MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TTB’NİN 60.BÜYÜK KONGRESİ (1-2 TEMMUZ 2011) İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI KAMUOYUNA SUNULMUŞTUR.

Değerli Meslektaşlarım,
 
Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’nin 60.BüyükKongresi 1-2 Temmuz 2011 tarihlerinde Ankara’da toplanmıştır. Merkez konseyimizin kongreyle ilgili açıklaması kamuoyuna sunulmuştur.
 
Bilgilerinize sevgilerimizle çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
    Dr.Nuh DEMİRPAS

Adana-Osmaniye Tabip Odası
   Genel Sekreteri
 

 

TTB OLAĞAN 60. BÜYÜK KONGRESİ
1-2 Temmuz 2011
ANKARA

 
TTB Olağan 60. Büyük Kongresi 1-2 Temmuz 2011 tarihlerinde Ankara’da toplanmıştır. TTB Merkez Konseyi, Kongreyle ilgili aşağıdaki açıklamayı kamuoyuna iletir:
 
TTB 60. Büyük Kongresi öncesi ortam
 
1. TTB Olağan 60. Büyük Kongresi Türkiye’nin tarihinde özel bir yeri olacak 12 Haziran 2011 genel seçimlerinden sonra bir araya gelmiştir. TTB 59. Olağan Büyük Kongresi’nden (seçimli) bugüne geçen son bir yıllık süre -12 Eylül 2010 referandumu da göz önüne alındığında- neredeyse bütünüyle seçim atmosferi gündeminde yaşanmıştır. Bu ortamda ülke sorunları ve özel olarak sağlık/hekimlik konularının çözüme yönelik olarak ele alınması mümkün olamamış; propagandif, oy toplama kaygısı altında, gergin ve sağduyudan uzak bir dönem yaşanmıştır.

2. Geçen bir yıl hekimler açısından olumlu gelişmeler göstermemiş olup dönemin TTB açısından öne çıkan özelliği Türkiye ölçeğinde, sağlık/hekimlik sorunları zemininde yaygın, katılımlı, somut taleplerde ifade olan bir mücadele sürecinin yaşanmış olması ve devam etmesidir. Hekimlerin ve bir bütün olarak sağlık çalışanlarının uygulanan sağlık politikalarından -en hafif deyimiyle- hoşnutsuzluğu, daha ötesi “kabul edilemez” değerlendirmeleri artık yerleşmiştir. TTB dönem boyunca bunun yapısallığına dikkat çekmiş, görmezden gelmenin her anlamda kaybettiriciliğine vurgu yapmıştır.

3. Ülkemizde -ne yazık ki- hepimizi kaygılandıran (İnegöl, Dörtyol gibi) “olaylar” insanların eşit ve barış içerisinde yaşamalarını temel alan çözümleri zorlaştıran gelişmeler olarak yaşanmıştır.

4. Hemen bütün sorunların çözümünde ana sorumlu olan Hükümet’in her alanda görmezden gelen, saldırgan dil, tarz ve tutumu gerilimleri arttırmıştır.

5. Çalışanların hali ise geçtiğimiz ay içerisinde Swaziland, Zimbabve, Burma ile aynı kategoride Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kara listesine alınmamızla belgelenmiştir.

 
60. Büyük Kongre
 
Kabaca tasvir edilen bir yılın ardından toplanan TTB 60. Olağan Büyük Kongresi 2 saati bulan çalışma, denetleme ve mali rapor sunumlarını takiben 50’ye yakın konuşmacının söz aldığı ve yaklaşık 6 saat süren oturumlarda aşağıdaki konularda değerlendirmelerde bulundu:
Muayenehaneler ve yapılacaklar, aile hekimlerinin sorunları ve yapılacaklara dair öneriler, kamu ve özel hastanelerde yaşanan sorunlar, aile hekimliğinde giderek artan sıkıntılar, TTB’nin ülkede barışın hakim olması yönündeki çabalarına vurgu, aile hekimleri sözleşmelerinde taraf olmanın düşünülmesi, üniversitelerde ek ödeme sisteminin olanaksızlığı, GSS’nin 1 Ocak 2012’de yürürlüğe girmesinin etkisi, üniversitelerde mali kriz, 13 Mart ve 19-20 Nisan değerlendirmesi, bütün hekimleri ortaklaştıracak hedeflere vurgu, muayenehane hakkına dikkat çekme, Merkez Konseyi’nin Kürt sorununda “değerler savunusu” yaklaşımının her konuda geçerli olması uyarısı, anadilde eğitim ile anadil eğitiminin farkına dikkat çekme, Büyük Ortadoğu Projesi’nin ülkeyi bölme tehdidi, TTB değerleri, sorunlara yaklaşımda çerçeve, performans ya da aile hekimliği sözleşmelerinde yer almanın doğru olmadığı uyarısı, dünya ölçeğinde diğer ülkelerle dayanışma, küresel tutum geliştirmenin önemi, işyeri hekimliğinde yaşanan sorunlar, tek tip aidat uygulaması, Kızılay hekimlerinin yaşadığı mağduriyet ve Merkez Konseyi’nin gereken ataklığı göstermemesi, Kürt sorununun önemine vurgu, TTB Kongresi’nin 2 dilde yapılması talebi, Sağlık Bakanlığı’nın “planlama” çalışmalarının yarattığı sıkıntılar, hekim kadro pazarı, “taksi plakası” benzeri uygulamalar, tekelleşme sürecinin tehlikeleri, ruhsat pazarı, birinci basamakta yaşanan sorunlar, aile hekimlerinin mutsuzluğu ve pratisyen hekimleri beş’e bölmeyin çağrısı, kurum hekimlerinin hak kayıplarına ve mağduriyetlerine dikkat çekilmesi, hekimlere mücadeleye katılım çağrısı, aile hekimliğinde Bulgaristan Tabip Birliği (olumsuz) deneyiminin paylaşımı, sağlık endüstrisinin bugünkü ve gelecek 10 yıldaki seyrine dair düşünce ve TTB’ye uyarı/öneriler, genel seçim sonuçları değerlendirmesi, haklılığımız ve mücadeleye devamın önemi vurgusu, iyi hekimliğe özen, kötü meslek uygulamasına yönelik daha aktif çaba harcanmasının önemi, hastaya yeterli süre ayırma, özelde çalışan hekim sorunlarına daha fazla ilgi, TTB’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı (SDP) kavrayamadığı eleştirisi, ulusal bütünlüğü, Cumhuriyet değerlerini savunmadan SDP’ye karşı mücadelenin eksik kalacağı uyarısı, yeni çizgi belirleme önerisi, hukuksal mücadelenin artık sona erdiği hatırlatması, 13 Mart ve 19-20 Nisan’ın konjonktürelliği, hekimlerin sınıfsal analizi, yazar kasa ile başlayan süreç analizi, sendikal tutumun önemi, tıp öğrencileri ve asistan hekimlerin önemi, hekim hasta ilişkileri, ücret mücadelesinin yeri, anayasa tartışmalarına müdahil olma çağrısı, TTB’nin aile hekimleri ile yapay bir gerilim içerisine sokulmak istendiği, TTB’nin aile hekimlerinin de bütün hekimler gibi örgütü olduğu, herkese birlikte olma mesajlarının iletilmesinin önemi, eşit/tek üye aidatına geçilmesi gerekliliği, hekim özel sağlık kuruluşu ücret anlaşmazlıklarında izlenecek yol hakkında öneri, emekli hekimlerin durumu ve yapılabilecekler başlıklarına değinen konuşmalar yapıldı.

 
Daha sonra Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporları ayrı ayrı kongre delegelerinin oylamasına sunuldu ve tüm raporlar oybirliği ile aklandı.

Alınan kararlar:

 • 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının uygulamasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği bir Yönetmeliğin hazırlanmasına,
 • Tabip odası aidatlarının ait olduğu yılın Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi, 65 yaşı üzerinde olan ve mesleki faaliyeti bulunmayanlardan üyelik aidatı alınmamasına,
 • Hastanelerde kurulan hasta hakları kurullarında Tabip Odasının görevlendirdiği bir temsilcinin oy hakkına da sahip olarak hazır bulunması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına,
 • Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin çalışma koşullarının düzenlenmesi ve sözleşmelerinin belirlenmesi konusunda tabip odalarının yetkilerinin artırılması konusunda çalışma yapılması ve var olan çalışmaların sürdürülmesine,
 • Sağlık hizmetlerinin etkin ve nitelikli sürdürülebilmesi, sağlık hizmetlerine ulaşımın artırılabilmesi için, Türkçe dışında başka dillerin hakim dil olduğu bölgelere o dilleri bilen hekim ve yardımcı sağlık personeli atanmasına çalışılması için TTB Merkez Konseyi’nin Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmasına,
 • bölgede konuşulan dilleri bilmeyen sağlık personeline yönelik kurslar açılarak bölge hastalarının dillerini öğrenmelerinin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütülmesine,
 • “TTB barışı tartışıyor” toplantılarının çeşitli bölgelerde sürdürülmesine,
 • Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 23 ve 24. maddelerinde belirtilen il/ilçe kurullarında yer alacak hekimlerin Tabip Odası tarafından belirlenmesi için Merkez Konseyi tarafından çalışma yapılmasına,
 • Belli bir amaca özgülenmiş bağışlardan (gayrimenkul alınması, burs verilmesi vb.) TTB payının alınmamasına,
 • Tabip odalarına üye olan hekimlerden çalıştıkları alana bakılmaksızın tek tip aidat alınmasına, Alınacak aidat miktarının belirlenmesine ve kademeli olarak geçilmesine ilişkin çalışma yapmak üzere TTB Merkez Konseyi tarafından bir çalışma grubu oluşturulmasına,  karar verildi.

 
Kongrede ayrıca;

 •  
 • Aile sağlığı merkezlerinin standartlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması, ve aile hekimlerinin sorunlarına yönelik çalışmaların sürdürülmesi,
 • Aile hekimlerinin sözleşmeli değil Devlet güvenceli ve gelir güvenceli konumda çalışabilmelerini sağlamaya yönelik çalışma yapılması,
 • Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak özellikle sanayi bölgelerinde bu alanın temsilcileriyle işbirliği içinde çalışmalar yapılması,
 • Performans sisteminin yol açtığı sorunların tartışıldığı etkinlikler düzenlenmesi,
 • “Seçilen milletvekili Meclise girer” anlayış ve ilkesinden hareketle, milletvekilliği düşürülen ve Meclis dışında bırakılan milletvekillerinin görevlerine başlayabilmeleri için meclis nezdinde girişimde bulunmak ve kamuoyuna çağrı yapmak üzere TTB Merkez Konseyi’nce çalışmalar yapılması,
 • Ülkemizde yaşanan çatışmalı sürecin barışa çevrilmesi, demokratik ve özgürlükçü bir Anayasa’nın yapılması için aktif rol alınması,
 • Yunanistan’daki sağlık çalışanlarının mücadelesinin desteklenmesi amacıyla TTB Merkez Konseyi tarafından heyet oluşturularak ziyarette bulunulması,
 • Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısına karşı eylemler yapılması,
 • İşyeri hekimliği ile ilgili olarak Çalışma Bakanlığının olumsuz tutum ve uygulamalarına karşı etkinliklerin TMMOB ile işbirliği de yapılarak sürdürülmesi,
 • Ülkemizi bölebilecek, hekimleri farklılaştıran ve ayrımcılığa iten konu ve söylemlerden uzak durarak meslek sorunlarının çözümü için çaba gösterilmesi,
 • Her basamakta çalışan hekimin, günde 40 hastadan fazlasına bakmamaya davet edilmesi, Hekim ücretinin, emekliliğe yansıyacak şekilde ödenmesi ve emeklilik döneminde sosyal statüsüne uygun bir yaşam sürdürebilmesini sağlayacak şekilde olması için çalışmaların sürdürülmesi,
 • Tam Gün Yasası olarak bilinen 5947 sayılı yasanın uygulanmasında hekimlerin özlük haklarının kısıtlanmasına karşı hukuk ve diğer mücadele yöntemlerinin kullanılmasının yanı sıra hekimlerin isteğe bağlı olarak seçebilecekleri gerçek tam gün düzenleme önerisinin geliştirilmesi,
 • Hekimlerin çalışma koşulları (icap nöbetleri, mesai dışı çalışmalar, bayram ve tatil günlerinde çalışma vb.), özlük hakları (emekliliğe de yansıyacak şekilde) ve mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili durum saptaması ve sorunların giderilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi  temenni edildi.