MUAYENEHANE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Değerli Meslektaşlarım,
 
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 3 Ağustos 2011 günü değişiklik yapılmıştır. Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan, yapılan değişikliklerin ve eklemelerin özeti aşağıdaki şekilde sunulmuştur.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
       Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
         Genel Sekreteri
 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 3 Ağustos 2011 günü değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliklerin ve eklemelerin özeti şu şekildedir.
 

  • 3 Ağustos 2010 tarihine kadar açılmış muayenehanelere uygunluk için 4 yıl ek süre verilmiş, uyum süresi 03.08.2015 yılına uzatılmıştır. Bu nedenle 03.08.2011 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe verme zorunluluğu kalkmıştır. Dilekçe veren meslektaşlarımız için bir hak kaybı söz konusu değildir.
  • Değişiklikten önce Yönetmelikte; yapı kullanma izin belgesi, yangın tedbiri ve depreme dayanıklılık belgesinin yeni açılacak muayenehanelerden isteneceği düzenlenmişti. Değişiklikle mevcut muayenehanelerin de uyum süresi sonuna kadar Yönetmeliğin 12/D maddesindeki fiziki koşulların yanı sıra “Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da müdürlükçe onaylı sureti”ni ve “Binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belge”yi de edinmek ve uygunluk başvurusunda bulunmakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.
  • Mevcut muayenehanelerin Müdürlüğe yapacakları uygunluk başvurularında depreme dayanıklılık raporunun aranmayacağı belirtilmiştir.
  • Mevcut muayenehanelerin, 4 yıllık uyum süresi içerisinde başka bir adrese taşınma talebinde bulunması veya tek hekim muayenehanesinin müşterek muayenehaneye dönüştürülmek istenmesi halinde depreme dayanaklılık raporu da dahil yeni koşullara uyum zorunluluğu getirilmiştir.
  • Birden fazla hekimin aynı mekanda müşterek muayenehane açması uzun yıllardır süregelen bir uygulama olmakla birlikte “tam gün” den sonra kimi İl Sağlık Müdürlüklerince yasak olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Hukuken bir kısıtlama olmamasına rağmen yapılan bu hukuka aykırı yorumlar sorunlara yol açmış, son değişiklikle Yönetmeliğe müşterek muayenehanede çalışma biçimi eklenmiştir. Bu maddede her hekim için ayrı ayrı uygunluk belgesi almak koşuluyla fiziki imkanları yeterli muayenehanelerde birden fazla doktorun görev yapabileceği düzenlenmiştir.
  • 19 Ağustos 2008 tarihinden sonra yapılmış binalarda yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi aranmayacağı belirtilmiştir.  
  • Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet, lavabo gibi fiziki alanların 3194 sayılı İmar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır. İmar Kanunun Ek 1 inci maddesi imar planlarında Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulmasını öngörmektedir. Türk Standartları Enstitüsünün imar planlarındaki şartlarına ilişkin bilgi notu web sitemizde daha sonra duyurulacaktır.§  Muayenehanede en az bir sağlık personeli istihdam edilme zorunluluğunun Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulması sonucu yeni değişiklikte gerekli görülmesi halinde sağlık personeli ve sekreterin istihdam edilebileceği düzenlenmiştir.
  • Muayenehanelerde en az 16 m² kullanım alanına sahip muayene odası bulunma şartı devam ettirilmiş, eski düzenlemeye benzer biçimde muayene odasının birbiri ile bağlantılı iki oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odaların en az 8 m² hekim çalışma alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı olacağı belirtilmiştir.
  • Tuvalet bulunma zorunluluğu ultrasonografi (usg) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odası ve ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odası ile sınırlı tutulmuş, tuvaletin bu muayene odalarının yakınında bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı yerde olacağı belirtilmiştir.   §  Hasta bekleme salonunun 12 m² olması gerektiğine ilişkin düzenlemede değişiklik yapılmamış, müşterek muayenehane olma halindeki hasta bekleme salonlarının kullanım alanları belirlenmiştir.§  Cerrahi uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde bulunma zorunluluğu olan 10 m²’lik pansuman odası düzenlemesine enfeksiyon bulaşma riskinin engellenmesi amacıyla ibaresi eklenmiştir.
  • Tuvalete ilişkin düzenlemede “özürlülerin de kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş tuvalet bulunur. “ ifadesi çıkarılmıştır.§  Bebek emzirme ve bakım odası, arşiv birimi, aydınlatma ve ısıtma, atıklar, hasta ve çalışan güvenliği, acil seti düzenlemelerinde değişiklik yapılmamıştır.§  Tüm bu düzenlemelerin yanı sıra Yönetmeliğe Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerinde kurulacak sağlık tesisleri ve bu konaklama tesisleri bünyesinde bulunan sağlık ünitesine ilişkin düzenlemeler eklenmiştir.  

 
Değişiklikler TTB tarafından ayrıntılı olarak incelemekte olup, sağlık hizmetlerinin gereği olmadığı ve hekimlerin çalışma haklarını sınırlandırdığı, koşulları ağırlaştırdığı düşünülen değişiklikler hakkında gerekli girişimler yapılacaktır.