Duyuru; Aile Hekimlerinin Oda Üyeliğinden Ayrılma Talebi Hakkında…

Duyuru; Aile Hekimlerinin Oda Üyeliğinden Ayrılma Talebi Hakkında…

Sayın …………………………,

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 7. maddesine göre ancak “kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışan” hekimler isteğe bağlı olarak üye olabilecekken diğer tüm hekimlerin üyelikleri zorunludur. Türk Tabipleri Birliği’nce aile hekimlerinin görev yaptığı sağlık kuruluşlarının “kamu kurumu” statüsüne kavuşturulması gerektiği hususu Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine karşın ne yazık ki Devlet Personel Başkanlığı tarafından yazılan yazıda açıkça ifade edildiği üzere aile hekimlerinin görev yaptığı aile sağlığı merkezleri kamu kurum ve kuruluşu olarak değerlendirilmemiştir. TTB bu hususta aile hekimleri lehine gerekli düzenleme ve iyileştirmelerin yapılması yönündeki girişimlerini ısrarla sürdürmekteyse de süreçte mevzuata uygun şekilde üyelik kayıtlarının yapılmasını ya da devamını sağlamak yükümlülüğümüz mevcuttur. Devlet Personel Başkanlığınca aile hekimlerinin çalıştığı yerlerin kamu kurum ve kuruluşundan sayılmaması ve Hatay İdare Mahkemesinin 2014/47 E., 2015/741 K. sayılı kararı ile de aile hekimlerinin tabip odasına üyeliklerinin zorunlu bulunması karşısında Oda üyeliğinden istifa etme hakkınız bulunmadığını bildiririz.

Esasen “zorunlu üyelik/gönüllü üyelik” ikilemine daralmış bir tartışma yapmak yerine, hızla tahrip edilen ve nitelikli sağlık hizmetinin ortadan kaldırıldığı bugünkü sağlık ortamında çalışma koşulları günden güne ağırlaştırılan aile hekimi meslektaşlarımızla hep birlikte hekimlik/hekimlik ortamı yararına neler yapabileceğimizi konuşabilmeyi değerli gördüğümüzün bilinmesini isteriz.

Bu nedenle aile hekimlerimizi, yıllardır hekim haklarının korunması ve toplumun nitelikli bir sağlık hizmetine kavuşturulabilmesi için mücadele eden meslek kuruluşumuz olan Türk Tabipleri Birliği çatısı altında, tabip odalarımız zemininde bir arada durmaya ve görev yaptıkları sağlık kuruluşlarının yeniden kamu kurumlarına dönüştürülmesi de dahil olmak üzere hak arama mücadelesini birlikte vermeye davet ediyoruz.
Saygılarımızla,

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu