Katledilen Meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın İlk Duruşması Yapıldı

Katledilen Meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın İlk Duruşması Yapıldı

ersin_durusma

 

Sevgili Meslektaşlarım,

17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep Devlet Hastanesinde bir hasta yakını tarafından katledilen meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın duruşması 17 Ekim 2012 tarihinde Gaziantep’te yapıldı. Adana-Osmaniye Tabip Odası olarak meslektaşımıza, ailesine ve mesleki onurumuza sahip çıkmak için 17 Ekim günü Gaziantepteydik. Aşağıda TTB’nin konuyla ilgili basın açıklamasını okuyabilirsiniz.

Dr. Ali İhsan Ökten
Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı 

Dr. Ersin Arslan davasında TTB müdahillik talebi kabul edildi

Gaziantep’de 17 Nisan 2012 tarihinde bir hasta yakını tarafından görevi başında bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın katil zanlısı, 17 Ekim 2012 günü Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşma öncesinde, saat 9.30-12.00 arasında TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı Gaziantep Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. GYK toplantısının ardından, katılımcı tabip odalarıyla birlikte saat 13.00’de Gaziantep Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen, TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Osman Öztürk, Dr. Filiz Ünal İncekara ve Dr. İsmail Bulca ile TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Ziynet Özçelik ve Av. Özgür Erbaş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Amasya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Gaziantep-Kilis, Isparta-Burdur, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Van-Hakkari Tabip Odalarının başkan ve yöneticilerinin katıldığı basın açıklamasında, bir kez daha sağlıkta yaşanan sıkıntıların sorumlularının hekimler ve sağlık çalışanları olmadığı anımsatıldı.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Savaş Gürsoy burada yaptığı konuşmada, hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ve baskının meclisteki milletvekillerinin boynunda olduğunu ve bir an önce yasal düzenleme istediklerini ifade etti. Basın açıklamasını TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan okudu. İlhan, daha önce kendisine kerelerce hatırlatılmış olmasına karşın Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, kendisine bağlı bir devlet hastanesinde öldürülen bir hekimin duruşmasına katılmamış olmasını kınadı.

Basın açıklamasına CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Dr. Önder Aydıngöz ve Gaziantep Aile Hekimleri Derneği temsilcileri de katıldılar.

“Tüm hekimler TTB’nin doğal üyesidir”

Saat 14.00’de başlayan duruşmaya, sanığın yaşının 18’in altında olduğu gerekçesiyle, tarafların yakınları dışındakiler alınmadı. Dr. Ersin Arslan’ın avukatlarının sanığın yaş tespitinin yapılması talebi Mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, “bütün hekimlerin doğal üyesi olmaları” gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği’nin ve Dr. Ersin Arslan’ın üye olması nedeniyle Türk Toraks Derrneği’nin davaya müdahillik taleplerini kabul ederken, Sağlık Bakanlığı’nın müdahillik talebini ise aralarında sadece “işçi-işveren” ilişkisi olduğu gerekçesiyle reddetti. Duruşma 8 Ocak 2013 tarihine ertelendi.

Duruşma sürerken, tabip odaları da eş zamanlı basın toplantısı/açıklaması ve etkinliklerle sağlık alanında şiddeti ve bozuk düzenin faturasının hekimlere çıkarılmasını protesto ettiler.

 

17.10.2012

BASIN AÇIKLAMASI

Sağlıkta Bozuk Düzenin Faturasını Canımızla Ödüyoruz

17 Nisan 2012 günü genç meslektaşımız Dr. Ersin Arslan bir hastasının yakını tarafından, görevi başında öldürüldü. Bu olay, toplumda şiddetin de, sağlık çalışanlarına, hekimlere yönelen şiddetin de geldiği noktanın acı bir göstergesiydi. Ne yazık ki buraya birdenbire gelinmedi. Sağlıkta dönüşüm programı, piyasalaşma sağlık ortamında barışı, huzuru bozdu. Sağlık alanında talep kışkırtıldı, hekimler karşılanmayan taleplerin sorumlusu ilan edildi, Sağlık Bakanı ve Başbakan tarafından hedef gösterildi, itibarsızlaştırıldı. “Doktor efendi” dönemi bitti!

