Klinik Şef Ve Şef Yardimcılarına “Rotasyon” Uygulamasının Yürütmesi Durduruldu

Değerli Meslektaşlarım,

Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyince Sağlık Bakanlığı ndan boş kadrolara atanacak eğitim personelinin isteği dışında zorunlu olarak bir yıl süre ile başka hastanelerde görevlendirilmesine ilişkin hukuka aykırı düzenlemenin, bu güne kadar zorunlu hizmetin yarattığı olumsuz sonuçlar ile hekimlere getirilen ölçüsüz yükümlülükleri daha da ağırlaştıracağı da gözetilerek ortadan kaldırılması talep edilmiştir.

Ancak bu hukuka aykırılığın giderilmemesi üzerine sözü edilen düzenlemenin iptali istemiyle yargı yoluna başvurulmuş ve Danıştay 5. Dairesi verdiği kararla, klinik şefi ve şef yardımcılarının atandıkları kadrolardan başka alt hizmet bölgelerinde zorunlu olarak geçici görevlendirilmesine olanak tanıyan Yönetmelik hükmünün yürütmesini durdurmuştur.
 
Sermayeden ve hükümetlerden bağımsız meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği  Merkez Konseyi, hukuksal alanda verdiği bir mücadeleden daha başarı ile çıkmıştır. Emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletir, hukuksuzluğa karşı verilen mücadelenin hepimizin mücadelesi olduğunun unutulmaması düşüncesiyle;
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri 


 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ NİN YENİ BİR HUKUKSAL BAŞARISI; KLİNİK ŞEF VE ŞEF YARDIMCILARINA “ROTASYON” UYGULAMASININ YÜRÜTMESİ DURDURULDU.
 
1 Aralık 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte, değişiklik yapan bir Yönetmelik 19 Ocak 2010 tarihinde yayımlanmıştır.

Değişiklik yapan Yönetmeliğin 3. maddesi ile Yönetmeliğin 12. maddesine, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen birinci ve ikinci bölgelere atanan eğitim personelinin ihtiyaç duyulan dallarda daha alt bölgelerdeki eğitim ve araştırma hastanelerinde, sınav puanı en düşük olandan başlayarak bir yıl süreyle görevlendirileceğine ilişkin 2. fıkra eklenmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nce Sağlık Bakanlığı’ndan, boş kadrolara atanacak eğitim personelinin isteği dışında zorunlu olarak bir yıl süre ile başka hastanelerde görevlendirilmesine ilişkin hukuka aykırı düzenlemenin, bu güne kadar zorunlu hizmetin yarattığı olumsuz sonuçlar ile hekimlere getirilen ölçüsüz yükümlülükleri daha da ağırlaştıracağı da gözetilerek ortadan kaldırılması talep edilmiştir. Ancak bu hukuka aykırılığın giderilmemesi üzerine sözü edilen düzenlemenin iptali istemiyle yargı yoluna başvurulmuştur. Konuyu inceleyen Danıştay 5. Dairesi, birinci ve ikinci bölgelerdeki eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim personeli kadrosunun boş olması ve personel gereksinimi duyulması nedeniyle ilan edilmiş olan kadrolara sınavda başarılı olarak tercihleri doğrultusunda atanan personelin başka hizmet bölgelerinde bir yıl süreyle görevlendirilmesi ve alt hizmet bölgelerinde atama suretiyle karşılanması gereken sürekli personel ihtiyacının uzun süreli görevlendirmelerle giderilmeye çalışılmasının, geçici görevlendirme kurumunun yargısal içtihatlarla belirlenmiş ilkelerine ve hizmet gereklerine uygun bulunmadığı sonucuna varmıştır.

Daire bu kararıyla,  klinik şefi ve şef yardımcılarının atandıkları kadrolardan başka alt hizmet bölgelerinde zorunlu olarak geçici görevlendirilmesine olanak tanıyan Yönetmelik hükmünün yürütmesini durdurmuştur.
 
Karar metninin ayrıntısını görmek için tıklayınız;