Sağlık Çalışanlarını İşlevsiz Hale Getiriyorlar

Sağlık Çalışanlarını İşlevsiz Hale Getiriyorlar

AİLE HEKİMİ, EBE VE HEMŞİRELERE NÖBET KONMASINA TEPKİ

“Sağlık Çalışanlarını İşlevsiz Hale Getiriyorlar”

Adana Tabip Odasında bir araya gelen Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu, Adana Aile Hekimlikleri Derneği, SES, Türk Sağlık-Sen Adana Şube, Genel Sağlık İş Sendikası Adana İl Temsilciliği ile Dev-Sağlık İş Adana Şubesi yönetici ve üyeleri Adana Halk Sağlığı Müdürlüğünün yayınladığı bir yazı ile Aile Sağlığı Merkezinde çalışan bütün Aile Hekimi, Ebe ve Hemşirelere 25 Ekim 2014 Cumartesi günü nöbet koymasına tepki gösterdi.

Bütün Adana’ya aynı gün ve aynı saatte nöbet konması, nöbet ihtiyacının ne kadar gerekli ya da gereksiz olduğunun açık bir göstergesi olduğunu ifade eden Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş kurumlar adına yaptığı açıklamada “Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezlerini, acil hizmeti sunan birimlere dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Birinci basamak çalışanlarını, evrensel ölçülerde tanımlanmış amaç, görev ve sorumluluğu dışında bir alanda yani ‘İkinci basamak sağlık hizmetlerinde’ çalıştırarak işlevsiz hale getirmektedirler” dedi.

 

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARINA, YENİ VE AĞIR BİR YÜK DAHA GETİRİLMİŞTİR

Dr. Ulutaş, “Bir yandan ‘Acil Hizmetleri’ hastane ortamından koparılarak daha niteliksiz hale getirilirken, diğer yandan, halkın sağlık alanında ilk başvuru yeri olan, bebek ve gebelerin aşılarının, izlemlerinin yapıldığı, kronik hastalıkların kontrolünün sağlandığı, temel sağlık hizmetlerinin sunulduğu birinci basamak çökertilmektedir. Diğer yandan da, Birinci basamakta uzmanlaşmış, deneyim kazanmış aile hekimleri, acil sağlık hizmeti gibi, farklı bir mesleki eğitim ve deneyim gerektiren alanda, üstelik 40 saatlik haftalık çalışma saatine ek olarak, birçok mesleki riski barındıran koşullarda zorla çalıştırılmaya zorlanmaktadır. Acil servis hekimliği farklı bir mesleki eğitim süreci gerektirmektedir. Acil birimlerde sağlık hizmeti sunan çalışanlar, belirli periyodlarda bilgi becerilerini yenilemek için bir takım eğitimlerden geçerler. Acil sağlık hizmetlerini bu alanda sürekli eğitim almayan sağlık çalışanlarıyla gidermeye çalışmak halkın sağlığını tehlikeye atmak anlamına gelmektedir. Hastane acillerinde her an şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının güvenliğini bile sağlamada acizlik gösteren bir yönetimin bu kararla şiddeti ASM ve TSM’lere taşıyacağı bilinmelidir. Otoriter bir yönetim tarzına şahit olmaktayız. Sağlık Çalışanları uzun mesai saatlerinde, zor şartlar altında çalışmakta, angaryalara maruz kalmakta buna karşın herhangi bir taleplerine olumlu yanıt bulamamakta ve yönetime hiçbir şekilde katılmaları söz konusu olmamaktadır. Artık, çalışanlarında yönetime katılması ve durumun etkin ve adil çözümü için, istihdam ilişkilerinin tüm boyutlarıyla incelenmesi için; sosyal aktörler arasında eşitlik, adalet ve demokrasinin tesisi için; sağlık, sosyal güvenlik, refah artışı, emeklilik, katılım gibi konularda çalışan örgütlerinin sürece katılımının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu görülmektedir. İş Yükü gerçekten ağır olan, yirminin üzerinde görevi bulunan Aile Hekimliği Çalışanlarına, yeni ve ağır bir yük daha getirilmiştir. Her gün getirilen angaryalar ve iş yükü ile artık işimizi yapamaz hale geldik. Çalışanlarımızda oluşan bıkkınlık ard arda istifalar getirmektedir. Kendi haklarımız, mesleğimiz, geleceğimiz ve halkın nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı için kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz.” Diye konuştu.

 

BASIN METNİ

Değerli Basın Mensupları ve Sevgili Meslektaşlarım,

Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü dün yayınladığı bir yazı ile Aile Sağlığı Merkezinde çalışan bütün Aile Hekimi, Ebe ve Hemşirelere 25 Ekim 2014 Cumartesi günü 08: 00-16: 00 saatleri arasında nöbet koymuştur. Bütün Adana’ya aynı gün ve aynı saatte nöbet konması Nöbet ihtiyacının ne kadar gerekli ya da gereksiz olduğunun açık bir göstergesidir.

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezlerini, acil hizmeti sunan birimlere dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Birinci basamak çalışanlarını, evrensel ölçülerde tanımlanmış amaç, görev ve sorumluluğu dışında bir alanda yani ‘İkinci basamak sağlık hizmetlerinde’ çalıştırarak işlevsiz hale getirmektedirler.

