Hekim Geçici Görevlendirmeleri ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Hekim Geçici Görevlendirmeleri ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Hekim Geçici Görevlendirmeleri ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mevzuatla öngörülen şartlar uyarınca geçici süreli olarak esas kadronun bulunduğu yerin dışında, Sağlık Bakanlığı’na veya diğer kurumlara bağlı sağlık kurum ve kuruluşları arasında yapılan görevlendirmedir.

2. Geçici görevlendirme yapma yetkisi kime aittir?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 11. maddesinde Sağlık Bakanlığı’nın önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği ve ihtiyaç halinde resen görevlendirme yapabileceği düzenlenmiştir. İl içi geçici görevlendirme il sağlık müdürlüğü tarafından da yapılabilmektedir.

3. Geçici görevlendirme hekime nasıl tebliğ edilmelidir?

Tebligat Kanunu’nun 2. maddesinde sayılan Sağlık Bakanlığı’nın da içinde olduğu merciler tarafından yapılacak tüm tebliğler Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) veya memur vasıtasıyla ya da kişinin kabul etmesi halinde elektronik tebligat usulü ile yapılır. Kurumlarda doğrudan kurum amiri ya da görevlendirilen personel vasıtasıyla da geçici görevlendirme tebliği yapılabilmektedir. Bütün bunlardan başka elektronik tebligat ise elektronik tebliğ adresinin bulunması halinde mümkündür. Ancak işlem tesisi niteliğinde olan geçici görevlendirmenin Whatsapp üzerinden tebliği usule uygun değildir.

4. Geçici görevlendirmeye ilişkin tebligatın kabul edilmemesi hangi sonuçları doğurur?

İlgili memur tarafından tebliğden imtina edildiğine dair tutanak tutulabilir ve bu tutanak tebliğ yapılmış gibi sonuç doğurur.

5. Geçici görevlendirme ne kadar süre önce bildirilmelidir?

Mevzuatta görevlendirmenin ne kadar süre önce yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yer almasa da Harcırah Kanunu’nun 59. maddesi gereğince geçici görevlendirmelerde harcırahın peşin olarak ödenmesi ve memura yeni görevine hareket etmesi için 15 günlük süre tanınması zorunludur. 15 günden daha az süre zarfından bu geçici görevlendirmelerin tarafınıza tebliği halinde tebellüğ sırasında ya da ayrı dilekçe ile Harcırah Kanunu’nun idareye yüklediği yükümlülükler hatırlatılarak talepte bulunulabilir.

6. Kimler geçici olarak görevlendirilebilir?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2014/20 sayılı Genelgesinin[1] 6. maddesine göre;

 • Öncelikle gönüllü olan personelin değerlendirmeye alınması,
 • Görevlendirilecek olan personelin son 1 (bir) yıl içerisinde il dışına geçici göreve gitmemiş olması,
 • Personelin eşinin yurt dışında veya il dışında geçici görevde olduğunu belgelendirmesi durumunda görevlendirilmemesi,
 • Kadın personelin gebe veya 5 (beş) yaşından küçük çocuğunun olmaması,
 • Kadın personelin eşinden ayrılmış olması halinde, velayetinin kendisinde bulunması şartıyla 13 (on üç) yaşından küçük çocuğunun olmaması,
 • Personelin görev yaptığı sağlık birimine sağlık mazereti nedeniyle atanmış olmaması,
 • Personelin görev yaptığı sağlık biriminde çalıştığı unvan ya da branşta tek olmaması gerekmektedir.

 

7. Tıpta uzmanlık öğrencilerine görevlendirme yapılabilir mi?

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 11. maddesine göre; uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez. Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerine üç aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır. Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara ve yan dal asistanlarına zorunlu hallerde sağlık tesisi dışına görevlendirildikleri sürelerde kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden, sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılır.

8. Mecburi hizmette çalışan hekimlere görevlendirme yapılabilir mi?

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre; kural olarak mecburi hizmette çalışan hekim geçici olarak görevlendirilemez, ancak deprem gibi olağanüstü hallerde geçici olarak bir ayı aşmamak üzere veya Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın harekât, salgınla mücadele vb. ihtiyaçları kapsamında yurtiçi ve yurtdışında iki aya kadar resen görevlendirilebilir. Bu süre olağanüstü durumlarda Sağlık Bakanı tarafından üç katına kadar uzatılabilir.

9. Yıllık izindeyken ya da raporluyken görevlendirme yapılabilir mi?

Hizmetine özel ve acil ihtiyaç duyulması ve görevlendirilecek başka personelin bulunmaması halinde mümkün olabilmektedir. Böyle bir çağrı üzerine personelin göreve başlaması gerekmektedir. Göreve dönmeme süresine bağlı olarak disiplin hükümleri işletilebileceği ve on günü aşması halinde görevden çekilmiş sayılabileceği değerlendirilmektedir. Sağlık mazeretinin bulunması halinde ise görevlendirme yapılamayacaktır.

10. Aynı koşullardaki kişiler arasından görevlendirme neye göre yapılır?

İdarenin personeli arasında adalet ve eşitlik ilkelerini gözeterek işlem tesis etmesi gerekmektedir.

11. Görevlendirme süresi ne kadar olabilir?

Sağlık Bakanlığı önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç halinde resen de görevlendirebilir. Resen yapılan geçici görevlendirme süresi bir mali yılda iki ayı geçemez. Ancak personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması halinde A hizmet grubuna dâhil illerden aynı veya alt hizmet bölgesinin A, B, C ve D hizmet grubu illerine, B hizmet grubuna dâhil illerden aynı veya alt hizmet bölgesinin B, C ve D hizmet grubu illerine, il içinde personel doluluk oranı yüksek olan birimlerden düşük olan birimlere geçici görevlendirme yapabilir. Ancak 5 ve 6’ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde görev yapan personel sadece 5 ve 6’ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendirilebilir. İlgilinin talebi halinde il içinde yapılan geçici görevlendirme ile sekizinci fıkra hükümlerine göre yapılan geçici görevlendirme süresi her seferinde üç ayı ve bir mali yılda toplamda altı ayı geçemez.

12. Geçici görevlendirmenin gerekçeleri neler olabilir?

Geçici görevlendirme kamu yararı ve hizmet gereklerine göre talep edilmeli ve gerçekleştirilmelidir. Resen görevlendirmelerin dışında çalışanın başvurusu ve muvafakati aranmalıdır. Geçici görevlendirme yapılacak personelin göreve uygun yetenek ve donanıma sahip olup olmadığı da gözetilmelidir. Ancak geçici görevlendirme gerekçesinin olmayışı ya da hukuka aykırılığı tartışması geçici görevlendirmeye engel olmayıp hukuka aykırılığın varlığı halinde ayrıca yargısal sürece başvurulabilecektir.

13. Görevlendirme yapılan hekimin aylığı hangi kurum tarafından ödenir?

Geçici görevlendirilen hekimin aylığı Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmeye devam olunur. Sağlık tesisleri arasında görevlendirilen personele ek ödemesi ise geçici görev yaptığı sağlık tesisinden yapılır. Afet ve acil durumlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlarda alınan sağlık tedbirleri kapsamında kurulan seyyar hastanelere görevlendirilen personele, görevlendirme öncesi aldığı aylık ek ödeme tutarları da gözetilerek kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi puan ortalamasının iki katını geçmeyecek şekilde her personel için ayrı ayrı bakanlıkça belirlenen oranda ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez. En az bir ay süreyle sağlık tesislerine görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarlarını geçemez.

Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik gibi olağandışı durumlara maruz kalan sağlık tesislerine görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden görevlendirme süresince, sağlık tesisi puan ortalamasından ödeme yapılır. Yangın, sel, deprem gibi olağandışı durumlara maruz kalan sağlık tesislerinde çalışan personele İl Sağlık Müdürlüğü veya Bakanlık tarafından belirlenen sağlık tesislerinden bakanlığın belirlediği sürece sağlık tesisi puan ortalamasından ödeme yapılır.

14. Görevlendirme yapılan hekimin konaklama, ulaşım ihtiyacı nasıl karşılanır?

Geçici görevlendirme halinde Harcırah Kanunu uyarınca yol masrafının ve gündelik yevmiye ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

15. Görevlendirme reddedilebilir mi? Nasıl reddedilir nereye başvurmam lazım?

Görevlendirmenin hukuka aykırı olması halinde il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilmesi mümkündür.

Yine 657 sayılı kanunun geçici görevlendirmeleri düzenleyen Ek 9. maddesi, 375 sayılı KHK’nin Ek 25. maddesi ve Kurumlararası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği’nin 8/3. maddesi gereğince “Kesintili ya da kesintisiz olarak bu Yönetmelik kapsamında toplamda altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şarttır.” Bu nedenle ve herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için görevlendirme yazılarının “Muvafakatim yoktur, kanuni haklarım saklıdır” ibaresi yazılmak suretiyle tebliğ alınması mümkündür. Ancak 657 sayılı Kanun’un, geçici görevlendirmeyi kurumun kendi içinde değil, kurumlar arasında bir görevlendirme olarak düzenlemiş olması sebebiyle Danıştay içtihatlarında kurumun kendi içindeki görevlendirmelerde onay aranmayacağı yönünde kararlar yer almaktadır.

Bunlarla birlikte geçici görevlendirmeye karşı itiraz yoluna ya da dava yoluna başvurmanız görevlendirmeye dair yükümlülüklerinizi askıya almadığı için görevlendirme yerine intikal etmemeniz halinde veya görevlendirmeyi reddetmeniz halinde yaptırıma tabi olunabileceği değerlendirilmektedir.

