GSS’NİN DOĞURDUĞU/DOĞURACAĞI SORUNLARA KARŞI SAĞLIK HAKKIMIZ İÇİN 11 MART’TA ANKARA’DAYIZ..

Değerli Meslektaşlarım,

Sağlık alanında görev yapan meslek örgütleri, vatandaşları Genel Sağlık Sigortası ile giderek daha fazla gaspedilen sağlık hakkına sahip çıkmaya çağırmak üzere, 9 Şubat 2012’de TTB’de bir basın toplantısı düzenlediler.
GSS’nin doğurduğu/doğuracağı sorunlara karşı sağlık hakkımız için bir araya geleceğimiz ve Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’nin açılışını hep birlikte 11 Mart Pazar günü coşkulu bir törenle Ankara’da yapacağız.
Konu ile ilgili yapılan basın açıklaması aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr.Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

Sağlık alanında görev yapan meslek örgütleri, vatandaşları Genel Sağlık Sigortası ile giderek daha fazla gaspedilen sağlık hakkına sahip çıkmaya çağırmak üzere, 9 Şubat 2012’de  TTB’de bir basın toplantısı düzenlediler.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Başkanı Dr. Çetin Erdolu, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket Özgür, Tüm Radyoloji Teknisyen ve Teknikerleri Derneği Başkanı Heybet Aslanoğlu, Türk Hemşireler Derneği Genel Sekreteri Gülten Koç ve Devrimci Sağlık İş Sendikası İç Anadolu Bölge Temsilcisi Sevinç Hocaoğulları’nın katıldığı basın toplantısında, sağlık alanındaki 12 örgütün çağrısı ile 11 Mart’ta Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’nin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Basın toplantısı görüntüleri için…

09.02.2012

BASIN AÇIKLAMASI

GSS’nin sigortası “atıyor”:

Sağlıkçılar, halkı sağlık hakkına sahip çıkmaya çağırıyor!

Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) 1 Ocak 2012’de bütünüyle yürürlüğe girdiğini hükümet herkese müjdeledi, “gözünüz aydın!”, “Artık herkes güvence kapsamına alındı” dedi!
Vatandaşta ise tam aksine “hasta olursam ne olacak?” endişesi, neredeyse paniğe dönüştü.
Haksız da değil, acil hizmetler paralı; Sağlık Bakanı’nın çok değil daha birkaç yıl önce “kim ki %30’dan fazla fark ücreti istiyor, amacı sağlık hizmeti değil, kar etmektir” dediği özel hastanelerde fark sınırı –resmen- %100’lerde.
Bizler sağlık çalışanlarıyız ama aynı zamanda bir vatandaş olarak “hasta olursak ne olacağız?” sorusu, bizim için de geçerli. İşin iç yüzünü çok iyi bildiğimizden daha da endişeliyiz.
Ama hastalarımız, hasta yakınları yaşanan sorunları –hala- bizden biliyorlar. Mesela, eczanede ilaç alırken verdiği para eczacının cebine, acilde “siz yeşil banda uygun görünüyorsunuz” demeye zorlanarak alınan paradan hekim sorumlu, para da doktorun cebine gidiyor, sanıyorlar. Para hiçbir sağlık çalışanının cebine gitmiyor.
Peki, para kimlerin cebine gidiyor? Küçük bir azınlığın cebine…
Pekâlâ, ne yapılmalı? Genel Sağlık Sigortası, halkın soyulmasına imkan veren bir sistem olmaktan çıkarılmalıdır.
Aralık ayında hekimi, hemşiresi, radyoloji teknisyeni, sosyal hizmet uzmanı, diş hekimi, eczacısı, psikologu, diyetisyeni, taşeronu, laboratuar çalışanı ….tekmil dedik ki biz buna razı değiliz ve sağlıkçılar meclislerini kurmaya başladık.
Şimdi çağrımız topluma, siyasi partilere, sendikalara, meslek örgütlerine, derneklere, muhtarlara, tek tek vatandaşlaradır..: GSS’nin doğurduğu/doğuracağı sorunlara karşı sağlık hakkımız için bir araya gelelim.
Nasıl, kim çağırıyor?
Davet bizden: sahiplenmek, katılmak sizden/hepimizden; yapılacaklara karar vermek de hepimizden
Diyoruz ki her ilde bizler sağlıkçılar olarak davet edelim, Şubat sonuna kadar İl Sağlık Hakkı Meclisi kurulsun. Yapılabiliyorsa mahallelerde, ilçelerde ve il düzeyinde. Bir yerden başlayalım. İsterseniz siz çağırın biz gelelim.
Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’nin açılışını hep birlikte 11 Mart Pazar günü coşkulu bir törenle Ankara’da yapalım. Yer hazır, sizleri sağlık hakkına sahip çıkmaya bekliyor.
Neden 11 Mart?
11 Mart, yıllardır sağlık haftası olarak kutlanan bir haftanın (14 Mart’ın) başlangıcı olduğu için. Bu haftanın sadece sağlık çalışanlarının haklarını değil, toplumun sağlık hakkını ve GSS ile doğan ve doğacak olan sıkıntıları dile getirmek için anlamlı bir başlangıç olacağı için 11Mart.
11 Mart öncesi ne yapılacak?
İşimiz çok; Ankara’ya gelmeden önce illerde toplantı/toplantılar yapılacak. GSS bir kez daha anlatılacak, GSS’den doğan ve doğacak olan mağduriyetlerde başvuru için Sağlık Hakkı Meclisi kurulduğu, televizyonlardan radyolardan, il’de araçlar tutulup sesli anons yapılarak duyurulacak, yazılı bilgi dağıtılacak. GSS’den doğan/doğabilecek sorunlar konusunda sorunu olanlarla hastanede, eczanede, mahallede, Aile Sağlığı Merkezinde, acilde irtibat kurulacak, tek tek öyküleri yazılacak, mümkünse ses ya da sesli görüntü çekilip kaydedilecek, çalışmaların, toplantıların fotoğrafları, il düzeyinde GSS’nin bugün ve gelecekteki “etkisi” rapor haline getirilip 9 Mart akşamına kadar Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi sekreterliğine yollanacak.
Ayrıca bu sürece katkısı olacağı düşünülen stant açma, ziyaretler, yürüyüş, miting vb. etkinliklerin sahip çıkan tüm kesimlerle birlikte yerel olarak kararlaştırılarak yapılması söz konusu olacaktır.
11 Mart’a nasıl gelinecek?
Herkesi (emekli, öğrenci, sağlık çalışanı, işsiz, kadın, çocuk, “acil” mağduru, işçi, Bağkur’lu, gelir testinden geçen/geçemeyen vd.) temsil eden olabildiğince kalabalık bir toplulukla Pazar günü Ankara’ya gelinecek. Mecliste, bütün illerden gelen raporların ortaklaştırıldığı bir metin paylaşılacak. Hep birlikte paylaştığımız talebimizi Türkiye’de herkese sorma kararımızı görüşeceğiz, birlikte karar vereceğiz.
11 Mart sonrası?
Raporlarda dile getirilen mağduriyetler ve muhtemel sıkıntılara yönelik yapılabileceklerin yanı sıra Türkiye ölçeğinde milyonlarca kişinin katılımını hedefleyen büyük bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Türkiye’de yaşayanlar belki de bu çapta, bu tarzda ilk kez doğrudan katılım olanağı bulacaklar. Sonucu muhataplarına ileteceğiz ve taleplerimizin gerçekleşmesi için yine hep birlikte işin takipçisi olacağız.
Sağlık hakkımızı kazanacağız. Çünkü, Türkiye’de yaşayanlar buna layıktır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ
TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ
SAĞLIK TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ SÖZÜ SENDİKASI

Basın toplantısı görüntüleri için tıklayınız…