“II. TAM GÜN TORBASI” YASASI’NA KARŞI MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE TABİP ODALARI ÇATISI ALTINDA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Değerli Meslektaşlarım,
Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’nin Merkez Konseyi, şu ya da bu ölçekte bir grup oluşturan meslektaşlarımızın çıkarlarını temel alarak değil, bütün hekimlerin sağlık hakkı temelinde haklarımız için davranacağını düşündüğünü, bu çerçevede TTB dışında bir adres ve çabanın gereği, değeri ve anlamının olmadığını ve bütün hekimleri “II. TAM GÜN TORBASI” vesilesiyle bir kez daha dayanışmamızı güçlendirmemizi ve tabip odalarında bir araya gelerek TTB çatısı altında mücadeleye çağıran bilgi notunu yayınlamıştır.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

Bilgi Notu
4 Aralık 2010: Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
6 Aralık 2010: Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirildi.
7-8 Aralık 2010: Bakanlık tarafından hazırlık yapıldı ve “Konunun önem ve özelliği gereği sözü edilen düzenlemelerin siyasi partilerin mutabakatıyla gerçekleştirilmesi için” siyasi parti grup başkanvekilliklerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan “Torba Kanun Tasarısı metnine madde ilavesi suretiyle eklenmesi için” hazırlık metni iletildi.
9 Aralık 2010: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Hukuk Bürosu hazırlık metni üzerinde çalışmalara başladı.

TTB Merkez Konseyi söz konusu önerinin Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilişkisi olmadığı gibi taleplerimizle de ilişkisi olmadığını üzülerek tespit etmiştir. Konu, 11-12 Aralık 2010 tarihinde İstanbul’da yapılan XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın “Tam Gün Süreci ve Beklentiler” oturumunda da konuşulmuştur.

TTB’nin bu başlıkta tutumu ve önerileri nettir.

TTB Merkez Konseyi tarafından siyasi partiler düzeyinde girişimlere başlanmış olup önümüzdeki günlerde sürdürülecektir. TTB Merkez Konseyi şu ya da bu ölçekte bir grup oluşturan meslektaşlarımızın çıkarlarını temel alarak değil, bütün hekimlerin sağlık hakkı temelinde haklarımız için davranacağını düşünmektedir. Bu çerçevede TTB dışında bir adres ve çabanın gereği, değeri ve anlamı yoktur.

Kuşkusuz TTB, Bakanlığın/Hükümet’in torbalarını izlemenin ötesinde bir programın gerekli olduğunu bilmekte ve meslektaşlarına bunun önemini anlatmaktadır.

TTB Merkez Konseyi bütün hekimleri “II. tam gün torbası” vesilesiyle bir kez daha dayanışmamızı güçlendirmeye, tabip odalarında bir araya gelerek TTB çatısı altında mücadeleye çağırmaktadır.