Sağlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8’den %10’a Çıkarıldı

Sağlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8’den %10’a Çıkarıldı

07.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile; 24.12.2017 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1. maddesinin 1. fıkrasının;

a) (a) bendinde yer ala %18 ibaresi %20,
b) (c) bendinde yer alan %8 ibaresi %10 şeklinde

değiştirilmiştir.

KDV oranı değiştirilerek %8’den %10’a çıkarılan hizmetler arasında; Karar’ın 1. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan (II) sayılı Listenin 21. Sırasında;

“21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri”

yer almaktadır.

İlgili düzenleme yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girecek olup, 10.07.2023 tarihinden itibaren meslektaşlarımızın düzenleyeceği serbest meslek makbuzu ve faturalarda KDV oranını %10 olarak hesaplaması gerekecektir.

Bilgilerinize sunarız.