DTB Başkanı’ndan Türkiye’deki Hekimlere Destek Vurgusu İçeren Yeni Yıl Mesajı

Dünya Tabipler Birliği (DTB) Başkanı Dr. Margaret MUNGHERERA bir yeni yıl mesajı yayınlayarak güç koşullarda, kimi zaman kendilerini de riske atarak halkın sağlık hakkı için çalışan Türkiye’deki doktorlara destek vurgusu yaptı.

Dr. Mungherera mesajında hizmet verdiğimiz toplulukların, özellikle de en dezavantajlı konumda olanların sağlık hakkının savunulmasının önemine işaret ederek, sağlık sistemlerinin istisnasız herkesin sağlık hizmetleri kapsamında yer alacak biçimde güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Mungherera’nın yeni yıl mesajının Türkçesi aşağıdadır.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Dünya Tabipler Birliği Başkanı’nın yeni yıl mesajı

Bu yılki kazanımlarınız ve başarılarınız dolayısıyla sizi kutlayarak başlamak istiyorum. WMA’yı destekleme bağlamındaki tüm çabaları için Sekretarya’ya özel teşekkürlerimi iletiyorum.

Doktorlar olarak, yeni bir yıla girerken, hizmet verdiğimiz toplulukların, bunlardan özellikle en dezavantajlı konumda olanların sağlık hakkının savunulmasındaki rolümüzü oynamaya devam etmeliyiz. Nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar, aramızda kaliteli sağlığa ve sağlık hizmetlerine erişemeyenler vardır. Sağlık sistemlerimizin, istisnasız herkesin sağlık hizmetleri kapsamında yer almasını sağlayacak şekilde güçlendirilmesi gerekmektedir ve burada da bizlerin tanıtım-savunu rolünü yerine getirme sorumluluğumuz vardır. Tanıtım-savunu açısından önemli bir alan da, Sağlığın Toplumsal Belirleyicileri olarak insanların doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları ve çalıştıkları koşullardır.

Tıp etiğine temel oluşturan ilkeler bugün de sevecenlik, ehillik ve mesleki özerkliktir. Dolayısıyla, her doktorun, kaliteli tıp eğitimini, en yüksek etik standartları ve geçerliliği kanıtlanmış bakım ve hizmetleri savunan bir konumda olması gerekir. Yeni bir yıla yaklaşırken gönüllerimiz, güç koşullarda, kimi durumlarda kendilerinin ve ailelerinin yaşamını da riske atarak sağlık hizmetlerine erişim için uğraş veren, Suriye, Somali, İsrail, Filistin, Türkiye ve diğer ülkelerdeki doktorlarla birliktedir.

Bu bağlamda WMA, silahlı çatışma ortamlarında ve diğer olağanüstü hallerde sağlık tesislerinin ve sağlıkçıların korunmasını sağlamayı amaçlayan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) “Sağlık Hizmetleri Tehlikede” projesinde diğer ortaklarla birlikte görev yapmaktadır.

Doktorlar ve ülkelerin Hekim Kuruluşları olarak bizler de bu duyarlılığın bir parçası olmalıyız. Etik ilkelerimizi sahiplenmeli, durumları belgeleyip bildirmeli, yaşamları tehdit altındaki meslektaşlarımızı desteklemeliyiz; silahlı çatışma ortamlarında ve diğer olağanüstü durumlarda sağlık tesislerinin, ambulansların ve sağlıkçıların korunmasını sağlamak için başkalarıyla birlikte çaba göstermeliyiz.

WMA, doktorların mesleki özerkliklerini pratikte gerçekleştirme, hastalarının ve hizmet ettikleri toplulukların gereksinim duydukları kaliteli sağlık hizmetleri sunma haklarını savunmada üzerine düşen görevi yerine getirmeyi sürdürecektir.

Son olarak, bir yılı daha geride bırakırken, sizlere ve ailelerinize mutlu bir tatil, sağlıkla ve başarılarla dolu bir 2014 yılı dilerim.

Dr. Margaret Mungherera
Başkan

Dünya Tabipler Birliği