Teşekkür

Teşekkür

Değerli Meslektaşlarım,

Bilindiği üzere 04.12.2013 Çarşamba günü ;
Mesleki itibarımızın korunması,
İş ve can güvenliğimizin sağlanması,
Özlük haklarımızdaki gerilemelere son verilmesi,
Aile Hekimlerine tutturulmak istenen acil nöbetlerinin iptal edilmesi,
Angaryalara son verilmesi,
Emeklilik haklarımızın iyileştirilmesi, amacıyla  bir gün iş bırakma eylemi planlanmıştı.

Bu sabah Saat 09:00 da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde yapılan toplantı ve basın açıklamasına Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı çalışanlarının çok büyük oranda katılımı görülmüştür.

Sağlık Bakanlığı’nın,  Türk Tabipleri Birliği ve sağlık emekçilerini temsil eden diğer örgütlerin görüş, öneri ve taleplerine kayıtsız kalarak, TBMM’ye getirdiği son torba yasayla öğretim görevlisinden  birinci basamak hekimine, hemşiresinden sağlık memuruna kadar tüm sağlık çalışanlarının temel haklarını kısıtlayan, emeğini değersizleştiren, mesleki etkinliğini daraltan, aile hekimlerine acil nöbeti dayatan anlayışa karşı mücadele eden, tüm Aile Hekimlerini ve Çalışma Arkadaşlarını Adana Tabip Odası olarak kutluyor ve sergiledikleri duyarlı davranış için teşekkür ediyorum.

      Dr.Ali İhsan Ökten
Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı