HaSaM Genelgesi Değerlendirme Toplantısı

HaSaM Genelgesi Değerlendirme Toplantısı

Adana Tabip Odasının tüm aile hekimlerine ve birinci basamak örgütlerine yaptığı çağrı üzerine 30.03.2016 tarihinde Halk Sağlığı Merkezleri Genelgesi (HaSaM) ve  TSM nöbetlerini değerlendirmek üzere acilen toplanıldı.

Toplantıya SES, Türk Sağlık Sen, Genel Sağlık İş, Adana Aile Hekimliği Derneği ve Adana Tabip Odasından yönetici ve üyeler katıldı. Toplantıya TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Yaşar Ulutaşın slayt sunumu ile başlandı. Ardından genelge ve sonrasında Sağlık Bakanı’nın HSM ile ilgili yaptığı açıklama tartışıldı ve ne yapacağımız konuşuldu.

 • Yaşama geçirilmeye çalışılan HaSaM ların amaç ve hedefleri iyi belirlenmemiş, yasal dayanaktan yoksun,  alt yapı hazırlığı ve pilot çalışması bulunmayan bir uygulama olduğu, bu genelgenin iptali için dava açılması gerektiği sonucuna varıldı.
 • Genelgenin birinci basamak sağlık çalışanlarına HaSaM larda cumartesi günleri ve hafta içi mesai sonrası 17:00-21:00 arasında fazla çalışma getirdiği; böylece Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimlerine fazla çalışma dayatmasından vazgeçmediği,
 • HaSaM larda yeni açılacak 5 Aile hekimliği birimleriyle birlikte o bölgedeki Aile Hekimlerinin hasta sayılarının ve dolayısıyla alacağı ücretlerin düşeceği,
 • HaSaM larda birçok hizmetin bir arada sunulmasının zorlaşacağı ve birinci basamak sağlık hizmetlerine fayda sağlamayacağı,
 • Her yeni uygulamanın sahada kaos yarattığı, bu genelgede de fazla çalışmaya ek olarak görev tanımlarının net olmadığı,
 • Aşı ve izlemler gibi koruyucu hekimlik uygulamaları konusunda parçalanmış bir yapı oluşacağı ve bu uygulamaların Aile hekimleri dışında rutin uygulamaya sokulmasının izlemlerin ve takiplerin hedefinden sapmasına ve AH lerinin kontrolü kaybetmesine neden olacağı ve HaSaM larda verilecek hizmetlerin sürdürülebilir olmadığı,
 • Dayatmalar karşısında tüm örgütlerin birlikte hareket etmesinin zorunlu olduğu ve yerellerin görüşlerinin değerli olduğu,
 • Nöbetler konusunda; hastane acilleri, ASM nöbetlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 3. Aşamaya geçildiği, Bakanlığın bu anlamsız inadından vazgeçmesi gerektiği,
 • Haftada 40 saatin üzerinde çalışmanın hukuksuz olduğu ve istenmediği,
 • Yaşama geçirilmeye çalışılan, amaç ve hedefleri iyi belirlenmemiş, yasal dayanaktan yoksun,  alt yapı hazırlığı ve pilot çalışması bulunmayan bir uygulama olduğu, gibi belirlemelerde bulunuldu.

Öneriler:

 • Toplu olarak istifa
 • Bir günlük iş bırakma
 • Tarihi önceden belirlenmiş, sahada iyi çalışılmış uzun süreli (3-5 gün) iş bırakma
 • Bakanlığın önüne çadır kurup sırasıyla her gün bir ilden gelenlerin nöbet tutması
 • Ankara’da Bakanlığın önünde tüm örgütlerle birlikte geniş katılımlı büyük bir miting gibi kişilerden gelen öneriler olmuştur.

Bütün bu konuşulanların, örgütlerin genel merkeziyle paylaşılarak bir yandan hukuksal boyutu konusunda girişimlerde bulunulurken diğer yandan da birinci basamakta faaliyet yürüten tüm sendika, dernek ve meslek örgütleriyle birlikte mücadele yöntemleri oluşturularak eylem birlikteliği ile mücadelenin büyütülmesi gerektiği vurgulandı.

12910566_10154064232309496_1339689354_n