MESAİ SAATİ DIŞINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE EK ÖDEME KESİNTİSİ DURDURULMUŞTUR.

Değerli Meslektaşlarım,
 
Öğretim elemanlarından mesleğini serbest icra edenlere ek ödeme yapılamayacağına ilişkin “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesinin 8. bendi hükmünün iptali istemiyle açılan davada; Danıştay 8. Dairesi Yönetmelik hükmünü Yasa’ya aykırı bularak düzenlemenin yürütmesini durduruluştur.
 
Bu kararla birlikte ek ödeme alamayan öğretim üyeleri kurumlarına başvurarak geçmiş dönem alamadıkları ek ödemelerin kendilerine ödenmesini isteyebilecektir. Bu başvurunun reddi halinde 60 gün içerisinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilecektir
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
      Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
       Genel Sekreteri
 
 
 
MESAİ SAATİ DIŞINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE EK ÖDEME KESİNTİSİ DURDURULMUŞTUR
20.7.2011

Öğretim elemanlarından mesleğini serbest icra edenlere ek ödeme yapılamayacağına ilişkin “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesinin 8. bendi hükmünün iptali istemiyle açılan davada; Danıştay 8. Dairesi Yönetmelik hükmünü Yasa’ya aykırı bularak düzenlemenin yürütmesini durdurdu.
Bu kararla birlikte ek ödeme alamayan öğretim üyeleri kurumlarına başvurarak geçmiş dönem alamadıkları ek ödemelerin kendilerine ödenmesini isteyebilecektir. Bu başvurunun reddi halinde 60 gün içerisinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilecektir.
Ekte, Türk Nöroşürji Derneği tarafından açılan davada verilen karar yer almaktadır. Aynı Yönetmeliğe karşı yürütmesi durdurulan madde ile birlikte kimi başka maddelerine karşı da iptal istemini içeren Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan dava ise henüz sonuçlanmamış olup, sonuçlandığında ayrıca paylaşılacaktır.
 
Danıştay 8. Daire kararı için…
Başvuru dilekçesi için…