Güvenlik Soruşturması Anayasa Mahkemesi Kararı

Güvenlik Soruşturması Anayasa Mahkemesi Kararı

Adana Tabip Odası ve SES Adana Şubesi yöneticileri Anayasa Mahkemesi’nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin iptal kararının gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesini istiyor.

AYM, MEMURLUĞA ALINMA ŞARTLARINI DÜZENLEYEN  48. MAD. 8. BENDİNİ  İPTAL ETTİ

SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel ve hekimlerin hazır bulunduğu toplantıda kurumlar adına yazılı açıklama yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Anayasa Mahkemesi (AYM),  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun memurluğa alınma şartlarını  düzenleyen 48. maddesinin 8. bendini  iptal etti. İptal edilen kural, Olağanüstü Hal ilanı sonrasında getirilmişti ve bütün kamu görevlerine atanacaklar yönünden “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmasını” öngörmekteydi. 2016 Olağanüstü Hal Döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda işe alınacaklara güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması başlamış ve bu uygulamanın nasıl yapıldığı en açık biçimde sağlık alanında devlet hizmet hükümlülüğü olan ve bu yükümlülüğü yerine getiremeyen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma hakkının engellenmesiyle ortaya çıkmıştır. Güvenlik soruşturması olumlu gelmeyen hekimlere önce devlet hizmeti yükümlülüğü muafiyeti verilmemiş, yürüttüğümüz mücadelelerin sonucunda, “olumsuz” aldıktan 450 gün sonra devlet hizmeti yükümlülüğünün kaldırılmasına torba yasanın ünlü 5. maddesi ile karar verilmiştir. Toplumsal yaşamda derin etkileri olan bu uygulamanın kaldırılması için Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak verdiğimiz hukuksal ve fiili mücadelenin de sonucunda ortaya çıkan AYM iptal kararı tüm toplumu ilgilendirmekte ve kamu görevinde güvenlik soruşturması uygulamasına son vermektedir.”

GEREKLİ ADIMLAR İVEDİLİKLE ATILMALIDIR

Başkan Prof. Dr. Hilal, “AYM’nin iptal kararından sonra konuya ilişkin olarak yeni düzenlemeler yapılmalı ve  yürütme ve yargı organları işlevleri yönünden gerekli adımları ivedilikle atmalıdır.  Bu kapsamda; a)Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin diğer şartlarını taşımakla birlikte 8. bendi gerekçe gösterilerek atamalarını yapmadığı hekimleri yeni bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın derhal ataması, sözleşmesini feshettiği hekimleri görevlerine iade etmesi, güvenlik gerekçesi ile görevine başlatmadığı tüm sağlık çalışanlarını görevine başlatması ve açıkta geçirdikleri sürelere ilişkin özlük haklarını karşılaması gerekmektedir. b) AYM tarafından iptal edilen 657 Sayılı Kanunun 48/8. Maddesi kapsamında güvenlik ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik uygulama işlemlerine derhal son verilmelidir. c) 657 Sayılı Kanunun 48/8. Maddesi kapsamında kamu görevine atamama işlemlerine karşı açılan davalarda İdare Mahkemeleri tarafından ivedilikle iptal kararları verilmelidir. İdarenin, AYM kararının gerektirdiği düzenlemeleri acilen yerine getirmesini bekliyoruz. Bizler de bu süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.” dedi.