Tabip Odası Aidat Borçlarının Yapılandırılması İşlemleri Başladı: Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos

Tabip Odası Aidat Borçlarının Yapılandırılması İşlemleri Başladı: Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos

Değerli meslektaşlarımız,

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10. maddesinin 11. fıkrasında tabip odalarının üyelerinden olan aidat alacaklarının yasada öngörülen süre içinde başvurulması ve yine yasada öngörülen süre içinde tam olarak ödenmesi halinde faiz ve gecikme zammı gibi ferilerinin affedileceği düzenlenmiştir.

Yasanın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Türk Tabipleri Birliği’ne verilmiştir. Buna göre;

  1. 30.04.2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu kanunun yayımlandığı 09.06.2021 tarihine kadar ödenmemiş olan aidat borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin 30.09.2021’e kadar, kalanının aylık dönemler hâlinde ve azami toplam 6 eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
  2. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için 31.08.2021 gününe kadar üyelerin tabip odalarına başvurması şarttır. Başvurunun 31.08.2021 gününe kadar ulaşması kaydı ile ıslak imzalı dilekçeyle bizzat ya da bu dilekçenin iadeli taahhütlü posta yoluyla veya faksla tabip odasına iletilmesi gerekmektedir. Başvuru için aşağıdaki örnek dilekçeden yararlanılabilir.
    Olanaklarına göre internet üzerinden ödeme alabilen tabip odalarımıza bu şekilde ödeme yapmak isteyenlerin, yapılandırmadan yararlanmak istediğini belirtir yeri işaretleyerek kredi kartıyla en fazla 6 taksit olmak üzere ödemelerini gerçekleştirmeleri durumunda ayrıca bir yazılı başvuruya gerek bulunmamaktadır.
  3. Yasa hükmü uyarınca fıkra hükmünden yararlanmak isteyen meslektaşlarımızın fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şart olup başvurularda bunun da belgelenmesi gerekmektedir.
  4. 09.06.2021 tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvurulması halinde, davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacaktır. 7326 sayılı yasaya göre bu takdirde, mahkeme ve icra masrafları ve vekâlet ücretinin, ilk taksit tutarı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.
  5. 09.06.2021 itibarıyla üyelerin odalara kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
  6. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edileceğinden, hak kaybı yaşanmaması için başvuru ve ilk taksitin ödenmesine dair sürelere uyulması gerekmektedir.

Bu olanaktan yararlanmak ve ödemeleri ne şekilde yapabileceğinizi öğrenmek için tabip odanız ile iletişime geçmeniz gerektiğini dikkatlerinize sunarız.

 

Başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız….