SINAV(LAR)  ÖNCESİ HASTA OLMADIKLARI HALDE “SAHTE RAPOR””‘LAR İÇİN KONU İLE İLGİLİ YAZILAR YAZILMIŞTIR.

SINAV(LAR) ÖNCESİ HASTA OLMADIKLARI HALDE “SAHTE RAPOR””‘LAR İÇİN KONU İLE İLGİLİ YAZILAR YAZILMIŞTIR.

Değerli Meslektaşlarım,

Son zamanlarda Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı(YGS) öncesi 1 basamak sağlık hizmeti sunan Aile Sağlığı merkezlerinde Aile Hekimleri, 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunan hastanelerde görev yapan uzman hekimlerden, eğitim kurumlarındaki öğretmen ve yöneticilerin, öğrencilerin sınava hazırlanmak için okula gitmedikleri ve devamsız oldukları günler için “hasta olmadıkları halde” sağlık raporu istenmesi hekimlerimizi zor durumda bırakmakta, bu yüzden hekimlerimiz hakaretlere, şiddete, saldırılara uğramakta ve tehditlerle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları ve Aile Hekimliği Sözleşmesine göre de hasta olmadıkları halde rapor vermek hekimleri zor durumda bırakmakta ve kurallara aykırı bir durum olduğunu belirten Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın yazısı (aşağıda sunulan) Adana, Osmaniye Valiliklerine, İl Sağlık Müdürlüklerine ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmiştir.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

     Dr. Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip odası
     Genel Sekreteri

ADANA, OSMANİYE VALİLİKLERİNE, SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLEN YAZI,,,

Sayın;
Konu= SBS ve YGS öncesi Aile Hekimleri ve 2., 3.basamak kuruluşlarındaki hekimlerden istenen sahte raporlar hakkında.

Son zamanlarda Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı(YGS) öncesi 1 basamak sağlık hizmeti sunan Aile Sağlığı merkezlerinde Aile Hekimleri, 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunan hastanelerde görev yapan uzman hekimlerden, eğitim kurumlarındaki öğretmen ve yöneticilerin, öğrencilerin sınava hazırlanmak için okula gitmedikleri ve devamsız oldukları günler için “hasta olmadıkları halde” sağlık raporu istenmesi hekimlerimizi zor durumda bırakmakta, bu yüzden hekimlerimiz hakaretlere, şiddete, saldırılara uğramakta ve tehditlerle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Hasta olmadıkları halde “sahte rapor” verilmesi Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın “Rapor Düzenleme” başlığında yani Madde 32’de -Hekim, bizzat muayene ve tedavi ettiği hastasına gerekli gördüğünde hastalıkla ilgili rapor verir. Bu raporda tıbbi gerekçelere bağlı olarak istirahat, tedavi şekli, diyet, çalışma koşulları gibi hasta için gerekli geçici ya da kalıcı bilgiler ve hekimin önerileri bulunur ve ayrıca Madde 46’da Hekimler bu kurallar bütünü hükümlerine aykırıdavranışlarda bulunduklarında, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’na göre tabip odaları yönetim kurulları tarafından onur kurullarına sevk edilirler. Hekimlerin disiplin soruşturmasına uğraması, haklarında ayrıca hukuki veya cezai takibat yapılmasına engel değildir. şeklinde açıklama bulunmaktadır.

Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi’nin 2. maddesinde-İlgili, kurumca belirlenen Aile Hekimliği çalışma bölgelerinden yönetmeliğe uygun olarak tercih ettiği ………… nolu Aile Sağlığı Biriminde , yürürlükteki Kanun, Yönetmelik, Genelge ve verilecek talimatlara, hasta hakları, mesleki ve genel etik kurallara uygun olarak Aile Hekimi görevini sözleşme süresince kabul eder, demektedir.

Yukarıda belirttiğimiz kurallar çerçevesinde hekimlerden, hasta olmadıkları halde “sahte rapor istenmesi”hem Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’na hem de Aile Hekimliği Sözleşmesi’ne aykırı bir durumdur.

Bu nedenlerden dolayı 1. basamak sağlık hizmeti sunan Aile Sağlığı Merkezlerinde bulunan Aile Hekimlerinden ve 2., 3. basamak sağlık hizmeti sunan hastanelerde bulunan hekimlerden, öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından sınava hazırlanan öğrencilerden okula gitmedikleri günler için “sahte rapor” istenmemesi için ilgili mercilerin bu uyarıları dikkate almasınıve gerekli uyarıların yapılmasını saygılarımızla bildiririz.

     Dr. Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip odası
           Başkanı

 

diLEKE_1.bmp