SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ÇALIŞMA İZNİ VE RUHSAT İPTALLERİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA VERİLMİŞTİR

Değerli Meslektaşlarım,

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile Nisan ayı boyunca, çok sayıda hekimin geçici çalışma belgelerini veya ruhsatlarını iptal etti. İptal yazılarında 7 Nisan 2011 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikleri sonucu kamuda ve üniversitede çalışan hekimlerin bu görevlerinden ayrılarak durumlarını 1219 sayılı Yasanın 12. maddesine 2 Mayıs tarihine kadar uygun hale getirmelerini, aksi halde çalışamayacaklarını bildirmişti.

Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu tarafından açılan davalarda sürenin kısalığı nedeniyle savunmaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmesi istenilmişti ve iki ayrı davada yürütmeyi durdurma kararı verilmitir.

Konu ile ilgili mahkeme kararı aşağıda sunulmuştur.

Çalışmalarınızda başarılar diler sevgi ve saygılarımı sunarız.

      Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
       Genel Sekreteri

 

 SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ÇALIŞMA İZNİ VE RUHSAT İPTALLERİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA 

02 Mayıs 2011
Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile Nisan ayı boyunca, çok sayıda hekimin geçici çalışma belgelerini veya ruhsatlarını iptal etti. İptal yazılarında 7 Nisan 2011 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikleri sonucu kamuda ve üniversitede çalışan hekimlerin bu görevlerinden ayrılarak durumlarını 1219 sayılı Yasanın 12. maddesine 2 Mayıs tarihine kadar uygun hale getirmelerini, aksi halde çalışamayacaklarını bildirmişti.
 
TTB Hukuk bürosu tarafından, İl Sağlık Müdürlüğünün bu tür ruhsat ve çalışma izin belgelerinin iptalinin hukuka aykırı olduğuna ilişkin örnek dava dilekçeleri hazırlanarak hekimlere destek sunuldu. Açılan davalarda sürenin kısalığı nedeniyle savunmaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmesi istenildi. İki ayrı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu kararlar ekte paylaşılmaktadır.
Yürütmeyi durdurma kararlarından biri öğretim üyesi hekimin mesai bitiminde çalışmakta olduğu özel hastanedeki çalışma izninin iptaline ilişkin, diğeri ise Sağlık Bakanlığına bağlı bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan hekimin görüntüleme merkezinin ruhsatının ve çalışma izin belgesinin iptaline ilişkindir.
Bu kararlar üzerine Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne başvurularak kendilerine tebliğ edilen kararlar yokmuşçasına uygulamanın sürdürülmesinin Anayasa’nın 2. maddesinde ifade edilen hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olacağı belirtilerek benzeri bütün hukuka aykırı işlemlerin geri alınması istenilmiştir.
Ankara 4. İdare Mahkemesi Kararı  (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-2628.html)
Ankara 6.İdare Mahkemsi Kararı ( http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-2628.html)