Şiddet arttı, yetkililer önemsemedi, dinlemedi. Hastası, hasta yakını, başhekimi, kaymakamı, hastane müdürü, milletvekili hekime saldırdı. Şiddet uygulayanlar hak ettikleri cezayı görmedi. Sağlık Bakanı, TTB ve tabip odalarının şiddetin arttığı yönündeki uyarılarını dikkate almadı, önlem almadı, taleplere kulak asmadı. “Münferittir” dedi, hekime, sağlık çalışanına saldıranı trafikte kırmızı ışıkta korna çalanlara benzetti, uygulanan şiddete “kabalık” dedi.

Adım adım 17 Nisan 2012’ye, Dr. Ersin Arslan’ın ölümüne gelindi. İnkar edilecek nokta aşıldı.

Ve yetkililer, Sayın Bakan nihayet “Tamam” dediler, “sağlık alanında şiddet var”.

Geçtiğimiz hafta TTB heyeti TBMM Sağlıkta Şiddet Araştırma Komisyonu’na görüşlerini bildirdi. Evet, 14 Mart 2012’de, sevgili Ersin öldürülmeden, kurulma önerisi mecliste AKP milletvekillerince reddedilen komisyon, bu ölüm gerçekleşince kuruldu, çalışmalarına başladı.

Sağlık Bakanlığı genelgeleri yayınlandı, hastanelere kameralar kondu, beyaz kodlar uygulandı. Son olarak görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanına “şehitlik” belgesi verilmesi kararlaştırıldı. Ancak tablo karanlık: “Sağlıkta dönüşüm” sayesinde hekimler artık evlerinde dayak yiyorlar! İş çığırından çıkmış durumda, şiddet durmuyor, Ersin Arslan’ın adını alan hastanede dahi durmuyor.

Şiddeti yaşadıktan sonra alınan destek önemli elbet. Ancak şiddet mağdurları, yaşadıklarından son derece olumsuz etkilendiklerini, neredeyse hekimlikten vazgeçecek noktaya geldiklerini anlatıyorlar ve diyorlar ki: Daha önemlisi olmasını engellemek, daha önemlisi hekime, sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilemez olduğunu topluma kabul ettirmek, hastayı müşteriye dönüştüren, emeği sömüren programlardan vazgeçip hizmetin en uygun koşullarda verilmesini sağlamak.

Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz: Sermayeyi, “müşteriyi” memnun etmek adına kaybettiğiniz hekimleri “yeniden” kazanmak gerekiyor. Hak ettikleri itibarı iade etmek, mesleklerini bilgi ve birikimleri ışığında sağlıklı ortamlarda icra etmelerini sağlamak gerekiyor. “Hekime fiske vuran karşısında beni bulur” demek yetmiyor, daha fazlası gerekiyor. Zaten hekime fiske vuran karşısında sizi de bulmuyor!

“Ya kaybettiğimiz meslektaşımızın acısını taşıyarak -bir başka cinayete kadar- süreci küllendireceğiz ya da hiç istenmeyen bu olayın benzerlerinin yaşanmaması için gerekenleri hep birlikte yapacağız” demiştik ve süreci küllendirmeden tekrarlanmaması için gerekenleri birlikte yapmaya söz vermiştik. Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesi ile ilgili davanın ilk duruşmasının yapıldığı bugün, Türkiye’nin her tarafında hekimler bu sözü hatırlıyor, hatırlatıyor.

En kısa vadede hem Sağlık Bakanlığı ve hem de TBMM Araştırma Komisyonu’nda dile getirdiğimiz hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddette caydırıcı yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Alınacak önlemlerde samimi ve sonuç alıcı olunmasını istiyoruz. Bütün bunlar, yapanların yanına kar kalmasın istiyoruz.

Yurttaşlarımıza bir kez daha sesleniyoruz: Sağlıkta yaşadığınız sorunların sebebi hekimler ve sağlık çalışanları değildir. Genel sağlık sigortası priminin üzerine ödediğiniz onlarca çeşit katkı ve katılım payının nedeni sağlık çalışanları değildir. Saatlerce bekleyip üç dakikada muayene oluyorsanız, aldığınız sağlık hizmeti niteliksiz ise sebebi sağlık çalışanları değil bizzat uygulanan sağlık politikalarıdır. Sağlık çalışanları sizin en zor anlarınızda ihtiyaç duyduğunuz can dostlarınızdır.

Bu önemli duruşma nedeniyle bir kez daha haykırıyoruz: Tüm taleplerimiz yerine gelmeden, şiddet durmadan durmayacağız, susmayacağız.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI