SAĞLIK BAKANLIĞI, HEKİMLERE GÖZDAĞI VERMEKTE, “BASKI İLE GÖREV EYLEMİNE KATILMADIM” ŞEKLİNDE YAZI İMZALATMAYA ÇALIŞMAKTADIR.

Değerli Meslektaşlarım,
Sağlık Bakanlığı, ülkenin dört bir yanına gönderdiği müfettişlerle, hekimleri arayarak (ivedi telefon tebliğleriyle)  GREV  eylemine “KATILMADIKLARINA”  dair bir yazı imzalattırılmaya çalışmaktadırlar. (Aldığımız duyumlara göre Özellikle Ankara (Dışkapı), İstanbul,Bursa, Van)
Anlaşılmaktadır ki Sağlık Bakanlığı dört bir yanda başlattığı bu baskıyla bir yandan hekimlere ‘gözdağı’ vermekte diğer yandan da baskı ile toplamayı planladığı, “GöREV eylemine katılmadım” şeklindeki yazılarla eylemin katılımının “çok düşük” olduğu savunmasına dayanak oluşturmayı planlamaktadır.
 
Bu konu ile Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği aşağıdaki bilgi notunu göndermiştir.
 
Çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.
 
     Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
       Genel Sekreteri
 
Sağlık Bakanlığı, ülkenin dört bir yanına gönderilen müfettişlerin ivedi telefon tebliğleriyle hekimleri çağırıp GöREV eylemine katılmadıklarına dair yazı imzalatmaya çalışmaktadır.
Bu uygulamanın, herhangi bir düzenlemede ve ülkemiz idari geleneğinde yeri yoktur. Çalışanların eylem ve işlemlerinin müfettişler aracılığıyla denetlenmesi ve gerektiğinde soruşturulması mümkün olmakla birlikte bütün bunların belirlenmiş bir yöntemi (usulü) vardır. Acil telefon çağrısıyla, kimi yerlerde hafta sonuna randevu verilerek, meslektaşlarımızın davet edildiği, çağrının sebebinin belirtilmediği bir müfettişlik uygulaması yönteminin hukuksal temeli bulunmamaktadır.
 
Sayın Bakanı, sağlık çalışanlarına baskı uygulamak yerine onları anlamaya çalışmaya, her gün onlarca sağlık çalışanının fiziki şiddete maruz kalmasının ya da kimi tedavi olanaklarına kavuşabilmek için Cumhurbaşkanından ‘himaye’ talep edilmesinin sebeplerini anlayıp ortadan kaldırmaya gayret etmek yerine, gerçeği gizleyebilmek için meslektaşlarımızdan baskıyla belge toplamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.

 
Can güvenliğimiz ve iş güvencemiz ile halkın sağlık hakkı için yürüttüğümüz eylemlerimiz evrensel hukuk normlarında ya da ülkemiz hukuksal düzenlemelerinde demokratik eylemler olarak nitelenmekte ve meşru kabul edilmektedir. Hepimizin özverili çabaları ve hastaların anlayışlı tutumu sonucunda ülke çapında iki gün boyunca herhangi bir mağduriyet yaşanmadan  GöREV yapılmış olmasının müfettiş soruşturmasına konu edilecek bir yanı bulunmamaktadır. Bu nedenle, eyleme katılmadığınıza ilişkin imzalatılmak istenen belgenin hukuksal bir niteliği bulunmamakla birlikte söz konusu çabayı yürüten müfettişler başta olmak üzere onları bu işi yapmak üzere görevlendirenlerin görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerinde kuşku yoktur.
 
Gelişmeleri izlediğimizi ve her aşamayı paylaşacağımızı, ayrıca 26 Nisan 2011 Salı günü konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacağımızı belirterek kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TTB Merkez Konseyi

 
Bilgi notu:
 
Anlaşılmaktadır ki Sağlık Bakanlığı dört bir yanda başlattığı bu baskıyla bir yandan hekimlere ‘gözdağı’ vermekte diğer yandan da baskı ile toplamayı planladığı, “GöREV eylemine katılmadım” şeklindeki yazılarla eylemin katılımının “çok düşük” olduğu savunmasına dayanak oluşturmayı planlamaktadır.
Meslektaşlarımızın müfettişlerin çağrılarına gittiklerinde ne amaçla çağırıldıklarını, söz konusu olanın bir soruşturma/ön soruşturma olup olmadığını sormaları yerinde olacaktır. Müfettişin cevabı “soruşturma/savunma alma” ise aşağıda örneği olan yazılı süreci başlatmak için izin isteyerek ayrılmak uygundur. Müfettiş tarafından “soruşturma olmadığı, sadece bilginize başvurulduğu” söylendiği takdirde bilgi alınması için 19-20 Nisan’ın çağrıcısı olarak TTB Merkez Konseyi ile görüşülmesi, hastane/sağlık kuruluşu vb. ile ilgili ise herhangi bir bilgi vermek istemediğiniz söylenmelidir.

 
Örnek:
 
Sayın …………….
 
Sağlık Bakanlığı Müfettişi,
 
22.4.2011 tarihinde tarafıma sözlü olarak iletilen çağrınız üzerine görüşmeye geldiğimde iş bırakma eylemine katılıp katılmadığım ve hasta bakıp bakmadığım hakkında sorular sorulmuş; bu hususlarda savunma vermem istenmiştir.
 
Tarafıma yöneltilen suçlamanın yazılı olarak bildirilmesi halinde yasal süresi içinde savunmamı yazılı olarak sunacağımı beyan ederim.
 
Bilgilerinize sunarım. ../4/2011
 
Dr.  ……..   …………………..