16. Sözleşmeli hekimler geçici görevlendirilebilir mi?

4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli hekimler deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen hizmet içi eğitim çalışmaları esnasında, tabipler diyaliz eğitimi amacıyla en fazla bir defa ve toplam üç ayı geçmemek üzere ve bu sürenin dört katı mecburi hizmet yükümlüsü olarak çalışmayı taahhüt etmek kaydıyla, pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilir.

17. Aile hekimleri ile ilgili geçici görevlendirmeler nasıl yapılmaktadır?

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 4/1-g maddesinde “Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görevi başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile hekimliği pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar görevlendirilen aile hekimi” geçici aile hekimi olarak tanımlanmaktadır.

Yönetmeliğin 16. maddesine göre, aile hekimleri;

 • Bakanlıkça öngörülen hizmet içi eğitimler için bir yılda en fazla otuz günü aşmamak üzere
 • Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda başka yerde
 • Bakanlıkça yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere bir sözleşme döneminde en fazla iki aya kadar görevlendirilebilir.

 

18. Geçici aile hekiminin istediği tetkikler ödenir mi?

Geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında laboratuvara ödeme yapılır. Belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin % 100’ünü geçmesi halinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tabi tutulur. Ancak hormon ve ELISA tetkik giderleri bu orana dâhil edilmez.

19. Geçici aile hekimlerine ödeme nasıl yapılır?

Yönetmeliğin 19/2. maddesine göre sözleşmeli aile hekimi yerine geçici aile hekimi görevlendirilmesi durumunda;

 • Kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının % 50’si yasal kesintiler yapıldıktan sonra asıl aile hekimine, % 50’si ise geçici aile hekimine veya geçici aile hekimi olarak Bakanlık personeli görevlendirilmiş ise bu personele ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına,
 • Sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile hekimine,
 • Aile sağlığı merkezi giderlerinin tamamı asıl aile hekimine,
 • Gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak geçici aile hekimine ödenir.

 

Sözleşmeli aile hekimi bulunmayan boş pozisyona geçici aile hekimi görevlendirilmesi durumunda;

 • Kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının % 50’si görevlendirilen geçici aile hekimine veya geçici aile hekimi olarak Bakanlık personeli görevlendirilmiş ise bu personele ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına,
 • Gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak geçici aile hekimine ödenir.

 

20. Aile hekimliği sözleşmesi bulunmayan geçici aile hekimine ödeme nasıl yapılır?

Aile hekimliği sözleşmesi bulunmayan geçici aile hekimine, 209 sayılı kanun gereğince ek ödeme yapılmaz. Aylık veya ücretleri, kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmeye devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak sosyoekonomik gelişmişlik, kayıtlı kişi ve gezici sağlık hizmeti için yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin üç katını geçemez. Sözleşmeli aile hekimleri haricinde geçici aile hekimi olarak görevlendirilenlere yapılacak ödemenin (gezici sağlık hizmeti hariç) brüt tutarı, kadrosunun bulunduğu görev yeri ve unvanı göz önünde bulundurulmak suretiyle 209 sayılı kanun gereğince döner sermayeden yapılacak ödemeler toplamının (sabit ödeme dâhil) brüt tutarından az olamaz (20’nci maddeye göre yapılacak performans kesintisi hariç). Ancak geçici aile hekimlerine ödenmek üzere döner sermaye emanet hesabına aktarılan tutarlardan varsa döner sermayeden yapılan sabit ödeme mahsup edilip, yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmı geçici aile hekimine ödenir.

21. Sağlık Bakanlığı’nın yurtdışı birimlerine geçici görevlendirme nasıl yapılır?

Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti’nde kurulan sağlık tesislerinde veya başka ülkelerce insani/teknik yardım amaçlı taleplerde sağlık hizmetine katkıda bulunma gerekçesiyle 4924 sayılı veya herhangi bir sözleşmeye tabi olmayan uzman tabip ve tabipler başvuru üzerine iki dönem için geçici görevlendirilmektedir. Görevlendirmeler için başvuranlar arasından kriterlere uygun personel bulunamaması durumunda, KHGM tarafından resen tespit edilen personel arasından komisyonca uygun görülenlerin görevlendirmesi yapılmaktadır. Geçici görevlendirme sürelerinin dönem ve süre şartı aranmaksızın resen uzatılması mümkündür. Daha önce yurtdışı sağlık tesislerinde görevlendirilmiş hekimlerin yeniden atanmaması esas olmasına karşın bilgi ve tecrübe nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yeni açılacak sağlık tesislerinin kurucu biriminde görev verilebilmektedir.

Görevlendirmeler için;

 • Aktif çalışılan yerde unvan ve branşında tek olmamak veya yeterli personel olması,
 • Özellikli birimler (Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane, Anestezi, Doğumhane vb.) için yapılacak görevlendirmelerde gerekli sertifika veya eğitim belgesine sahip olunması,
 • Başvurulan unvan/branşta fiilen en az üç yıldır çalışıyor olunması,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak,
 • Talep toplanılan yıl içinde, Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane, Anestezi, Doğumhane vb. gibi özellikli birimlerde çalışan personelin 40 yaşını, diğer birimler için 45 yaşını doldurmamış olmak,
 • İlan metninde belirtilecek diğer müracaat şartlarını taşımak gereklidir.

 

22. Yurtiçi ve yurtdışına askeri birimlere geçici görevlendirme yasal mıdır?

Askeri sağlık kuruluşlarının kapatılarak Sağlık Bakanlığı’na devredilmesinin ardından 6756 sayılı kanun 24 Kasım 2016 günlü Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 106/2. maddesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne “Harp cerrahisi gibi özellikli askeri sağlık hizmetleri alanlarına yönelik hizmet faaliyetini yürütme” görevi verilmiştir. Kanunun 107/10. maddesinde de “Savaş hali ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurtdışı görevleri nedeniyle askeri sağlık teşkili kurulması ile buralarda görevlendirilecek Sağlık Bakanlığı personeline ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak protokollerle belirlenir” düzenlemesi yapılmıştır. Kanunda anılan, Sağlık Bakanlığı Tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Usûl ve Esasların Yürürlüğe Konulmasına Dair Protokol 7 Şubat 2018 günü imzalanmıştır. 18 Nisan 2019 tarihli Resmî Gazete’de 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır. Kararname ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuş ve “Barışta ve savaşta, bakanlığın sağlık ve veteriner hizmetlerini yürütmek”, “Sağlık personelinin atama ve görevlendirme faaliyetlerini koordine etmek, harekât ve hizmet ihtiyaçları kapsamında, askeri sağlık personelini askeri ve sivil sağlık teşkillerinde görevlendirmek”, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nce icra edilen harekâtların sağlık hizmet desteğinin sağlanması maksadıyla; bünyesindeki sıhhi ikmal ve bakım birliği, seyyar sağlık teşkilleri ve harekât kontrolüne girecek sivil sağlık teşkillerini harekât planlarına uygun olarak sevk ve idare etmek”, “Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak” görevleri arasında sayılmıştır.

Halihazırda hekimler, Milli Savunma Bakanlığı emrine geçici olarak görevlendirilmekte, ancak kurumlar arası geçici görevlendirme için zorunlu olan “memurun muvafakatinin aranması” zorunluluğu yerine getirilmemektedir. Geçici görevlendirmeler yukarıda sayılan kural ve ilkelere aykırı olarak yapılmakta, yeterli süre tanınmamaktadır.

Açıklanan çerçevede, Sağlık Bakanlığı ile 2018 yılında imzalanan protokolün gelinen aşamada yasal dayanağının kalmadığının kabulü ile askeri sağlık hizmetlerinin bizzat Milli Savunma Bakanlığı teşkilatı ve kadrosundaki hekimler tarafından karşılanması gerektiği, uygulamanın yasal dayanağı olmadığı değerlendirilmektedir.

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

İlgili Mevzuat:

https://khgmacilveyurtdisisaglikdb.saglik.gov.tr/Eklenti/28776/0/yurt-disi-saglik-tesislerinde-personel-gorevlendirilmesine-dair-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonergepdf.pdf

https://khgmacilveyurtdisisaglikdb.saglik.gov.tr/TR-87234/2022-yili-icinde-yurt-disi-saglik-tesislerine-personel-gorevlendirilmesi-yapilacaktir.html

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Atama Ve  Yer Değiştirme Yönetmeliği

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

Aile Hekimliği Sözleşme Ve Ödeme Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği

375 sayılı KHK

Kurumlar arası geçici görevlendirme

Ek Madde 25- (Ek: 2/7/2018 – KHK-703/178 md.) Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir. Kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu şekilde görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar. Kurum veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirmenin yapılabilmesi için, görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları gerekir. Bu şekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. Bunlar geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır. Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür. Toplamda altı ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin de alınması şarttır. Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklıdır. Bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.”

657 sayılı kanun

Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme:

(1) Ek Madde 8 – (31/7/1970 – 1327/74 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Değişik: 13/2/2011 – 6111/115 md.) Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir: a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır. b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür. c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder. d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir. e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır. f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır. Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.


[1] 20 Ocak 2021 tarihinde güncellendiği belirtilen ilgili genelgeye https://yhgm.saglik.gov.tr/Eklenti/2632/0/gorevlendirme2014-20genelgepdf.pdf adresinden erişilmiştir.