İhtar Dilekçesi

İhtar Dilekçesi

Sayın Üyemiz,

657 sayılı DMK nun 33. Maddesinde belirtilen yerlerde aylık asgari 8 saat nöbet tutturulmasına ilaveten, 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 Sayılı Torba Yasa ile, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, “aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde nöbet görevi verilebileceği” düzenlenmiş olup; nöbetin esasları ise, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun “Aile Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri” konulu, 9 Aralık 2014 tarih ve 2014/33 sayılı Genelge’si ile belirlenerek ilan edilmişti.Bu genelgeye istinaden nöbet listeleri hazırlanarak 19 Aralık 2014 tarihinde akşam saatlerinde Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü web sitesine konmuştur.

 

Tüm Türkiye’de uygulanmaya başlayan Cumartesi nöbetlerine karşı birçok Sivil Toplum Kuruluşu tarafından gidilmeyeceği yönde kararlar alınmıştır. Adana’da birinci basamakta sağlıkta örgütlenmesi olan meslek örgütü, dernek ve sendikaların yaptığı ortak toplantılarda da bu Cumartesi nöbetlerine gidilmemesi kararı alınmıştır. İleride doğabilecek sıkıntılara karşı Türk Tabipleri Birliği Hukuk bürosu tarafından hazırlanan dilekçe örneği ektedir.

 

24 Aralık 2014 tarihinde yapılan ortak toplantıda 31 Aralık 2014 tarihinde bu dilekçelerin Toplum sağlığı merkezleri aracılığıyla Halk Sağlığı Müdürlüklerine verilmesi kararlaştırılmıştır.
(ADANA TABİP ODASI AİLE HEKİMLERİ KOMİSYONU, ADANA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ, TÜRK EBELER DERNEĞİ, TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ , SES, TÜRK SAĞLIK-SEN, GENEL SAĞLIK-İŞ, DEV SAĞLIK-İŞ)
Saygılarımızla,

 

ADANA TABİP ODASI

 

ADANA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

gönderilmek üzere

……….. TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ’NE,

 

11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 Sayılı Torba Yasa ile, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, “aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde nöbet görevi verilebileceği” düzenlenmiş; nöbetin esasları ise, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun “Aile Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri” konulu, 9 Aralık 2014 tarih ve 2014/33 sayılı Genelge’si ne istinaden; Nöbet listeleri, 19 Aralık Cuma günü Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün web sitesinde ilan edilmiştir.

 

İdarenizce gerekli önlemlerin alınması ve çeşitli mağduriyetlerin önüne geçebilebilmesi amacıyla, hem itirazlarımı kapsamlı olarak sunmakta, hem de nöbete iştirak etmeyeceğimi/aile hekimliği birimimi, (asıl ve yedek) nöbet görevi verilen cumartesi günlerinde açmayacağımı belirtmekte fayda görüyorum;

 

1- Öncelikle ve önemle belirtmeliyim ki; aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Anayasa Mahkemesi’nin 21.02.2008 tarihli kararı gereğince, “diğer kamu görevlisi” kapsamında olup, Anayasa’nın 128. maddesi gereğince, “görevlerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri” Kanun ile düzenlenmek zorundadır.

 

Ancak yukarıda aktardığım Kanun ile, sadece aile hekimlerinin aylık asgari 8 saat nöbet tutacağı ve nöbet yerleri belirlenmiştir, bunun dışında nöbete ilişkin (üst sınırı da dahil olmak üzere) herhangi bir çerçeve çizilmemiştir. Dolayısıyla nöbete ilişkin ayrıntıları ve uygulamayı belirleme yetkisi düzenleyici işleme (tüzük, yönetmelik, genelge, genel yazı vb) bırakılmıştır. Sonuç olarak da, nöbetin esasları Genelge ile düzenlenmiştir. Bu durum kanunla düzenlenme zorunluluğuna aykırı olduğu gibi, yasama yetkisinin devredilemeyeceğine ilişkin Anayasa’nın 7. maddesine de aykırılık oluşturmaktadır.

 

2- 2 ayrı cumartesi günü için (bir asıl, bir yedek olmak üzere), aile sağlığı merkezinde nöbet görevi yazılmışsa da, bu günlerde ne tür bir sağlık hizmeti sunacağım belli değildir. İlgili Kanun’da da, 2014/33 sayılı Genelge’de de, tarafıma tebliğ ettiğiniz görevlendirme yazısında da; acil sağlık hizmeti mi, mesai saatleri içinde verilmesi gereken birinci basamak sağlık hizmeti mi, poliklinik hizmeti mi, koruyucu sağlık hizmeti mi sunacağım açıklanmamıştır.

 

Oysa Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri “belirlilik”tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler, hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, yargı denetiminin yapılmasına elverişli olması gerekir. Söz konusu düzenleme ve görevlendirme, bu ilkeyi de ihla etmektedir.

 

3- Üstelik bu uygulamayla, kendi aile sağlığı merkezimde olsa dahi, asli görevlerimin ve kayıtlı nüfusum dışındaki kişilere hizmet vermem beklenmektedir.

 

Oysa 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 2. maddesinde; aile hekiminin, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini devamlı olarak belli bir mekanda vermek, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti vermek ve tam gün esasına göre çalışmakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.

 

Bu durumda, itiraza konu “nöbet”in, Kanun’un 2. maddesi ile belirlenen görev tanımımla da bağdaşmadığı anlaşılmaktadır. Mesleki yetkinlik ve görev alanım dışında (ve hatta kimi zamanlar görev yerim dışında olacağını düşündüğüm) görevlendirilmenin, Anayasanın 49. maddesinde yer alan “çalışma hakkı”mı etkin bir biçimde kullanmayı da engellediği kanısındayım.

 

4- Belirtmeliyim ki, kayıtlı hastalarım dışındaki kişilere hizmet sunmam, sadece aile hekimi olarak benim haklarımı değil; hastaların gereksinim duydukları sağlık hizmetini, o alandaki mesleki standartlara uygun olarak alma haklarını da ihlal etmektedir.

 

5- Üstelik cumartesi günleri nöbet görevi verilmesinin, sadece cumartesi günü başvuracak hastalar yönünden değil, kayıtlı hastalarım yönünden de, sunulan sağlık hizmetini olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü haftalık ve günlük normal çalışma saatlerimin üzerinde çalıştırılmam, Anayasa’nın 50. maddesinde düzenlenen dinlenme hakkını da ihlal etmektedir.

 

Dinlenme hakkı; çalışanların yaşam ve sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine hizmet etmektedir. Ancak Kanun ile herhangi bir üst sınır öngörülmeyen nöbet/fazla çalışma düzenlemesinin, Anayasa’nın 17. maddesi ile güvence altına alınan yaşama, yaşamı koruma ve geliştirme hakkının özüne dokunduğuna kuşku yoktur.

 

6- Yukarıda özetlemeye çalıştığım nedenlerle, hem hukukun temel ilkelerini, hem hasta sağlığı ve haklarını, hem mesleğimin icrasını, hem de anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınan dinlenme hakkına yönelik hükümleri ihlal eden ve aile hekimliğinin niteliğiyle de bağdaşmayan nöbet uygulamasına itiraz ediyor ve nöbet listelerinin ivedilikle geri alınmasını talep ediyorum. Bu çerçevede aile hekimliği birimimi nöbet görevi verilen cumartesi günü açmayacağımı bildiriyor, olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için İdareniz tarafından gerekli önlemlerin alınması gereğini, önemle bilgilerinize sunuyorum. Saygılarımla.   Tarih

 

İSİM. …………