Nöbetlerle İlgili Dilekçe

Nöbetlerle İlgili Dilekçe

Sayın Üyemiz,

Hepinizin bildiği gibi Doğankent te yaptığımız basın açıklaması sonrasında.Adana Tabip Odası, ATO Aile Hekimliği Komisyonu, Derneğimiz ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak 17:30 da Adana Tabip Odasında toplanma kararı almıştık. Toplantıya Dr.Kadir Can Tuncel, Dr.Ahmet Suntur, Dr.Lale Gezer, Dr.Erhan Özeren, Dr.Ahmet Yönder, Dr.M.Tamer Karaarslan, Dr.Ali Kemal Azder, Dr.Tanju İşimtekin, Dr.Tekin Müjde ve Dr.Yaşar Ulutaş isimli arkadaşlar katılmış olup ilgili mevzuat ve yazışmalar masaya yatırılarak tartışılmıştır. Yaklaşık 20:00 ye kadar çalıştıktan sonra, yeni kurduğumuz kapalı facebook grubunda gece 24:00 e kadar yazışmalar devam etmiş ve bir dilekçe formatı hazırlanmıştır. Şimdi bu Dilekçe Örneğini ekli dosyada sizlerle paylaşıyoruz.

Not: Bu arada Memur-Sen ve Türk Sağ- Sen ile de temaslar kurulup çalışmalarımıza katılmaları önerilecek.

ADANA TABİP ODASI AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU
ADANA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ (ADANAHED)
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLER SENDİKASI

 

İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE

ADANA

14 Mart 2014 Tarih ve7314 Sayılı yazınız ekinde bulunan ve 18.01.2014 TARİH VE 28886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 52.maddesinde yer alan MADDE 52 – 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi “Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç hâlinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir maddesi vurgulanan onayla; Yüreğir Cumhuriyet Toplum Sağlığı Bölgesindeki Tüm Aile Hekimlerine Adana Devlet Hastanesi Karataş Ek Hizmet Birimine bağlı Doğankent Beldesindeki Adana Devlet Hastanesi Doğankent Ek Hizmet Birimi binası adı altında açılmış olan sağlık tesisinde nöbet tutmam tarafıma tebliğ edilmiştir.

Ancak; Açılan Ek Hizmet Biriminin Ek 33. maddede belirtilen yerlerle hiçbir benzerliği yoktur zira kanunda tarif edilen yerler; Yataklı Tedavi Kurumları, Seyyar Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleridir.

Ayrıca yeni açıldığı belirtilen bu tesisin; SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI HASTANELER VE EK SAĞLIK TESİSLERİNİN AÇILMASI VE İŞLEYİŞİ İLE HİZMET BİRLEŞTİRMESİ YAPILMASI HAKKINDA YÖNERGE’sinde belirtilen hiçbir kritere uymadığı gibi buranın açılması için de kanun, yönetmelik ve yönergelerin gerektirdiği herhangi bir izin ve ruhsat alınmadığı düşünülmektedir. Yine 18 Ocak 2014 tarih 28886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN un (6514) 46. Maddesinde 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 11-… ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır…” denilmektedir.

Görevlendirme Onayı incelendiğinde; Burada vereceğim Sağlık Hizmeti tanımlanmamıştır (Poliklinik Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri veya 112 Acil Sağlık Hizmetleri gibi) . Zira verilecek sağlık hizmetiyle kullanılacak tıbbi malzemeler, alınacak ruhsatlar vb şeyler farklılık göstermektedir. Bahsi geçen; Adana Devlet Hastanesi Karataş Ek Hizmet Birimine bağlı olarak açılan Doğankent Ek Hizmet Birimi incelendiğinde yukarıda bahsettiğim kanun, yönetmelik ve yönergelerin hiçbirine uymadığı görülmektedir. Burada verilmeye çalışılan Sağlık Hizmetinin Çalışanlara ve burada yaşayan insanlara önlenemeyecek zararlar meydana getirmeden derhal durdurulması ve Kanunsuz olarak konulan nöbetlerin derhal iptal edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı, tarafıma tebliğ edilen nöbeti; Kanunlara ve yönetmeliklere uygun olmadığından tutmayacağımı bilgilerinize arz ederim.