TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Kararları

TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Kararları

Bildiğiniz gibi TTB Aile Hekimliği Kolu, Tabip Odaları Aile Hekimliği Komisyonlarının da katılımıyla belirli aralıklarla toplanmaktadır. Elimizden geldiğince bütün toplantı tutanak özetleri ve kararları Aile Hekimliği Komisyon üyeleri ile paylaşmaktayız. Bu paylaşımların tüm Aile hekimlerine duyurulmasının sorunların tespitine ve çözümüne katkı sunacağını düşünüyoruz.

Bu bağlamda;

TTB AH Kolunun olağanüstü toplantı çağrısı ile Tabip Odaları Aile Hekimleri Komisyonu temsilcilerinin (15 oda temsilcisinin) katılımıyla 12 Ocak 2014 Pazar günü Ankara da TTB de gerçekleştirilen toplantıda tartışılan konular ve alınan kararlar ektedir. Daha önceki toplantı konuları ve kararlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.ahek.dr.tr/ 

Sevgi ve Dostlukla…

Dr. Yaşar ULUTAŞ
TTB AH Kol Sekreteri

12 OCAK 2014

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU TOPLANTI NOTLARI VE KARARLARI

Torba Yasa’nın TBMM’de kabul edilmesi, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik değişikliğinin kısa süre içinde yayınlanacağı ve 3 Ocak 2014 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) nun Sözleşmeli çalışan Aile Hekimlerine Uzmanlık Eğitimi ile ilgili aldığı kararların açıklaması üzerine kol yürütmemiz 12 Ocak 2014 tarihinde Tabip Odalarının Aile Hekimleri Komisyonu temsilcilerini Ankara’da olağanüstü toplantıya çağırmış, toplantı 15 oda temsilcisinin katılımıyla 12 Ocak 2014 Pazar günü TTB’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TTB MK Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Torba Yasa’nın TBMM’de kabul edilmesi sonrası TTB heyeti olarak Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmede, Aile Hekimlerine acil nöbet uygulamaları başta olmak üzere torba yasada yer alan diğer maddelere karşı olma gerekçelerini anlatmaya gayret ettiklerini, özellikle Aile Hekimlerinin acil nöbet sorununun kamuoyunda olduğu gibi, Cumhurbaşkanının da gündeminde olduğunu, gündemde yer alabilmenin zorluğu düşünüldüğünde, Aile Hekimlerinin bunu yaptıkları eylemlerle başardıklarını, bu durumun kendilerini ayrıca sevindirdiğini belirtti. Daha sonra ana gündeme geçildi.

Toplantı, Kol Sekreterimiz Dr. Yaşar Ulutaş ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı’nın kolaylaştırıcılığıyla yürütüldü.

Katılan Tabip Odaları: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Eskişehir, Konya, Batman, Eskişehir, Kocaeli, Aydın, Manisa, Gaziantep, Kayseri, Uşak

Gündem:

1. Torba Yasa’nın TBMM kabul edilmesi sonrasının değerlendirilmesi
2. Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) kararlarının değerlendirilmesi
3. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Değişikliğinin görüşülmesi
4. Sağlık Bakanının Pratisyen hekimlere ve TTB’ye yönelik açıklamalarının değerlendirilmesi
5. Aile Hekimlerinin Oda üyeliklerinin değerlendirilmesi

Görüşmeler:

TTB MK Üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara Acil nöbet dayatmalarına karşı TTB’nin en son Cumhurbaşkanıyla yapılan görüşmeler dahil yürüttüğü süreci aktardı.

Kol sekreterimiz Dr. Yaşar Ulutaş, Torba Yasa’da yer alan son değişiklikleri, önceki yasal mevzuatla kıyaslayarak özetledi.

Torba Yasa’da Acil Nöbet Dışında Birinci Basamağı İlgilendiren Maddeler Değerlendirildi:

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili torba yasa da yer alan madde 47 ek madde 12′de yer alan yeni düzenlemenin sadece yaralamaya kasteden fiiller de tutuklamaların kolaylaştırdığı, kamu hizmetinin devam etmesinde sakınca görülmediği, yasanın bu haliyle, TTB’nin hekime şiddette karşı önerdiği yasal düzenlemeyi dikkate alınmadığı aktarıldı.

Madde 6′da sağlık personelinin mesai saatleri haricinde göreve çağırma gerekçeleri tanımlanmadan tamamen keyfiyetle yapabilme yetkisi getirildiği, idare tarafından istismar edilmeye açık olduğu anlatıldı.

Acil Nöbet Gündemi:

Oda temsilcileri; Aile Hekimlerinin Acil nöbet dayatmalarına karşı bölgelerinde başta 4 Aralık iş bırakma eylemlilik sürecinde yaşadıklarını, yasanın TBMM’de kabulü sonrası yapılacakları değerlendirdi:
İstanbul da İSTAHED öncülüğünde, İstanbul Tabip Odası’nın desteği, diğer dernek ve sendikaların katılımıyla 4 Aralıkta yapılan iş bırakma ve mitinge dönüşen kitlesel basın açıklamalarının oldukça başarılı olduğu, tüm ülkeye yayıldığı anlatıldı.
Eylemin Gaziantep’te bir ASM dışında tüm ASM’lerde, Batman’da birkaç Aile Hekimi dışında tüm hekimlerin katılımıyla, Uşak’ta, Adana’da, İzmir’de, Kayseri’de ve bir çok ilde etkili olduğu aktarıldı.
Aile Hekimlerinin etkin mücadelesine rağmen TBMM’de hükümetin vurdumduymaz tavrıyla kabul edilen Torba Yasa’ya karşı iş bırakma başta olmak üzere daha etkili eylemlerin yapılma koşullarının olduğu, bunun için hazırlıkların başlatılması ortak görüş olarak benimsendi.

Tıpta Uzmanlık Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi:

TUK’un sözleşmeli çalışan aile hekimlerinin uzmanlık eğitimlerine ilişkin almış olduğu kararlar ayrıntılı olarak değerlendirildi.
Birinci basamakta yıllarca çalışmış, bilgi, beceri, deneyim kazanmış, başarılı hizmet sunmuş pratisyen hekimleri, Aile Hekimi Uzmanı olmaya zorlayan, TUS’tan 40 puan alma şartı getiren,6 yıl gibi oldukça uzun, niteliği belirsiz bir mesleki eğitim öngören,6 aylık rotasyonlar koyan geçiş dönemi programını belirleyen, tez hazırlama zorunluluğu getiren birçok koşul dayatılmaktadır. Bu gerekleri yerine getirmeyen birinci basamak sağlık hizmet alanında çalışan hekimlerin işsiz kalması, mesleklerini yapamaması gibi bir durumla sonuçlanacağı görüşleri savunuldu. TUK kararlarıyla başta Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimi alan asistanlarının bir mağduriyet yaşayacakları, zorlu süreçlerden sonra Aile Hekimi Uzmanı olan hekimlerinde daha kolay yoldan uzmanlık hakkı kazanacak hekimlere göre haksızlığa uğrayacakları anlatıldı.

TTB’nin 1998’de kurduğu Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) ile birinci basamakta çalışan hekimlere yönelik genel pratisyenlik mesleki eğitim programını başlattığını, yaşama geçirmeye gayret ettiğini, ancak Sağlık Bakanlığı bu emeği değerlendirmek yerine halen uygulanan daha çok ikinci basamaktaki kliniklerde geçen Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitim programını tercih ettiğini, sonrasında birinci basamağın özelleştirilme politikaları gereği Aile Hekimliği sistemine geçildiği anlatıldı.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli olarak ASM’lerde çalışan Pratisyen Hekimlere dayattığı Aile Hekimliği Uzmanlık Programının kendi tercihleri olmadığı, mesleklerini hiçbir koşul öne sürülmeden serbestçe yapabilmeyi istedikleri belirtildi.

Mesleki eğitimlerin gönüllülüğe dayandırılmasını, oluşturulacak programda ve uygulama şeklinin belirlenmesinde çalışanların ve meslek örgütleri TTB’nin sorumluluk alması gerektiğini, bir çok ülkede birinci basamak hekimlerinin geçiş dönemi mesleki eğitim programlarının farklı özelliklerde gerçekleştirildiği anlatıldı.

Sistemin, ASM’de çalışan hekim ve hemşireleri, performansa dayalı olan işlemleri öncelikle yapmaya zorladığı, öncelikli yapılması gereken hizmetlerin yeterli düzeyde yapılmasına olanak tanınmadığı anlatıldı.

Alınan Kararlar:

1. Aile Hekimliği Kolumuzun, Aile Hekimlerinin temel sorunlarının tartışılacağı, çözüm yollarının geliştirileceği bir çalıştay düzenlemesi kararı alındı.
2. Torba Yasa içinde yer alan acil nöbet maddesinin Cumhurbaşkanı tarafından meclise geri gönderilmesini talep eden, TUK kararlarına karşı görüşlerimizi içeren, önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen ödeme ve sözleşme yönetmeliği değişikliğinin ASM çalışanlarına getireceği hak kayıplarına karşı basın açıklamasının 16 Ocak 2014 Perşembe öğlen saatlerinde eş zamanlı olarak Tabip Odalarında ya da her il sağlık müdürlükleri önünde yapılması
3. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun, yakın tarihte basına yaptığı açıklamada, Pratisyen hekimleri rencide edecek, TTB’yi hedef alan sözlere karşılık kol adına yazılı basın açıklaması yapılması
4. Önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik değişikliğiyle olası hak kayıplarını içermesi durumunda ve Aile Hekimlerine acil nöbet tutmayı dayatan yasa maddesinin yaşama geçilmesi durumunda 1 veya 2 günlük etkin iş bırakma, kitlesel yürüyüş, basın açıklamalarının yapılması, bakanlığın bu taleplere duyarsız davranması halinde bu eylemleri daha da etkin bir şekilde devam ettirilmesi kararı verildi.
5. Bursa Tabip Odası’nın başlattığı Kartopu adı verilen aile hekimlerinin ASM’leri ziyaret ederek sorunları konuşmak, çareler aramak, çözülmesi, yaşama geçirilmesi için ortam yaratma sonra hep beraber başka bir ASM’ye gidip buralarda tekrarlama, böylece tüm ASM’lere ulaşabilmeyi hedefleyen bir modelin tüm odalara yaygınlaştırılması
6.  Aile Hekimliği alanında yapılanların sahaya daha etkin yansıtılması için ayrıca bir çaba gösterilmesi
7. TTB heyetinin Sağlık Bakanlığı’ndan randevu alarak Aile Hekimlerinin geçiş dönemi Uzmanlık Eğitimi ve diğer sorunlarla ilgili görüşme yapmasının yararlı olacağı,

Kararları alındı..

12.01.2014
TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU