TTB, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 8 Maddesinin İptali İçin Dava Açtı

TTB, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 8 Maddesinin İptali İçin Dava Açtı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 16 Ağustos 2021 günü Danıştay’da dava açtı.

TTB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan dava dilekçesinin ilk bölümünde; yönetmeliğin “sözleşmenin yenilenmesi”ni düzenleyen 7’nci, “sözleşmenin feshi”ni düzenleyen 10’uncu ve “sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi”ni düzenleyen 11’inci maddesinin Anayasa’ya aykırılığına dikkat çekildi. Aile hekimlerinin kamu görevlisi statüsüne ilişkin Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına atıf yapılan dilekçede, söz konusu yönetmelik maddelerinin Anayasa’da yer alan “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” hükmünü ihlal ettiğinin altı çizildi.

Dilekçenin ikinci bölümünde yönetmeliğin “sözleşmenin içeriği, süresi ve dönemi” başlıklı 6’ncı maddesi, “sözleşmenin yenilenmesi” başlıklı 7’nci maddesi, “sözleşmenin feshi” başlıklı 10’uncu maddesi, “sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi” başlıklı 11’inci maddesi, “izinler” başlıklı 13’üncü maddesi, “ödeme esasları” başlıklı 18’inci ve 19’uncu maddeleri ile “kesintiler” başlıklı 20’nci maddesindeki diğer hukuka aykırılıklar sıralandı.

Dava dilekçesinde yönetmeliğin ASM çalışanlarının haklarını hukuka aykırı bir biçimde kaldırırken, toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişebilmesinin önünde engeller oluşturduğu da vurgulandı.

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun yönetmeliğe karşı açıkladığı mücadele programı için tıklayın.