SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TAMGÜN YASASI İLE İMZALATILAN TEBELLÜG ETTİRİLEN YAZISINA KARŞILIK YAZILACAK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Değerli Meslektaşlarım,
 
Sağlık Müdürlüğü’nden “Tamgün Yasası” konulu hekimlere imzalattırılan ve tebellüg ettirilen yazıya karşılık olarak yazılacak dilekçe Adana-Osmaniye Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur.
 
Çalışmalarınızda başarılar diler,saygı ve sevgilerimizle,
 
Dr .Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri 
 

A D A N A      V A L İ L İ Ğ İ
İL    S A Ğ L I K    M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E

 

İLGİ     :   …/…/2011 T. ve ….. sayılı “Tam Gün Yasası” konulu yazınız

KONU : İdari Yargılama Usulü Yasasının 11. maddesi kapsamında ilgide kayıtlı yazıya konu uygulamadan dönülmesi, aksi halde yazı gereğini en geç ne zaman yapabileceğim ve yapmaz isem ne gibi yaptırımlara maruz kalabileceğim hususlarının bildirilmesi talebidir. 

 

Sayın İlgili,

İlgide kayıtlı yazınızla Sağlık Bakanlığının 08/03/2011 T. ve 10538 sayılı yazısı gerekçe gösterilerek kamu ya da özel sağlık kuruluşundaki görevlerimden birini seçerek bağlı olduğum kuruma başvurmam istenmiştir.  Yazı gereğini en geç hangi tarihe dek yapmam gerektiği ve yapmaz isem ne olacağı hususlarının bildirilmesi gerektiğini hatırlatırım. Ancak öncelikli talebim bu haksız uygulamadan dönülmesi yönündedir. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 1219 sayılı Yasanın değişik 12. maddesinin iptal edilen 2. fıkrasındaki “bentlerden yalnızca birindeki” şeklindeki ibare yönünden telafisi olanaksız zararların doğmasını önlemek için yürütmenin durdurulmasına karar verdiğine, yazınıza dayanak hükmün de Türk Tabipler Birliğince Anayasaya aykırılığı nedeniyle ve yürütmenin durdurulması istekli olarak dava konusu edildiğine, açılan bu davada yürütmenin durdurulup durdurulmayacağı hususu belli olmaksızın eyleme geçmenizin hakkaniyete uygun olmayacağına dikkatlerinizi çekerim.  Kaldı ki iptal kararına bağlı olarak 1219 sayılı Yasanın 12. maddesinin değişik 3. fıkrasının iptal edilmemiş olması kamuda çalışan hekimlere sınırlama getirilmesi şeklinde  yorumlanamaz zira Anayasa Mahkemesi 1219 sayılı Yasanın değişik 12. maddesinin 2. fıkrasındaki “bentlerden yalnızca birindeki” ibaresinin iptaline gerekçe olarak  hekimliğin Anayasanın 17. maddesinde yer alan ve bireyin en önemli hakkı olan yaşama, maddi manevi varlığını koruma ve geliştirme hakları ile doğrudan ilgili bir meslek olduğu ve uzman hekim sayısının azlığı ile kamu yanında özel sağlık kuruluşlarının da hekime ihtiyaç duyması hususları dikkate alındığında hekimlerin mesleğini mesai saatleriyle sınırlı olmaksızın yaygın şekilde icra etmeleri gerektiği  hususunu vurgulamıştır.

ÖZETLE; 

1.   İlgide kayıtlı yazınıza konu uygulama hakkaniyete ve hukuka aykırı olmakla İdari Yargılama Usulü Yasasının 11. maddesi kapsamında vazgeçilmesini talep ederim. 

2.   Yukarıdaki talebim reddolunacaksa, haksız uygulamanızdan kaynaklı her türlü zararlarım nedeniyle talep ve dava haklarımı saklı tutmak kaydıyla, red kararı ile beraber tarafıma yazı gereğini en geç ne zaman yapabileceğim ve yapmaz isem ne gibi yaptırımlara maruz kalabileceğim hususlarının bildirilmesini talep ederim.

 

Saygılarımla…

AD SOYAD