Tamgün İle İlgili Türk Tabipleri Birliği’nin Danıştayın Verdiği Son Karar İle İlgili Açıklaması

Değerli Meslektaşlarım,

Danıştay Beşinci dairesi adına karar veren Danıştay nöbetçi mahkemesi, Sağlık Bakanlığının Tam gün davasında itirazını kabul etmedi ve bir kez daha yürütmenin durdurulması kararını vermiştir şeklinde sizlere daha önce ilettiğimiz haberin ardından,

Tabip odalarının ve hekimlerin karşı çıktığı tam süre çalışma olmadığını, sağlık alanının özelleştirme kapsamına alınmasının yanlış olduğunu, hekim emeğinin ucuzlatılmasını, hekimlerin düşük ücretlerle ve işgüvencesiz çalışmaya zorlanmasına ve tam gün yasasının hiç bir şekilde hem kamuda hem de muayenehanecilik yapan 4500 hekimle sınırlı olmadığını bütün hekimleri ilgilendiren “hekim işgücü piyasası düzenlemesi ” olduğunu her zaman heryerde belirten ve Sağlık Bakanını sevgisiz, hürmetsiz, değerbilmez üslup ve tutumundan vazgeçmeye, doktorlara ve hukukun verdiği kararlara karşı saygılı olmaya davet eden meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği bu konu hakkında resmi açıklama yapmıştır.

Konu ile ilgili açıklama aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr.Nuh Demirpas
Adana Tabip Odası
Genel Sekreteri

Danıştay, Türk Tabipleri Birliği’nin başvurusu üzerine “tam gün”e ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının üniversite öğretim üyeleri dışındaki hekimleri kapsamadığına yönelik Sağlık Bakanlığı işleminin yürütmesinin durdurulmasının devamına karar verdi.

Hatırlanacağı gibi, Anayasa Mahkemesi 16 Temmuz 2010 günü açıkladığı kararı ile 5947 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen; ikinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresini Anayasa aykırı bularak iptal etmişti. Aynı zamanda, iptal edilen maddeye ilişkin verdiği kararın sonuçsuz kalmaması için yürürlüğünü de durdurmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi kararının üniversite öğretim üyeleri dışındaki hekimleri kapsamadığını, hekimler kamu dışında çalışmaya devam ederse memuriyetten çıkarma dahil her türlü işlemi yapacağını açıklayınca da, Türk Tabipleri Birliği Anayasa’ya aykırı Bakanlık işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’a başvurmuştu. Danıştay da, Bakanlık işleminin Anayasa Mahkemesi kararına ve hukuka aykırı olduğu sonucuna vararak, işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş ve Sağlık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin olarak savunma istemişti.

Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin savunmasını Danıştay’a geçtiğimiz haftalarda iletmişti. Danıştay, Sağlık Bakanlığı’nın savunmasını aldıktan sonraki değerlendirmesinde de yürütmeyi durdurmanın devamına karar verdi.
 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi