İşyeri Hekimlerinin Özlük Hakkı Var Mı?

İşyeri Hekimlerinin Özlük Hakkı Var Mı?

“İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI VE HUKUKİ SORUMLULUKLARI” PANELİ

Dr. İsmail Bulca, “İşyeri Hekimlerinin Özlük Hakkı Var Mı?”
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. İsmail Bulca, 6131 Sayılı yasa ve ondan sonra çıkan yönetmeliklerle sadece İşyeri Hekimlerinin görevler ve sorumluluklarının tanımlandığını, İşyeri Hekimlerinin İSG KATİP üzerinden bir elektronik sözleşme ile çalıştığını, İşyeri Hekimlerinin hakkını, hukukunu koruyan özel bir sözleşmeleri olmadığını söyledi.

İNAL, “İŞVERENİN MADDİ KAYGISI İŞYERİ HEKİMİNİ SIKINTIYA SOKUYOR”
Adana Tabip Odası Avukatı Ebru Atıcı Sevindik, İşyeri Hekimi-TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. İsmail Bulca konuşmacı olarak katıldığı Adana Tabip Odasının düzenlediği ”İşyeri Hekimlerinin Özlük Hakları Ve Hukuki Sorumlulukları” Panelinin açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası İşyeri Hekimi Komisyonu Başkanı Dr. Muhsin İnal, “Üretim alanındaki yapısal, hukuksal ve işverenin ihmallerinden maddi kayıplarını gözeterek sorumluluğunda olanları yapmamasından kaynaklanan iş kazaları, meslek hastalıkları dünya standardının üzerindeki bizlere acı veren rakamlarla karşımıza çıkıyor. Olumsuz çalışma koşulları içerisindeki meslektaşlarımızın kendilerinden kaynaklanmayan bu olumsuzluklara maruz kalıp, bir takım sorumluluk ve müeyyideler yüklüyor. İşverenin işyeri hekimine olan dayatmaları en aza indirmek ve hekimleri korumak için bu bilgilendirme toplantısını düzenlemiş bulunuyoruz. Değerli, bilgilerini bizlerle paylaşan konuşmacılarımıza ve katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

BULCA, “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI İŞÇİ SAĞLIĞINA, SERMAYE TARAFINDAN BAKILAN YASADIR”
İşyeri hekiminin özlük hakkının bulunmadığını, sadece görev ve sorumlulukları bulunduğunu, artık sözleşmelerini elektronik ortamda İSG KATİP üzerinden tek bir tıkla yaptığını, ortada bir sözleşme bile olmadığını ifade eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. İsmail Bulca, “6331 sayılı yasa meslek örgütlerinin ve muhalefet partilerinin her türlü itirazına karşı işveren örgütleriyle birlikte çıkartıldı. Ne işyeri hekimlerini, ne işgüvenliği uzmanlarını, nede diğer sağlık personeli diye isimsizleştirilen hemşiresi, sağlık memuru, acil tıp teknisyenlerini ve çevre sağlığı teknisyenlerini korumadığı gibi hiçbir çalışanı korumamaktadır. İşyeri Hekimlerinin görev ve sorumlulukları artırılırken, iş güvenceleri yok edilmiştir. İşyeri Hekimi Meslek örgütlerinden koparılarak bir yandan yalnızlaştırılmış, diğer yandan da mesleki bağımsızlığı yok edilmiştir. İşveren; İşyeri Hekimi ve İşgüvenliği Uzmanını görevlendirilmekle yükümlü kılınmış. Sonra da bütün sorumluluk görevlendirilmiş olan İşyeri Hekimi ve İşgüvenliği Uzmanına yüklenmiştir. İşyeri Hekimlerinin çalışma süreleri azaltılırken, azaltılan bu sürelerde yapamayacağı kadar iş tanımlanmıştır. İşveren sadece yazılı olarak kendisine bildirilen işlerden sorumlu tutularak korunmaya çalışılmıştır. İşverenin cezai sorumluluklarını, İşyeri Hekimi ve İşgüvenliği uzmanına yıkmasının önü açılmıştır” şeklinde konuştu.

AV. ATICI, “İŞYERİ HEKİMİNİN YILLIK İZNİ VARDIR”
İşyeri hekimleri görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmekle ve bildirdiği hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde ise durumu Bakanlığın yetkili birimine bildirmekle görevli olduklarını hatırlatan Adana Tabip Odası Avukatı Ebru Atıcı Sevindik, “İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. İşveren, işyeri hekiminin ihmali ile doğrudan ilintili zararları için (örneğin; meslek hastalığına yakalanan ya da iş kazasına uğrayan işçilere ve SGK’na yaptığı ödemeler yönünden) işyeri hekiminin kusuru oranında işyeri hekimine rücuu edebilecektir”

Av. Atıcı, 4857 Sayılı İş Yasasına Bağlı Olarak Çalışan Hekim (İşçi Hekim) belirli süreli sözleşmenin geçerliliği, kıdem tazminatı, ihbar yükümlülüğü tazminatı, haftalık çalışma süresi, yıllık izinler, hafta tatili ve genel tatiller konusunda bilgi vererek En az 30 çalışanı olan işverenin çalışanı doktorun sözleşmesini haksız feshi halinde (doktorun en az 6 aylık çalışması olmak kaydıyla) işverene karşı işe iade davası açılabileceğini de söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcı işyeri hekimleri merak ettikleri sorularına yanıt bulma şansı yakaladılar.

Dr