TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 26 Ekim 2013 Tarihli Toplantı Kararları

TTB Aile Hekimliği Kolu genişletilmiş Yürütme Kurulu, Ankara’da TTB Genel Merkezinde İstanbul, Ankara, Adana, Konya, Batman, Kocaeli, Bursa illerinin katılımıyla 26 Ekim 2013 tarihinde 10:00 – 17:30 saatleri arasında aşağıdaki gündemle toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı Gündemi:
09:30 TTB-Aile Hekimliği Kolunun, “Sağlık hizmetini kar-zarar hesabıyla yönetenlere kırmızı kart gösteriyoruz” başlığıyla, Sağlık Bakanlığı önünde yapacağı basın açıklaması ile ilgili son hazırlıkların tamamlanması
10:00 Bilgilendirmeler
10:50 Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Değişikliği taslağındaki son gelişmeler, buna karşı yapılan etkinliklerin gözden geçirilmesi, yapılacakların görüşülmesi
11:15 ASM çalışanlarına dayatılan Acil Nöbetleri ile ilgili son durum, yapacaklarımız
11:45 Basın açıklaması için Sağlık bakanlığına gidiş
12:30 Sağlık Bakanlığı önünde Basın Açıklaması
13:30 Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimi ile ilgili gelişmelerin görüşülmesi
14:30 TTB “Nasıl bir Birinci Basamak Çalıştayı” hazırlıklarının görüşülmesi
15:00 Kolda bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilip değerlendirilmesi
16:00 TTB-AHK nun işleyişinin gözden geçirilmesi
16:30 Bir sonraki kol tarihinin belirlenmesi ve kapanış

Basın Açıklaması:
Sağlık Bakanlığının son günlerde “Aile Hekimliği Uygulamaları” konusunda basına yapmış olduğu açıklamaları, ASM çalışanlarının Acillerde nöbet tutmasını ısrar eden tutumu, yeni ödeme ve sözleşme yönetmelik değişiklik taslağına ilişkin TTB AHK görüşlerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla yapılan basın açıklaması metnin son haline verilmesi ve diğer hazırlıkların gözden geçirilmesi sonrasında 12.30 da Sağlık Bakanlığı önünde kitlesel basın açıklaması yapılmıştır.

TTB AHK tarafından Sağlık Bakanlığı önünde Saat 12.30 da yapılan basın açıklaması, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. İsmail Bulca’nın açılış konuşmasıyla başlamış, ardından TTB-AHK tarafından hazırlanan basın açıklaması, TTB Aile Hekimliği Kol Başkanı Dr. Handan Yüksel tarafından okunmuştur. Basın açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/kirmizikart-4075.html) Basın açıklaması yapılırken katılımcılar da ellerindeki Kırmızı Kartları göstererek tepkilerini ortaya koydular.

Tartışılan Konular ve Alınan Kararlar:
1- Bir önceki toplantımızda Dünya Bankası nın ‘Aile Hekimliği’ile ilgili ‘Performansa dayalı sözleşmeli Çalışma’ adıyla hazırladığı raporun kol adına incelenmesi amacıyla Dr.Alper Zobarlar, Dr. Selçuk Önce ve Dr Fethi Bozçali dan oluşan bir heyet oluşturulması,kola sunulmak üzere bir ön çalışma yapmaları kararlaştırılmıştı. Bu çalışmanın hızlandırılması,Dr. Fethi Bozçali nın kolaylaştırıcılığında 1 ay içinde hazırlanıp TTB –AHK na sunulması uygun görülmüştür.
2- Yeni “Ödeme ve Sözleşme yönetmelik değişikliği” taslak metninde belirlediğimiz iş güvencemizi ortadan kaldıran, ücretlerimizde gerilemeye neden olan, özlük haklarımızda kayıplara yol açan kabul edilemez maddeler için; Yönetmelik Taslağına karşı başlatılan etkinliklerin artırılması kararlaştırıldı.Bu amaçlaTabip Odaları Aile Hekimleri komisyonlarının etkinliklerin düzenlenlenmesinde daha aktif sorumluluk alması (Aile Hekimlerinin, toplantılar ve e-posta yoluyla yoğun bir şekilde bilgilendirilmesi),yapılacak etkinliklerin elektronik ortamda paylaşılması uygun görülmüştür.
3- TTB Merkez Konseyince Sağlık Bakanlığına “ Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Değişikliği Taslağı”ile ilgili yazılı bir başvuru yapılmış,malesef yaklaşık bir aydır cevap alınamamıştır. Konunun takibinin yapılarak Tüm hekimlerin bu yönetmelik taslağı konusunda bilgilendirilerek önümüzdeki günlerde yapılacak olan eylemler konusunda hazırlıklar yapılmasına,
4- Soğuk zincir kırılmaları nedeniyle Aşı vb biyolojik ürünlerin soğuğa ve sıcağa maruziyet durumlarında etkinlik kayıpları konularında meydana gelebilecek bozulmalar konusunda TTB Halk Sağlığı Kolundan bir rapor hazırlanmasının istenmesi için Dr. Handan Yüksel’in görevlendirilmesi uygun görüldü.Halk Sağlığı Kolu tarafından hazırlanacak raporun TTB-AHK tarafından değerlendirilip oluşturulacak dökümanın Kasım ayı sonuna kadar tüm aile hekimleri ile paylaşılmasına
5- “Aile Hekimliğinde Uygulama Etiği” konusunda bir rehber hazırlanması Kol adına Dr. Birhan Altay ın 2014 Şubat ayı sonuna kadar bu çalışmayı hazırlayıp kola sunması uygun görülmüştür.
6- Bir önceki toplantımızda almış olduğumuz karar gereği ; (AHEF’in TTB’den talep etmiş olduğu aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının özlük hakları ve hizmet sunumlarını olumsuz etkileyecek olan taslak ile ilgili görüşler doğrultusundaki talebine olumlu cevap verilerek AHEF tarafından “MHRS oluşturmama” eyleminin başlatılmış mı sorularak ardından tüm tabip odalarına bilgi verilerek aile hekimlerimizce desteklenmesine), AHEF le görüşülmüş MHRS oluşturmama eylemi sahada devam etmektedir ancak hekim çalışma planları bundan sonra TSM lerce oluşturulacağı için yeni eylem biçimi şekillendirilmeye çalışılacaktır…
7- Aile Hekimlerinin hızlı bir şekilde iletişimini sağlamak amacıyla; oda başkanlarının, genel sekreterlerinin ve her ilden en az 2 aile hekimliği komisyonu üyesinin TTB-AHEK google grubuna eklenmesine karar verilmiştir.
8- Bir önceki toplantımızda aldığımız karar gereğince (Birinci basamak sağlık hizmeti veren tüm paydaşları içine alacak ‘Birinci basamak çalıştayın’ yapılması kararlaştırılmıştır. Fethi Bozçalı, Handan Yüksel, Zafer Çelik, Ozan Uzkut ve Yaşar Ulutaş tan oluşan bir komisyon çalıştay hazırlıklarını kol adına yapılması kararlaştırılmıştı.) düzenlenecek çalıştayın ön çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar henüz tamamlanmamış olup Çalıştayın (tahmini tarihiler,İlk tercih 21-22 Aralık, İkinci tercih 14-15 Aralık 2013 günleri olması) hem tarihinin hem programının ilgili kollar arasında yapılacak görüşmelerle belirlenmesine karar verilmiştir.
9- Bir önceki toplantımızda ; ASM’lerde kamu hizmeti verildiği,dolaysıyla ASM bina temini, tanzimi ve donanımının kamu tarafından yapılarak şartlarının standardize edilmesi gerektiği bu konuyla ilgili (İstanbul daki ASM lerin 2/3 kamu binaları dışında) İstanbul Tabip Odası Aile Hekileri Komisyonu öncülüğünde  bir çalışma yürütülmesi kararı alınmıştı. Bu çalışmanın İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından Şubat ayı sonuna kadar hazırlanması,kol tarafından olgunlaştırılıp rapor haline getirilmesi uygun görülmüştür.Bir yandan da büyük konut projelerinde müteahhit firmalarca ASM için yer tahsisinin (tıpkı otopark, sığınak vb alanların tanımlanması gibi) sağlanması; Bu amaçla odalarca toplu konut alanları önünde basın açıklaması yapılarak,kamuoyu oluşturulması uygun görülmüştür.
10- Bağışıklama hizmeti verirken yaşanan soğuk zincir kırılmaları ve lojistik hizmet eksikliklerinin giderilmesine, aşı dolaplarında yaşanan sorunlarla ilgili olarak Kurumca çözüm üretilmesi gerektiğine; Gaziantep Tabip Odası öncülüğünde bu amaçla bir çalışmanın yürütülmesi kararının yaşama geçirilmesi, konuyla ilgili Kasım ayı sonuna kadar Dr.Şaban Alagöz tarafından raporun hazırlanması,bu raporun tüm birinci basamak sağlık hizmeti çalışanlarına sunulması uygun görülmüştür.
11- Bir önceki toplantıda Aile Hekimlerine yönelik şiddetle ilgili çalışmanın Kol adına Dr. Handan Yüksel’in sorumluluğunda yapılması kararlaştırlmıştı.Başlatılan çalışmaya ilişkin veriler Dr. Handan Yüksel tarafından toplanmış olup, bu verilerin uluslararası verilerle de karşılaştırılarak sonuçlarının Kasım ayı sonuna kadar hazırlanıp kolda tartışıldıktan sonra kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi.
12-Birinci basamak Uzmanlık Eğitimi ile ilgili Sağlık Bakanlığının basına yansıyan görüşleri değerlendirilmiştir. TTB’nin birinci basamağın ayrı bir tıp disiplini olduğu; kurduğu TTB GPE ile bu eğitimlerin programından ,eğitim materyaline,sahada başlattığı eğitimlere,yetiştirdiği eğiticilere dek oluşturup yaşama geçirmiş olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı sağlığın özelleştirilmesi kapsamında birinci basamak saha eğitimlerinden kopuk bir şekilde Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimini başlatmış, böylece örgütümüzün çabalarını görmemezlikten gelmiştir. Sağlık Bakanlığı,bir yandan birinci basamağın sahibi olan,bu alanda yetkinleşen pratisyen hekimlere uzmanlık eğitimini dayatırken,aile hekimi uzmanı olan meslektaşlarımızın da emekleri hiçe saymaktadır.Bakanlık henüz nasıl olduğunu bilmediğimiz bir geçiş dönemi uzmanlık eğitimini gündeme getirmiştir. Bu konuda bakanlığın tam olarak ne yapmak istediği,bizlerin görüş ve önerilerinin alıp almayacağı konusunda bakanlıktan resmi randevu talep edilmesinin uygun olacağı, bu tartışmanın örgütümüzün ilgili kol ve kurullarıyla da görüşülmesinin önemi vurgulanmıştır.
13- Bir sonraki TTB- Aile Hekimliği Kol Toplantısının 7 Aralık 2013 Cumartesi günü Ankara’da yapılmasına, karar verilmiştir.

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU