ŞEF, ŞEF YARDIMCISI İKEN EĞİTİM GÖREVLİSİ OLAN ÜYELERİMİZE DUYURU…

Değerli Meslektaşlarım,

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 6. maddesinde klinik şef ve şef yardımcılığı görevleri KHK’nın yayımı ile sonlandırılmış ve bu kadrolarda görev yapan hekimlerin eğitim görevlisi olarak atanacakları belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2011 gün ve 17936 sayılı Genelgesi ile de eğitim görevlisi olarak atanan hekimler arasından bir hekimin klinik eğitim ve idari sorumlusu olarak atanabileceği duyurulmuştur.

Türk Tabipleri Birliği 663 sayılı KHK hakkında hazırladığı Anayasa’ya aykırılık raporunda bu durumun anayasaya aykırılığı belirtilerek iptal davası açılması talep edilmiştir. Ana muhalefet partisi tarafından klinik şefi, şef yardımcılarının hak kayıpları ile eğitim görevlilerinin gerekli güvencelere sahip olmamaları yönünden Anayasa Mahkemesinde iptal davası açtığı bilinmektedir.
Bireysel işlemlere karşı iptal davası açılıp açılamayacağı üyelerimiz tarafından sıkça sorulmaktadır. Bu yüzden meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosunun yapmış olduğu açıklama aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr.Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

Şef, şef yardımcısı iken eğitim görevlisi olan üyelerimize…
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 6. maddesinde klinik şef ve şef yardımcılığı görevleri KHK’nın yayımı ile sonlandırılmış ve bu kadrolarda görev yapan hekimlerin eğitim görevlisi olarak atanacakları belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2011 gün ve 17936 sayılı Genelgesi ile de eğitim görevlisi olarak atanan hekimler arasından bir hekimin klinik eğitim ve idari sorumlusu olarak atanabileceği duyurulmuştur.
Türk Tabipleri Birliği 663 sayılı KHK hakkında hazırladığı Anayasa’ya aykırılık raporunda bu durumun anayasaya aykırılığı belirtilerek iptal davası açılması talep edilmiştir. Ana muhalefet partisi tarafından klinik şefi, şef yardımcılarının hak kayıpları ile eğitim görevlilerinin gerekli güvencelere sahip olmamaları yönünden Anayasa Mahkemesinde iptal davası açtığı bilinmektedir.

Bireysel işlemlere karşı iptal davası açılıp açılamayacağı üyelerimiz tarafından sorulmaktadır. Bireysel işlemlere karşı dava açılabileceği Birliğimizin önceki değerlendirmelerinde belirtilmiş ve bazı tabip odalarımız tarafından da duyurular yapılmıştır. TTB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan bireysel dava dilekçesi örnekleri 25 Ocak 2012 günü tabip odası hukuk bürolarına gönderilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın Genelgesi doğrultusunda eğitim ve araştırma hastaneleri başhekimlikleri tarafından eğitim/idari sorumlusu atamaları gerçekleştirilmiş/ gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Klinik şef ve şef yardımcılığını görevini yürüten hekimler hem kendilerinin eğitim görevlisi olarak atanma işlemleri hem de hastane başhekimliği tarafından eğitim ve idari sorumlusu atama işleminin iptali ile bu işlemlerin dayanağı olan 663 sayılı KHK’nın ilgili hükümlerinin Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması istemiyle idare mahkemelerinde dava açabileceklerdir. Hekimlerin kendilerine yapılan tebliğ işlemlerine herhangi bir şerh koymaması dava açmalarına engel değildir.

Atama işlemlerinin tebliğinden itibaren 60 günden fazla süre geçen hekimler 27.12.2011 gün ve 17936 sayılı Genelgenin iptali ile yine 663 sayılı KHK’nın ilgili hükümlerinin Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması istemiyle Danıştay’a dava açabileceklerdir.
Meslektaşlarımıza dava açılması konusunda avukatı bulunan Odalarımızca hukuki destek verileceği gibi bu davaları kendileri ya da avukatları aracılığıyla da takip edebileceklerdir.
İdare Mahkemesi örnek dilekçe için
Danıştay örnek dilekçe için