Bir yandan ‘Acil Hizmetleri’ hastane ortamından koparılarak daha niteliksiz hale getirilirken, diğer yandan, halkın sağlık alanında ilk başvuru yeri olan, bebek ve gebelerin aşılarının, izlemlerinin yapıldığı, kronik hastalıkların kontrolünün sağlandığı, temel sağlık hizmetlerinin sunulduğu birinci basamak çökertilmektedir. Diğer yandan da, Birinci basamakta uzmanlaşmış, deneyim kazanmış aile hekimleri, acil sağlık hizmeti gibi, farklı bir mesleki eğitim ve deneyim gerektiren alanda, üstelik 40 saatlik haftalık çalışma saatine ek olarak, birçok mesleki riski barındıran koşullarda zorla çalıştırılmaya zorlanmaktadır.

Acil servis hekimliği farklı bir mesleki eğitim süreci gerektirmektedir. Acil birimlerde sağlık hizmeti sunan çalışanlar, belirli periyodlarda bilgi becerilerini yenilemek için bir takım eğitimlerden geçerler. Acil sağlık hizmetlerini bu alanda sürekli eğitim almayan sağlık çalışanlarıyla gidermeye çalışmak halkın sağlığını tehlikeye atmak anlamına gelmektedir

Hastane acillerinde her an şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının güvenliğini bile sağlamada acizlik gösteren bir yönetimin bu kararla şiddeti ASM ve TSM lere taşıyacağı bilinmelidir.

Önce eğitim vereceğiz, Aile Hekimlerini acillerde eğiteceğiz dediler, ayda 8 saat acil serviste nöbet tutturarak bu eğitim işinin olmayacağını gördüler. Döndüler ihtiyaç var, yeşil alanda çalışacaksınız dediler ama bu da olmadı. Bu defada Aile Sağlığı Merkezlerinde nöbet tutacaksınız diyorlar.

Sağlık çalışanları, ilk günden beri Sağlık Bakanlığının haksız ve hukuksuz nöbet dayatmasına karşı onurlu bir duruş sergileyerek nöbetlere gitmemiş ve bundan sonrada gitmeyeceklerini ilan etmişlerdir.

Aile hekimleri ve birinci basamak sağlık hizmetleri, durmak bilmez bir değişime kurban edilmektedir. Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlığın her birimi tüketim nesnesine dönüşen kışkırtılmış bir hasta akınına uğramıştır ve hastane acilleri çökmüştür. Hastane acillerinin sorunlarının, acil hizmeti veren ASM ve TSM ler yoluyla giderilemeyeceği açıktır.
Değerli basın mensupları, Otoriter bir yönetim tarzına şahit olmaktayız. Sağlık Çalışanları uzun mesai saatlerinde, zor şartlar altında çalışmakta, angaryalara maruz kalmakta buna karşın herhangi bir taleplerine olumlu yanıt bulamamakta ve yönetime hiçbir şekilde katılmaları söz konusu olmamaktadır. Artık, çalışanlarında yönetime katılması ve durumun etkin ve adil çözümü için, istihdam ilişkilerinin tüm boyutlarıyla incelenmesi için; sosyal aktörler arasında eşitlik, adalet ve demokrasinin tesisi için; sağlık, sosyal güvenlik, refah artışı, emeklilik, katılım gibi konularda çalışan örgütlerinin sürece katılımının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu görülmektedir.

Acil Hekimliği ve hemşireliği tüm Tıp Disiplinlerinde olduğu gibi çok özel bir tecrübe, bilgi ve beceri gerektirmektedir. Aile Hekimliği ise çok daha farklı bir çalışma disiplinidir. Bu nöbetler bir an önce yürürlükten kaldırılarak İhtiyaç ve zaruret olan yerlere, konusunda uzman, tecrübeli yeni kadrolar tahsis edilmeli, Personel Dağılım Cetvelleri günün ihtiyaçlarına göre gerçekçi bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Çözüm, sağlığı toplumun gereksinmelerine göre planlayan, yaşama geçiren bir yönetim anlayışı ile mümkündür.

İş Yükü gerçekten ağır olan, yirminin üzerinde görevi bulunan Aile Hekimliği Çalışanlarına, yeni ve ağır bir yük daha getirilmiştir. Her gün getirilen angaryalar ve iş yükü ile artık işimizi yapamaz hale geldik. Çalışanlarımızda oluşan bıkkınlık ard arda istifalar getirmektedir.

Yöneticiler popülizm peşinde koşarken çalışanları göz ardı etmektedir. Kendi kurallarını bizlere dayatan bir yönetim karşısında örgütlerimiz, sağlık çalışanlarının yegâne gücüdür ve Sağlık Çalışanları, çıkarlarını korumak adına ortaklaşarak güçlerini en üst noktaya çıkaracaktır.

Kendi haklarımız, mesleğimiz, geleceğimiz ve halkın nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı için kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz.

 

  • Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu
  • Adana Aile Hekimlikleri Derneği
  • Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi (SES)
  • Türkiye Sağlık Ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Adana Şb. (Türk Sağlık-Sen)
  • Genel Sağlık İş Sendikası Adana İl Temsilciliği
  • Dev-Sağlık İş Adana Şubesi