“ADANA-OSMANİYE HEKİM MECLİSİ” ÇOKSES-TEKYÜREK OLARAK 21 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANIYOR….

Değerli Meslektaşlarım,

2 Kasım 2011 günü gece yarısı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını değiştirmekle kalmayıp,

6023 sayılı TTB Kanun’unun 1. maddesinde geçen tabipliğin “kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresini çıkararak artık Hekimlik mesleğinin kamu ve kişi yararına insancıl niteliğinin olmadığını ve piyasa şartlarına göre görev yapılmasını istediğinden, devlet hastanelerinin kâr-zarar hesabına göre çalışan birer ticarethaneye dönüştürülüp sınıflandırılmasından “kamu” sağlık kurumları yöneticiliklerine “her şeye muktedir CEO”ların atanmasına, “ithal hekim” uygulamasından, meslekten men edilmesi kararının Bakanlık tarafından verilmesinden, mevcut klinik şef ve şef yardımcılarının unvanlarının iptaline ve eğitim görevlilerinin siyaseten belirlenmesine kadar sağlık alanını baştan sona yeniden düzenlemektedir.

12 Kasım 2011 Cumartesi günü Ankara’da toplanan Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi’nin almış olduğu karara uygun olarak Adana ve Osmaniye illerini içine alan             “Adana-Osmaniye Hekim Meclisi”  21 Kasım 2011 Pazartesi Saat 18.00’da Adana Tabip Odası’nda toplanacaktır.

“Adana-Osmaniye Hekim Meclisi”ne, Tüm aile hekimleri, toplum sağlığı hekimleri, pratisyen hekimler, uzman hekimler, Üniversite öğretim görevlileri, Şef ve Şef Yardımcısı öğretim görevlileri, asistan hekimler, işyeri hekimleri, kurum hekimleri, 112 Hekimleri, Acil Hekimleri, özelde çalışan hekimler, emekli hekimler,  tıp öğrencileri yani tüm hekimlerin katılması çok önemlidir.

Kanun hükmünde Kararname ile yapılanın Kamu Sağlığının piyasalaştırılması, özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi olduğunu bilen bizler, bu toplantıda mücadele yöntemlerimizi görüşmek ÇOKSES-TEKYÜREK olarak neler yapabileceğimizi tartışmak  için bir araya geleceğiz.

Katılımınız konusunda herkese saygı ve sevgilerimizle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

     Dr. Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip Odası
             
Başkanı