Sağlık Bakanlığı’nın Açtığı Kamu Görevinden Çıkarma Soruşturmaları Hakkında

Sağlık Bakanlığı’nın Açtığı Kamu Görevinden Çıkarma Soruşturmaları Hakkında

Birliğimize ulaştırılan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı hekimler hakkında kamu görevinden çıkarma teklifi ile soruşturmalar başlatmıştır. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü imzası ile gönderilen yazılarda soruşturmaların dayanağı olarak 7145 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 35. madde gösterilmektedir.

01.08.2019 tarihinde bakan oluru ile bir komisyon kurulduğu, bu komisyonun yaptığı incelemelerde “terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulu’nca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisağı yahut bunlarla irtibatı olduğunun değerlendirildiği” ileri sürülmekte ve yedi gün içinde savunma istenmektedir. Komisyonun hangi tarihte, ne tür bilgi ve belgeleri incelediği, bu inceleme sonucunda ne tür kanıtlara dayanıldığı, “kanıta” dayalı değerlendirme sonucu üyelik mi, mensubiyet mi, iltisak mı, yoksa irtibat mı tespit edildiği belirtilmemektedir.

375 sayılı KHK’nin geçici 35. maddesi, 31.07.2021 günü uygulama süresi bitecek olan uzatılmış bir OHAL uygulamasıdır. Birliğimize yapılan başvurulardan anlaşıldığı kadarıyla,  haklarında kamu görevinden ihraç soruşturması açılan hekimler, “güvenlik soruşturması” uygulamasına maruz bırakılan ve bu nedenle görevine başlatılmayan; Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrasında yargı kararı ile görevine başlayabilen hekimlerdir.

Sağlık Bakanlığı’nın Anayasa Mahkemesi ve idare mahkemesi kararlarını ve hatta daha sonra yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nu arkadan dolanmak suretiyle Anayasa’ya aykırı bir uygulama başlattığı görülmektedir. Bu hukuk dışılığa vakit geçirilmeksizin son verilmelidir. Disiplin suçu oluşturan bir fiilin varlığı söz konusu ise kamu görevlisi hekimlerin savunma haklarını güvence altına alan, olağan soruşturma süreçleri işletilmelidir.

Meslektaşlarımız;

  • 31.07.2021 günü yürürlükten kalkacak olan uzatılmış OHAL düzenlemesi olan 375 sayılı KHK’nin geçici 35. maddesine dayanılarak, Anayasa Mahkemesi ve idare mahkemeleri kararları ile Anayasa’ya aykırı olduğu ortaya konulan haksız güvenlik soruşturması işlemini tekrar yürürlüğe koyma sonucuna yönelmiş açıkça hukuka aykırı soruşturma açılması işleminin geri alınmasını talep edebilirsiniz.
  • Savunma hakkınızı kullanmadan önce hakkınızdaki iddiaların, bu iddiaların dayandığı delillerin, soruşturma konusu fiilin ve hukuki nitelendirmesinin; bir diğer deyişle suçlamanın ne olduğunun tarafınıza bildirilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır.
  • Savunma hakkınızı gereği gibi kullanabilmeniz için soruşturma dosyasını incelemek ve örnek alma hakkına sahipsiniz. Soruşturma dosyası içinde bulunan her türlü bilgi ve belgenin bir örneğinin tarafınıza verilmesini talep edebilirsiniz.
  • Soruşturmayı yürüten komisyon üyelerinin kimler olduğunun tarafınıza bildirilmesini isteyebilirsiniz.
  • Belirtilen eksikliklerin giderilmesinden sonra savunmanızı yazılı olarak sunmak ya da sözlü olarak vekiliniz ile birlikte sunmak için gereken sürenin verilmesini isteyebilirsiniz.

Söz konusu haklarınızın dayanaklarına ilişkin hukuk büromuzun hazırladığı rehber yazısına ulaşmak için tıklayın.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi