölgeye ulaşmıştır. TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek, bölgede sağlık hizmetlerinin düzenli biçimde sunulmasına katkı sağlayacaktır.

Kol “Hızlı Değerlendirme Raporu”nu açıkladığında sağlıklı bilgiye ulaşabileceğiz. Bundan sonraki gelişmeleri aşağıda olduğu gibi TTB web sayfasından izleyebileceksiniz. www.ttb.org.tr

Destek vermek isteyen meslektaşlarımızdan koşulları uygun olanların, gönüllü olarak gidebileceklerin ad, soyad, iletişim bilgileri (cep telefonu, mail adresi vd.) ve varsa uzmanlık alanları ile bu gibi durumlara yönelik tecrübelerini belirten kısa bir bilgi notunu yonetim@ttb.org.tr yonetim@ttb.org.tr   adresine yazabilirler.

Bilgi notunu TTB’ye bildirdikten sonra  “Van’a ulaşım” Tabip Odamız tarafından sağlanacağından (ücretsiz) koordinasyon için Adana-Osmaniye Tabip Odası’nı (0 322 458 00 08 – 0 533 745 51 19) arayarak, isim-soyad ve cep telefonlarını bildirmeleri gerekmektedir.

İlgilenen meslektaşlarımız için TTB-ODSH (TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri) kolunun çalışma esasları aşağıdadır.

Adana-Osmaniye Tabip Odası olarak; TTB Merkez Konseyi ve bölge tabip odaları ile sürekli iletişim halinde olacağız ve sizleri düzenli olarak bilgilendirmeye  çalışacağız.

Çalışmalarınızda başarılar diler, saygı ve sevgilerimizi sunarız.

       Dr. Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip Odası
               
Başkanı

EK-1
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ODSH KOLU
HIZLI DEĞERLENDİRME VE MÜDAHALE BİRİMİ
ÇALIŞMA ESASLARI

1.Görevlendirme:
Hızlı değerlendirme ve müdahale birimi TTB Merkez Konseyi yada Olağandışı Durum Kolu tarafından görevlendirilir.

2.Yapılanma:
Oluşan Olağandışı Durumun özelliğine göre iki gruptan oluşur ve görevlileri şunlardır:

2.1 Hızlı Değerlendirme birimi:Olağandışı duruma göre bir veya birden fazla belirlenecek değerlendirme sorumlusu ile kayıt ve raporlama  sorumlusundan oluşur.

2.2 Müdahale birimi Koordinasyon ve temsil sorumlusu, acil sağlık hizmetleri sorumlusu ve Lojistik destek sorumlusundan oluşur.

2.1 Hızlı değerlendirme birimi Görevler:

Bu birimin görevleri şunlardır:
2.1.a Her olağandışı durum için önceden belirlenmiş hızlı değerlendirme protokolleri oluşturmak.

2.1.b Bu protokoller çerçevesinde eğitim yapmak.

2.1.c Olağan dışı durum gerçekleştiğinde hızlı değerlendirmeyi yapmak.

2.1.d.Hızlı değerlendirme sonuçlarını raporlamak.

2.2 Müdahale birimi Görevler:

Bu birimin görevleri şunlardır.
2.2.1.Koordinasyon ve Temsil Sorumlusunun Görevleri:

Sağlık kriz merkezi yerel yöneticiler, sivil veya kamu sağlık kuruluşları nezdinde TTB’ni temsil etmek ve basın ve halkla ilişkiler ve haberleşme çalışmalarını sürdürmek.

2.2.1.a.ODD bölgesindeki il-çilçe kriz masalarında ve yerel düzeyde TTB’ni temsil etmek, hizmetleri izlemek, müdahale önerileri geliştirmek.

2.2.1.b.Kamuoyu, TTB, ilgili tabip odaları ve TTB gönüllüleri arasında haberleşme, iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

2.2.1.c.Sağlık ve diğer gönüllülerin organizasyonuna katkıda bulunmak.

2.2.1.d.Başta hekimler olmak üzere sağlık personelinin çalışma ortamı, süresi, karşılaştıkları riskler, güvenliği ve sosyal olanakları konusunda çalışma yürütmek.

2.2.1.e.Gereği halinde TTB Koordinasyon merkezini oluşturma çalışmalarını başlatmak.

2.2.2.Acil Sağlık Hizmetleri Sorumlusunun Görevleri:

Olay yeri, hastane acil servis(ler)i, 112 ve diğer hastane öncesi acil sağlık hizmeti ekiplerinin reorganizasyonu çalışmalarını izlemek, bilimsel danışmanlık sağlamak, olay yeri ve sağlık kurumu yönetimi çalışmalarındaki aksaklıkları gözlemek ve müdahale önerileri geliştirmek.

2.2.3.Lojistik Destek Sorumlusunun Görevleri:

Hızlı değerlendirme ekip(ler)i, TTB gönüllüleri, koordinasyon merkezi ve müdahale biriminin ulaşım, haberleşme, barınma, beslenme, temizlik ve sosyal gereksinimlerini karşılamak.