Muayenehanelerle İlgili Yönetmeliğin İptali İçin TTB Tarafından Dava Açılmıştır

Değerli Meslektaşlarım,

3 Ağustos 2010 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından  dava açılmıştır.

Konu ile ilgili açıklama ve dava dilekçesi örneği aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana Tabip Odası
Genel Sekreteri

3 Ağustos 2010 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali için dava açılmıştır.
Hatırlanacağı üzere bu yönetmelik, hekimleri ucuz iş gücü haline getirmeyi amaçlayan “Tam Gün” Yasasının bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi, Danıştay’ın Sağlık Bakanlığının haksız işlemlerinin yürütmesini durdurması sonrası çıkarıldı.

Sağlık Bakanı, muayenehaneleri kapatmakta kararlı olduklarını ve bunun için Tam Gün Yasasının dışında başka enstrümanlarının olduğunu söyleyerek,  yönetmeliğin çıkarılış amacını ortaya koydu.
Yönetmelikle yataklı sağlık hizmetleri verilen özel hastanelerden bile istenmeyen fiziki koşullar muayenehanelerden istenmiş, aksi halde mevcutların bir yıl içinde kapatılacağına ilişkin hüküm getirilmiştir. Hem muayenehanelerde verilen hizmet için gereksiz hem de yerine getirilmesi olanaksız koşullar nedeniyle 3 Ağustos tarihinden buyana ister serbest çalışsın, isterse kamu da, hekimler muayenehane ruhsatı alamaz olmuştur. Böylece Sağlık Bakanlığı hiçbir sektör için getirmediği ağır koşulları hekimlere getirerek, hekimlerin kendi başlarına bağımsız mesleki faaliyet yürütmesini ve emeğinin karşılığını almasını önleme kastını ortaya koymuştur.

Türk Tabipleri Birliği, halkın sağlık hakkını gözetmeyen, emeği ile geçinen hekimleri, mesleki bağımsızlığı hedef alan, bütünlüklü bir programın parçası olan uygulamalara son verilmesi için çaba göstermektedir. Bu nedenle de yönetmelik hükümlerini  yargıya taşırken, haksız ve hukuka aykırı uygulamalara son verilmesi için çağrıda bulunmaktadır.

Dava dilekçesi için tıklayınız…