Tabip Odamız’dan Daire Satışı

Tabip Odamız’dan Daire Satışı

TAŞINMAZ SATIŞINDA FİYAT VE ŞARTNAME

Sayın Üyemiz;
Reşatbey mahallesinde bulunan eski Tabip Odası binamızın yerinde yaklaşık 1500 m2 alana Talay İnş. tarafından yapılmakta olan ve 2019 Aralık ayında bitmesi planlanan kapalı otoparklı Reşatbey Recidance taki Odamıza ait

2.Kat Kuzey-Güney-Doğu 2+1
9.Kat Kuzey-Batı cephe 3+1

taşınmazların satışları yapılacaktır. Satış işlemi 30 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 17.30 da Tabip Odası (Reşatbey mh 62003 sk. No:29 Güçlü apt. 1/1 Seyhan/Adana) binasında açık arttırmalı ve herkese açık olarak gerçekleşecektir.Satış işlemi için oda avukatımız tarafından hazırlanan satış şartnamesi ve Talay inş. ile Tabip Odamız arasında imzalanan satılacak taşınmazları edineceklerinde tabi olacağı sözleşme ekte yer almaktadır. Yönetim Kurulu olarak tüm üyelerimizin bilgilerine sunar katılmak isteyen meslektaşlarımızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR
MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ
a-
 Adana ili Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesinde 62005 sokak ta bulunan, mülkiyeti Adana Tabip Odası’na ait  toplam    2 (iki) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca Açık Teklif Usulü i(açık arttırma) ile satışa sunulacaktır.

Satışı Yapılacak Taşınmazlar

S.N Mahalle Cinsi Ada Parsel Brüt m2
Net
m2
Hisse Nisbeti Katı Cepheleri Oda Açık arttırma başlangıç fiyatı
1 Reşatbey Daire 1645 493 110 60 Tamamı 2.Kat Kuzey-Güney-Doğu 2+1 350.000 TL
2 Reşatbey Daire 1645 493 110 80 Tamamı 9.Kat Kuzey-Batı 3+1 450.000 TL

b- Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri belirtilen Adana Tabip Odası’na ait taşınmazlar, Adana Tabip Odası’nca 30.10.2019  tarih saat 17:30’de başlayacak ve Adana Tabip Odası’nda (Reşatbey mh 62003 sk. No:29 Güçlü apt. 1/1 Seyhan/Adana) yapılacak ihale açık arttırma  ile satılacaktır. Bu satış işleminde oda yönetim kurulumuzca oluşturulan heyete ve sizlere yardımcı olmak üzere oda avukatımız Av.Ebru Atıcı Sevindik, Oda muhasebecisi Ümit Özgürdal’da hazır bulunacaktır.

MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
a-
 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olan gerçek kişiler, tüzel kişiler ve noter vekâletli her katılımcı madde2/b bahsedildiği gibi gereken şartları sağlayarak açık arttırmaya katılabilecektir.

b-  Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 4. AÇIK ARTTIRMADA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER
a-
 Gerçek kişiler nüfus cüzdanı ile beraber satın almayı düşündükleri her taşınmaz için ayrı ayrı ıslak imzalı açık arttırmaya katılım dilekçelerini, ıslak imzalı nüfus cüzdanı fotokopilerini ve 3000 tl lik geçici teminatı nakden oda yönetimine sunarak açık arttırmaya katılacaklardır.

b- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi numarasına ilave olarak katılım dilekçeleri ve 3000 TL’lik geçici teminatı nakden oda yönetimine sunarak açık arttırmaya katılacaklardır. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerinin ibrası zorunludur.

c- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile her taşınmaz için ayrı ayrı ıslak imzalı açık arttırmaya katılım dilekçelerini, ıslak imzalı nüfus cüzdanı fotokopilerini ve 3000 tl lik geçici teminatı nakden oda yönetimine sunarak açık arttırmaya katılacaklardır.

MADDE 5. SATICININ YETKİSİ
İhale komisyonu tabip odası yönetim kurulu tarafından belirlenir, Bu komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilir. İhale Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır. Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı taşınmaz satışını hadde layık bulmazsa ihaleyi onaylayıp onaylamamakta serbesttir.

MADDE 6. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ
a
–  İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanınca karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

b- Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

c- İhale kararlarının Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanınca iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

d- Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

e- İhale sırasında hazır bulunmayan Adana Tabip Odası üyeleri, noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 7HARÇ ve GİDERLER
a-
 İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak  her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

MADDE 8. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU
a-
 Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden sonra açık arttırmayı kazanan istekli ile satıcı arasında sözleşme imzalanacak, Açık artırma teminatı peşinata sayılarak tutarı  kaporanın bir kısmı olarak kabul edilecek ve 31.10.2019 Perşembe günü de ihale de sonuçlanan rakamın % 5 tutarındaki meblağ üstü tamamlanarak odamıza kaparo olarak yatırılıp teminat irat ( kaparo ve açık arttırma teminatı iade edilemez) kabul edilip satıcıya bırakılacaktır. Kalan bakiyenin tamamı en geç 05.11.2019 Salı günü mesai bitimine kadar Adana Tabip Odası nın TEB Bankası TR80 0003 2000 0000 0051 4373 87  iban nolu hesabına yatırılacaktır.

MADDE 9.SATICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU
a-
 Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

b- Taşınmazla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda satıcıdan hiçbir şekilde talepte bulunulamaz.

c- Satılan binanın teslim tarihi, dairelerin vasıfları içlerinde kullanılacak malzemelerin kalitesi vs. ile ilgili olarak Adana Tabip Odası ile Talay inşaat Ltd. Şti arasında 13.Ekim.2016 tarih 21738 nolu 10.Noter tarafından onanan ve imzalanan şartname geçerli olacaktır. İhale gerçekleştikten sonra alıcı inşaatın yapımcısı olan Talay inşaat Ltd. Şti ile muhatap olacaktır. Yaşanabilecek olumsuzluklarda Adana Tabip Odası kendini taraf olarak kabul etmez. Tüm yasal sorumluluk bahsi geçen şartname hükümleri ile Talay İnş. Ltd. Şti ne aittir.

MADDE 10. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
a-
Adana Tabip odası yönetim kurulu açık arttırma sonrası her türlü tarih düzenlemelerine karşın tek yetkilidir.

b-Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 11. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ
İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR
“Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki  adresime yapılabilir.”

 Taahhüt Eden veya Vekili
İmzası …………………………………..
Adı-Soyadı ……………………………………………………………………………………..

Görevi …………………………………………………………………………………………

Yasal Adresi …………………………………………………..………………………….……
……………………………………………………………………………………………………

Tarih ……………..

 ( İşbu şartname 4(dört) sayfa ve 12 (oniki) maddeden ibarettir. )

Taşınmaz mal şatış şartnamesi için tıklayınız…

Talay inşaat ile yapılan İnşaat Sözleşmesi için tıklayınız…